Realitný software a portály LIVINGŽeleznice Slovenskej republiky, Bratislava (7): Na prenájom » Všetky kategórie » Všetky lokality

Prenájom časti pozemku za účelom umiestnenia pojazdného bufetu - žst. Kvetoslavov (1)

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme "ŽSR" ponúkajú na prenájom formou ponukového konania v k. ú. Kvetoslavov, časť pozemku parc. č. 439 o výmere 12 m2 evidované na LV č. 212, určený na komerčné účely (pojazdný bufet). Predmet ponukového konania je zakreslený v kópii snímky katastrálnej mapy, ktorá tvorí prílohu vyhlásenia ponukového konania. Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú uvedené v prílohe "podmienky" a sú zverejnené aj na www.zsr.sk v časti Služby verejnosti - Predaj a prenájom majetku ako inzerát č. 2826. Predložená ponuka musí spolu s ostatnými prílohami obsahovať čestné vyhlásenie pre účely posúdenia obchodného partnera a partnera verejného sektora, ktorá tvorí prílohu vyhlásenia ponukového konania. Kontaktnou osobou je Alexandra Majová,t. č. 02/2029 5712, e-mail: Majova.Alexandra@zsr.sk

Pridať k zaujímavým
Prenájom časti pozemku za účelom umiestnenia pojazdného bufetu - žst. Kvetoslavov (2)

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme "ŽSR" ponúkajú na prenájom formou ponukového konania v k. ú. Kvetoslavov, časť pozemku parc. č. 436/1 o výmere 12 m2 evidované na LV č. 212, určený na komerčné účely (pojazdný bufet). Predmet ponukového konania je zakreslený v kópii snímky katastrálnej mapy, ktorá tvorí prílohu vyhlásenia ponukového konania. Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú uvedené v prílohe "podmienky" a sú zverejnené aj na www.zsr.sk v časti Služby verejnosti - Predaj a prenájom majetku ako inzerát č. 2827. Predložená ponuka musí spolu s ostatnými prílohami obsahovať čestné vyhlásenie pre účely posúdenia obchodného partnera a partnera verejného sektora, ktorá tvorí prílohu vyhlásenia ponukového konania. Kontaktnou osobou je Alexandra Majová,t. č. 02/2029 5712, e-mail: Majova.Alexandra@zsr.sk

Pridať k zaujímavým
Prenájom pozemku v k. ú. Ivanka pri Dunaji - záhrada č. 2

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme "ŽSR" ponúkajú na prenájom formou ponukového konania časť pozemku parc. č. 504/1, nachádzajúci sa v k. ú. Ivanka pri Dunaji. Predmetný pozemok je určený na drobnú pestovateľskú činnosť - záhradkárčenie. Predmet ponukového konania je zakreslený v kópii snímky katastrálnej mapy, ktorá tvorí prílohu vyhlásenia ponukového konania. Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú uvedené v prílohe "podmienky" a sú zverejnené aj na www.zsr.sk v časti Služby verejnosti - Predaj a prenájom majetku ako inzerát č. 2825. Predložená ponuka musí spolu s ostatnými prílohami obsahovať čestné vyhlásenie pre účely posúdenia obchodného partnera a partnera verejného sektora, ktorá tvorí prílohu vyhlásenia ponukového konania. Ponuku na prenájom predmetného pozemku môže predložiť iba uchádzač, ktorý sa zúčastní obhliadky a vopred sa oboznámi so stavom predmetného pozemku. Kontaktnou osobou je Alexandra Majová,t. č. 02/2029 5712, e-mail: Majova.Alexandra@zsr.sk

Pridať k zaujímavým
PRENÁJOM - budova žel. zastávky Priekopa pri Martine

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“ Klemensova 8, 813 61 Bratislava vyhlasujú ponukové konanie na prenájom IDENTIFIKÁCIA VYHLASOVATEĽA Názov vyhlasovateľa: Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme “ŽSR“ Sídlo : Klemensova 8, 813 61 Bratislava Právna forma: iná právnická osoba Registrácia: obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Po, vložka číslo 312/B IČO: 31 364 501 Odštepný závod: Železnice Slovenskej republiky – Stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava, Holekova 6, 811 04 Bratislava Adresa pre doručovanie písomností: ŽSR – SHM, Regionálne pracovisko Žilina,1.mája 34,010 60 Žilina Kontaktná osoba: Ing. Andrea Klabouchová Telefónne číslo: 041 / 229 2155, 0911/321 014 E-mailová adresa: klabouchova.andrea@zsr.sk PREDMET PONUKOVÉHO KONANIA Predmetom ponukového konania je majetok štátu v správe ŽSR nachádzajúci sa v katastrálnom území Priekopa: nebytové priestory v budove Železničná zastávka Priekopa, súpisné číslo 2115 na pozemku C-KN parcela č. 898/4, zapísaná na LV č. 106 a to súbor miestností č. 1 a 2, garáž a WC o celkovej úžitkovej ploche 134,31 m2. Účel nájmu: komerčný, napr. dielne, sklady a pod. Minimálna cena za prenájom nebytového priestoru na komerčné účely je stanovená na: 17,- €/m2/rok bez DPH Minimálna cena za prenájom nebytového priestoru na skladové účely je stanovená na: 11,- €/m2/rok bez DPH V prípade prenájmu celého objektu je minimálna cena za jeho prenájom stanovená na 1.820,- €/rok bez DPH bez ohľadu na účel nájmu. V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady za spotrebu elektrickej energie, vody, tepla, odvoz odpadu a iné služby. Tieto budú riešené samostatnými odberateľskými zmluvami s dodávateľmi týchto služieb. Akékoľvek stavebné, elektroinštalačné a iné úpravy, prípadne zmenu účelu užívania časti stavby, ktoré vydáva Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Odbor dráhový stavebný úrad Bratislava si vybavuje nájomca na vlastné náklady, bez možnosti refundácie týchto nákladov u prenajímateľa. UCHÁDZAČ PONUKOVÉHO KONANIA Uchádzačom ponukového konania je osoba, ktorá podá ponuku do ponukového konania v súlade s požiadavkami špecifikovanými v podmienkach ponukového konania. PODMIENKY PONUKOVÉHO KONANIA 1. PREDLOŽENIE PONUKY 1.1 Za platne predloženú ponuku sa považuje tá, ktorá je uchádzačom predložená v súlade s podmienkami ponukového konania na celý predmet nájmu. 1.2 Celá ponuka uchádzača vrátane všetkých dokladov a dokumentov musí byť vyhotovená v slovenskom jazyku. 1.3 Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného alebo iného nároku voči vyhlasovateľovi. 2. OBSAH PONUKY 2.1 Uchádzač môže predložiť len jednu ponuku. Ponuka musí byť podpísaná osobou alebo osobami oprávnenými konať v mene uchádzača. 2.2 Súčasťou predloženej ponuky musia byť: 2.2.1 kontaktná osoba a adresa uchádzača vrátane telefonického spojenia a e-mailovej adresy, 2.2.2 cenový návrh uchádzača za nebytový priestor v €/m2/rok bez DPH, v prípade prenájmu celého objektu v €/stavbu/rok bez DPH. Cena predložená v cenovom návrhu musí byť vyššia, minimálne rovná ako stanovená minimálna cena zo strany vyhlasovateľa, 2.2.3 účel nájmu - je nutné uviesť, či sa jedná o prenájom celého objektu alebo len vybratých miestností. 2.2.4 doklad o uhradení jednorazového nenávratného poplatku vo výške 25,-€ na účet ŽSR číslo: 2402663359/0200, bankové spojenie VÚB, a.s. pod variabilným symbolom č. 2400000648. 3. PREDKLADANIE PONÚK 3.1 Uchádzač vloží ponuku do samostatného uzatvoreného obalu. Obal ponuky musí obsahovať: 3.1.1 adresu vyhlasovateľa - Železnice Slovenskej republiky – Stredisko hospodárenia s majetkom, RP Žilina, 1. mája 34, 010 60 Žilina 3.1.2 adresu uchádzača (názov alebo obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), 3.1.3 označenie „Ponukové konanie – neotvárať“, 3.1.4 označenie heslom ponukového konania: „Prenájom - NP - Priekopa“. 3.2 Ponuku možno zahrnúť do ponukového konania len v prípade, ak obsah ponuky zodpovedá podmienkam ponukového konania. 4. MIESTO NA PREDKLADANIE PONÚK 4.1 Ponuky je potrebné doručiť osobne na sekretariát SHM RP Žilina, Hviezdoslavova 1, Žilina alebo poštou ako doporučená zásielka na adresu: ŽSR – Stredisko hospodárenia s majetkom, RP Žilina, 1. mája 34, 010 60 Žilina. 4.2 Podrobnejšie informácie a pokyny pre uchádzačov môže uchádzač dostať na adrese: Železnice Slovenskej republiky - Stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava, Regionálne pracovisko Žilina, Hviezdoslavova 1, 010 60 Žilina, na telefónnom čísle 041/229 2155, 0911 321 014 Ing. Andrea Klabouchová alebo e-mailom na adrese klabouchova.andrea@zsr.sk. 5. VYHODNOTENIE PONÚK 5.1 Otváranie a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční komisionálne v sídle SHM RP Žilina, Hviezdoslavova 1, 010 60 Žilina, o čom sa spíše zápisnica. 5.2 Z ponukového konania sa vylučujú: 5.2.1 ponuky, ktoré neobsahujú všetky požadované údaje uvedené v podmienkach ponukového konania, 5.2.2 ponuky uchádzačov, na majetok ktorých bol vyhlásený konkurz, počas ponukového konania bolo proti uchádzačovi začaté konkurzné alebo reštrukturalizačné konanie, bol proti uchádzačovi pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, 5.2.3 ponuky uchádzačov, ktorí majú akékoľvek podlžnosti voči vyhlasovateľovi ponukového konania. 5.3 Kritériom výberu je najvýhodnejší cenový návrh. 5.4 Komisionálne vyhodnotenie predložených ponúk je neverejné. 6. VÝSLEDKY PONUKOVÉHO KONANIA 6.1 Vyhlasovateľ oznámi výsledky ponukového konania každému uchádzačovi písomne na adresu uvedenú v ním doručenej ponuke a to do 30 dní po zasadnutí vyhodnocovacej komisie. Až do vyhodnotenia ponukového konania vyhlasovateľ neposkytuje informácie o jeho priebehu ani žiadne iné informácie, ktoré by mohli ovplyvniť výsledky vyhodnotenia. 6.2 Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo: 6.2.1 odmietnuť všetky predložené ponuky, 6.2.2 meniť uvedené podmienky ponukového konania, 6.2.3 zrušiť ponukové konanie, 6.2.4 pri formálnych nedostatkoch ponuky, ktoré nemenia jej obsah, vyzvať uchádzača na doplnenie a vykonanie opravy, 6.2.5 vyzvať uchádzačov alebo niektorých z nich na doplnenie ponuky, v prípade obdržania dvoch rovnakých cenových návrhov s najvyššou cenou za účelom dosiahnutia výhodnejšej ponuky (užšie ponukové konanie). 6.3 S víťazom ponukového konania bude uzavretá nájomná zmluva. V cene nájmu nebudú zahrnuté náklady za spotrebu el. energie, tepelnej energie, vodné a stočné, odvoz odpadu a iné služby súvisiace s prevádzkou nebytových priestorov. Ing. Drahomíra Verešová vedúca Regionálneho pracoviska Žilina Stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava

Pridať k zaujímavým
Turistická ubytovňa UB 400 so závodnou kuchyňou

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme "ŽSR" ponúkajú na prenájom formou ponukového konania nehnuteľnosť- turistickú ubytovňu UB 400 so závodnou kuchyňou v Čiernej nad Tisou, na Hlavnej ulici č. 6, stavba so súpisným číslom 113 postavená na pozemku parc.č. 332/2, evidovaná Správou katastra Čierna nad Tisou na LV č. 84.Jedná sa o trojposchodovú stavbu s rovnou strechou.Stavba bola dokončená v r. 1973.V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady za spotrebu elektrickej energie, vody tepla, teplej úžitkovej vody a odvoz odpadu a iné služby súvisiace s prevádzkou stavby. Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú zverejnené na www.zsr.sk v časti Majetok ŽSR, Prenájom a predaj majetku. Kontakt: Ing. Hudec, 02/20295821, príp. 5855, mobil 0911 643 683, hudec.stefan@zsr.sk

Pridať k zaujímavým
ZNÍŽENÁ CENA !!! Prevádzkovanie bezpečnostných, uzamykateľných batožinových skriniek v žel. stanici Piešťany

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme "ŽSR" , Stredisko hospodárenia s majetkom Bratislava, Regionálne pracovisko Trenčín, ul. Sadová č. 1, 911 44 Trenčín ponúkajú na prenájom nebytový priestor – v Prijímacej budove ŽST Piešťany, súpisné číslo 1, na parcele č. 3621/1 v katastrálnom území Piešťany, zapísaná na LV č. 4849, časť miestnosti – zádverie – vľavo pred vstupom do vestibulu od ulice . Ponúkaný nebytový priestor nemá zabezpečené samostatné odberné miesto elektriky, t.j. je potrebné zabezpečiť na vlastné náklady nájomcu samostatný prívod elektrickej energie k batožinovým skrinkám vrátane montáže úradne overeného elektromeru pre potreby fakturácie spotreby el. energie. Všetky prípadné stavebné úpravy predmetu nájmu môže nájomca vykonať na základe konzultácie so správcom ŽSR – OR Trnava SMSÚ ÚB Trnava a po následnom odsúhlasení Sekciou ŽTS. Stavebné úpravy žiadateľ vykoná na vlastné náklady. Rozhodnutie o povolení na umiestnenie bezpečnostných uzamykateľných batožinových skriniek si bude povinný nájomca na vlastné náklady vybaviť na Špeciálnom stavebnom úrade (ŠSÚ) Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (MDVRR SR) Sekcia Železničnej dopravy a dráh na adrese: Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava.. Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú zverejnené na www.zsr.sk v časti Majetok ŽSR, Prenájom a predaj majetku Kontakt: Bc. Eva Čonková, 032/2293481, conkova.eva@zsr.sk

Pridať k zaujímavým
Na prenájom ponúkame Turistickú ubytovňu UB 400 so závodnou kuchyňou, nachádzajúcu sa na Hlavnej ul.č.6 v Čiernej nad Tisou.

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme "ŽSR" ponúkajú formou ponukového konania nehnuteľnosť- turistická ubytovňa UB 400 so závodnou kuchyňou v Čuiernej nad Tisou, nachádzajúcu sa na Hlavnej ul.č.6 v Čiernej nad Tisou, stavba má súpisné číslo 113, je postavená na pozemku parc.č.332/2, evidovaná na Okresnom úrade, Katastrálnom odborena LV č. 84. Jedná sa o trojposchodovú budovu s plochou strechou.Stavba bola dokončená v roku 1973. Celková výmera zastavanej plochy je 1804 m2, celková výmera podlahovej úžitkovej plochy je 7221,19 m2. Energetická trieda objektu je G. V cenen nie sú zahrnuté náklady za spotrebu elektrickej energie, vody, tepla, teplej úžitkovej vody a odvoz odpadu a iné služby súvisiace s nájmom. Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú zverejnené na www.zsr.sk v časti Majetok ŽSR, Prenájom a predaj majetku. Kontakt:Hudec, tel. 02/2029 5821, príp. mobil 0911 643 683, hudec.stefan@zsr.sk

Pridať k zaujímavým
Zobrazené všetky výsledky vyhľadávania