Realitný software a portály LIVING



Podmienky poskytovania služieb

Všeobecné podmienky používania online služieb spoločnosti Living.sk, s.r.o.
(ďalej len "Podmienky používania") (posledná úprava - 12/2008)

stanovujú pravidlá medzi
spoločnosťou Living.sk, s.r.o.
(ďalej len "Poskytovateľ")
a

užívateľom online služieb spoločnosti Living.sk, s.r.o. .
(ďalej len "Užívateľ").

MALI BY STE SI TÚTO ZMLUVU PREČÍTAŤ PRED TÝM AKO BUDETE VYUŽÍVAŤ KTORÉKOĽVEK SLUŽBY POSKYTOVANÉ V GLOBÁLNEJ POČÍTAČOVEJ SIETI INTERNET SPOLOČNOSŤOU LIVING.SK, S.R.O. AKÝKOĽVEK OBSAH ALEBO SLUŽBY NIŽŠIE UVEDENÝCH STRÁNOK SÚ CHRÁNENÉ AUTORSKÝM ZÁKONOM A TAK AKO JE STANOVENÉ ĎALEJ V TEJTO ZMLUVE. AK NESÚHLASÍTE S PODMIENKAMI TEJTO ZMLUVY, NEPOUŽÍVAJTE OBSAH A SLUŽBY TÝCHTO STRÁNOK. AKÝMKOĽVEK VYUŽITÍM OBSAHU ALEBO SLUŽIEB POSKYTOVANÝCH SPOLOČNOSŤOU LIVING.Sk, S.R.O., SÚHLASÍTE S TÝMITO PODMIENKAMI A NIE STE OPRAVNENÝ KONAŤ V ROZPORE S ICH USTANOVENIAMI.

 • Článok 1.
  Vymedzenie zakladných pojmov

  • 1.1. Online služba
   Online službou sa rozumie poskytovanie prístupu na internetové stránky: www.fatchilli.com, www.living.sk, www.reality.SME.sk, www.living.pluska.sk, www.living.spectator.sk, www.living.hnonline.sk (resp. ich aliasy)

  • 1.2. Poskytovateľ
   Poskytovateľom online služieb je Living.sk, s.r.o. , ktorá je spoločnosťou s ručením obmedzeným zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. v odd. Sro, vložke č. 85322/B

  • 1.3. Užívateľ
   Užívateľom online služieb je subjekt, ktorý sa využívaním online služieb Poskytovateľa zaväzuje rešpektovať tieto Podmienky používania.

  • 1.4. Obsah
   Všetok obsah publikovaný Poskytovateľom (zahŕňajúci - nie však limitovaný na - články, fotografie, obrázky, ilustrácie, audio alebo video záznamy, webdizajn, programovacie skripty alebo kódy) je chránený Autorským zákonom a je výhradným majetkom Poskytovateľa, resp. jeho zmluvných partnerov. Online služby a ich obsah je chránený aj medzinárodnými zmluvami o autorstve, ktorých je Slovenská republika signatárom. Opätovné vydanie alebo rozširovanie obsahu týchto služieb bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa je zakázané.

 • Článok 2.
  Podmienky poskytovania a využívania online služby

  • 2.1.Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zablokovanie, prípadne úplné vymazanie prístupu Užívateľa k Online službe, ak dôjde k porušeniu týchto Podmienok používania zo strany Užívateľa.

  • 2.2. Užívateľ nesmie šíriť alebo podieľať sa na šírení, predaji, alebo redistribúcii Obsahu online služieb Poskytovateľa pokiaľ nie je stanovené inak písomnou formou medzi Užívateľom a Poskytovateľom.

  • 2.3.Niektoré online služby Poskytovateľa umožňujú Užívateľovi publikovanie svojich názorov. Užívateľ nesmie publikovať akýkoľvek reklamný text, organizovať zbierky alebo inak popierať nekomerčný účel diskusných fór. Rovnako je zakázané, aby Užívateľ publikoval urážlivé, obscénne, pornografické alebo protiprávne názory, texty alebo výrazy. Niektoré online služby Poskytovateľa umožňujú Užívateľovi publikovanie inzercie. Užívateľ je výhradne zodpovedný za obsah svojich príspevkov resp. inzerátov. Poskytovateľ nemôže kontrolovať a nie je zodpovedný za obsah jednotlivých diskusných príspevkov resp. inzerátov Užívateľa. Niektoré online služby Poskytovateľa umožňujú Užívateľovi vytvorenie vlastného užívateľského účtu. Užívateľ sa zaväzuje uvádzať všetky informácie vyžadované zo strany Poskytovateľa pri tvorbe užívateľského účtu pravdivo a zastupovať pri vytváraní užívateľského účtu len osoby, za ktoré je oprávnený takto konať. Užívateľ nesie aj priamu právnu zodpovednosť za informácie, ktoré prostredníctvom Online služby publikuje.

  • 2.4.Užívateľ sa zaväzuje využívať priestor v ním publikovaných inzerátoch len na účely, na ktoré mu bol poskytnutý a publikovať reklamný materiál akým sú logo a www adresa len v priestoroch, ktoré boli pre tento účel výslovne Poskytovateľom určené. Užívateľ sa zároveň zaväzuje nedegradovať obsah služieb Poskytovateľa duplikovaním Užívateľom zadávaného obsahu v rámci jednej domény, predovšetkým však nezadávať ten istý inzerát viacnásobne.

  • 2.5. Užívateľ sa zavázuje využívať priestor v ním publikovaných inzerátoch nasledovným spôsobom:
   - v poli „LOKALITA“ sa Užívateľ zaväzuje uvádzať vždy lokalitu, v ktorej sa inzerovaná nehnuteľnosť nachádza
   - ak sa rozhodne využiť funkciu aktivovanú tlačidlom „Pridaj pozíciu na mape“, zaväzuje sa Užívateľ uviesť na mape vždy lokalitu, v ktorej sa inzerovaná nehnuteľnosť nachádza, a to čo najpresnejšie
   - v poli „Slogan“ sa Užívateľ zaväzuje neuvádzať žiadny reklamný materiál, akým je napr. Názov spoločnosti, alebo webové adresy
   - v poli „Text inzerátu“ sa Užívateľ zaväzuje uvádzať popis inzerovanej nehnuteľnosti obsahujúci len také webové odkazy, ktoré smerujú na stránku priamo súvisiacu s inzerovanou nehnuteľnosťou
   - Užívateľ sa zaväzuje pridávať k inzerátom len takú obrazovú dokumentáciu, ktorá súvisí priamo s inzerovanou nehnuteľnosťou, t.j. žiadny ilustračný, reklamný, alebo inak priamo s inzerovanou nehnuteľnosťou nesúvisiaci grafický alebo fotografický materiál.

  • 2.6.Všetky informácie ukladané v systéme spravovanom Poskytovateľom sú vlastníctvom Poskytovateľa. Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť alebo zrušiť poskytovanie Online služieb týkajúcich sa všetkých, alebo skupiny Užívateľov, ako aj odstrániť akýkoľvek obsah, ktorý je súčasťou systému i bez upozornenia, bez povinnosti náhrady voči akémukoľvek Užívateľovi alebo tretej strane. Poskytovateľ sa zaväzuje nezneužiť neverejné informácie ukladané v systéme Užívateľom vo svoj prospech, ani v prospech tretích strán, ako aj chrániť pred zneužitím a nesprístupniť tretím stranám akékoľvek neverejné údaje ukladané v systéme Užívateľom, bez jeho predchádzajúceho písomného súhlasu.

  • 2.7.. Užívateľ si je vedomý, že informácie, ktoré sú súčasťou obsahu Online služieb Poskytovateľa nenahrádzajú oficiálne právne, finančné alebo realitné poradenstvo. Užívateľ si je zároveň vedomý a súhlasí s tým, že akékoľvek dáta a (alebo) materiály nahrané alebo inak získané prostredníctvom Online služieb Poskytovateľa nie sú nijako preverované a nakladanie s nimi je preto osobným rozhodnutím, zodpovednosťou a rizikom Užívateľa.

  • 2.8.Poskytovateľ neposkytuje záruku nepretržitej funkčnosti, bezporuchovej prevádzky a zabezpečenia systému Online služieb. Je v záujme Poskytovateľa, aby všetky funkcie Online služieb boli poskytované Užívateľom v maximálnej možnej kvalite.

  • 2.9. Poskytovateľ zaručuje všetkým Užívateľom ochranu ich osobných údajov. Poskytovateľ nezbiera žiadne osobné údaje, ktoré Užívateľ sám dobrovoľne neposkytne. Za osobné údaje sa nepovažujú údaje z tzv. LOG FILES a z nich vyplývajúce štatistické informácie.

  • 2.10. Užívateľ nemá nárok požadovať od Poskytovateľa odstránenie reklamných odkazov, upútaviek alebo iných foriem reklamy, ktoré sú implementované do online služieb.

  • 2.11. Poskytovateľ odmieta akúkoľvek zodpovednosť za obsah a funkčnosť internetových stránok priamo alebo nepriamo prepojených s Online službami Poskytovateľa.

 • Článok 3.
  Zmeny a platnosť

  • 3.1. Poskytovateľ je oprávnený tieto Podmienky používania meniť. Nové znenie Podmienok používania je Poskytovateľ povinný zverejniť najneskôr 10 pracovných dní pred ich účinnosťou.

  • 3.2. Tieto Podmienky používania strácajú účinnosť dňom ich nahradenia neskoršími Podmienkami používania.






Najčítanejšie články

Východ Slovenska k sebe ťahá biznis

Východ Slovenska k sebe ťahá biznis
-

Vlastná garáž je nedostatkový tovar

Vlastná garáž je nedostatkový tovar
-

Hitom sú Spojené štáty a Dubaj

Hitom sú Spojené štáty a Dubaj
-

Slovenské stavebníctvo pod tlakom, rast sa skončil

Slovenské stavebníctvo pod tlakom, rast sa skončil
-

MaMaison Residence – hotel s pozitívnou aurou

MaMaison Residence – hotel s pozitívnou aurou
-



Ďalšie články

Bytovkám zo socializmu sa končí životnosť. Pýtajú si tisíce eur

Bytovkám zo socializmu sa končí životnosť. Pýtajú si tisíce eur
Pred 6 rokmi

Kupujete starší byt? Počítajte s tým, že vám z peňaženky vytiahne omnoho viac, než je jeho kúpna cena.

Nový dom môžete mať aj za 30-tisíc. Šetrite však opatrne

Nový dom môžete mať aj za 30-tisíc. Šetrite však opatrne
Pred 6 rokmi

Dobre si zvážte, aké veľké bývanie reálne potrebujete.

Starší byt ušetrí. Ale iba na začiatku

Starší byt ušetrí. Ale iba na začiatku
Pred 6 rokmi

V novostavbe si priplácate aj za lepších susedov. Staršie byty majú prevahu vďaka polohe.

Dobrá strecha je tá, ktorú vám „ušijú“ na mieru

Dobrá strecha je tá, ktorú vám „ušijú“ na mieru
Pred 6 rokmi

Ako si vybrať krytinu. Ak meníte strechu, pýtajte si referencie a certifikáty.

Pozrite sa, koľko zaplatíte za novostavbu v Bratislave

Pozrite sa, koľko zaplatíte za novostavbu v Bratislave
Pred 6 rokmi

Aký je aktuálny trend v biznise s novostavbami? Jednoznačne byty s rozumnou cenou, žiadny luxus.

Bývanie na Slovensku zlacnelo. Pozrite sa, kde najviac

Bývanie na Slovensku zlacnelo. Pozrite sa, kde najviac
Pred 6 rokmi

Trend rastúcich cien nehnuteľností sa zastavil. Domy a byty sú lacnejšie.

Top investícia na východe sa štátu predražuje

Top investícia na východe sa štátu predražuje
Pred 6 rokmi

Mesto Vranov nad Topľou musí zaplatiť firme, ktorá pritiahla Grandwood, 220-tisíc eur.