Realitný software a portály LIVINGŽeleznice Slovenskej republiky, Bratislava (26): Na prenájom » Všetky kategórie » Všetky lokality

Nebytové priestory o výmere 72,56 m2 na komerčný účel v k. ú. Slepčany

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme "ŽSR" ponúkajú na prenájom formou ponukového konania nehnuteľnosť – nebytové priestory v 1. nadzemnom podlaží stavby žst. Slepčany - parcela C-KN č. 2205/3, evidovaná na LV č. 946 v k. ú. Slepčany okresným úradom Zlaté Moravce. V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady za spotrebu elektrickej energie, vody, tepla, teplej úžitkovej vody a odvoz odpadu a iné služby súvisiace s prevádzkou stavby. Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú zverejnené na www.zsr.sk v časti Majetok ŽSR, Prenájom a predaj majetku. Kontakt: Poljovka, 045/229 4713, poljovka.miroslav@zsr.sk

Pridať k zaujímavým
prenájom pozemku na záhradkárske účely - Zvolen (Balkán)

Železnice Slovenskej republiky, v skrátenej forme ŽSR ponúkajú na prenájom formou ponukového konania pozemok: časť CKN parc. č. 5342/30 o výmere 128 m2 v k.ú. Zvolen (časť Balkán) vhodný na záhradkárske účely. podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú zverejnené na www.zsr.sk v časti Majetok ŽSR, Predaj a predaj majetku. kontakt: Macková, 045/2294725, mackova.ludmila@zsr.sk

Pridať k zaujímavým
Medzibrod sklad pri železničnej stanici

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme "ZSR" ponúkajú na prenájom nebytový priestor sklad pri železničnej stanici Medzibrod, stavba s. č. 483 postavená na pozemku parc. č. 135, zapísaná na LV č. 62 Okresným úradom Banská Bystrica katastrálnym odborom. Stavba je jednopodlažná o úžitkovej ploche 53 m2. V cene nie sú zahrnuté náklady za spotrebu elektrickej energie. Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú zverejnené na www.zsr.sk v časti Majetok ŽSR, Prenájom a predaj majetku. Kontakt: Marková, 045/229 4718, markova.gabriela@zsr.sk

Pridať k zaujímavým
Slovenská Ľupča sklad pri železničnej stanici s priľahlou plochou

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme "ZSR" ponúkajú na prenájom formou ponukového konania nehnuteľnosť pri železničnej stanici Slovenská Ľupča, stavba s. č.1000 postavená na pozemku parc. č.1896, katastrálne územie Slovenská Ľupča, zapísaného na LV č. 953 Okresným úradom Banská Bystrica katastrálnym odborom, s priľahlou plochou nádvoria. V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady za spotrebu elektrickej energie. Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú zverejnené na www.zsr.sk v časti Majetok ŽSR, Prenájom a predaj majetku. Kontakt:Marková, 045/229 4718, markova.gabriela@zsr.sk

Pridať k zaujímavým
Pozemok na poľnohospodárske účely o výmere 1081 m2 v k. ú. Pozba.

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme "ŽSR" ponúkajú na prenájom formou ponukového konania nehnuteľnosť – pozemok - parcela C-KN č. 3907, evidovaná na LV č. 2033 v k. ú. Pozba okresným úradom Nové Zámky. Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú zverejnené na www.zsr.sk v časti Majetok ŽSR, Prenájom a predaj majetku. Kontakt: Poljovka, 045/229 4713, poljovka.miroslav@zsr.sk

Pridať k zaujímavým
Pozemok na komerčný účel o výmere 50 m2 v k. ú. Levice

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme "ŽSR" ponúkajú na prenájom formou ponukového konania nehnuteľnosť – pozemok - parcela C-KN č. 585/4, evidovaná na LV č.2442 v k. ú. Levice okresným úradom Levice. Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú zverejnené na www.zsr.sk v časti Majetok ŽSR, Prenájom a predaj majetku.

Pridať k zaujímavým
Prenájom NP miestnosti č. 219 a soc. zariadení a chodby v administratívnej budove B bloku v k.ú. Nána

predmetom ponukového konania je majetok štátu v správe ŽSR nachádzajúci sa v k.ú. Nána – nebytový priestor nachádzajúci sa na 2. nadzemnom podlaží (prvom poschodí) v stavbe administratívnej budovy B – bloku vedenej v účtovnej evidencii IM číslo 10003293, INV. č. 1182, účtovný okruh 3100 v celosti.

Pridať k zaujímavým
Prenájom NP miestnosti č. 209 a soc. zariadení a chodby v administratívnej budove B bloku v k.ú. Nána

predmetom ponukového konania je majetok štátu v správe ŽSR nachádzajúci sa v k.ú. Nána – nebytový priestor nachádzajúci sa na 2. nadzemnom podlaží (prvom poschodí) v stavbe administratívnej budovy B – bloku vedenej v účtovnej evidencii IM číslo 10003293, INV. č. 1182, účtovný okruh 3100 v celosti.

Pridať k zaujímavým
Prenájom NP miestnosti č. 214 a soc. zariadení a chodby v administratívnej budove B bloku v k.ú. Nána

predmetom ponukového konania je majetok štátu v správe ŽSR nachádzajúci sa v k.ú. Nána – nebytový priestor nachádzajúci sa na 2. nadzemnom podlaží (prvom poschodí) v stavbe administratívnej budovy B – bloku vedenej v účtovnej evidencii IM číslo 10003293, INV. č. 1182, účtovný okruh 3100 v celosti.

Pridať k zaujímavým
Prenájom NP miestností č. 220-222, soc. zariadení a chodby v administratívnej budove B bloku v k.ú. Nána

Predmetom ponukového konania je majetok štátu v správe ŽSR nachádzajúci sa v k.ú. Nána – nebytový priestor nachádzajúci sa na 2. nadzemnom podlaží (prvom poschodí) v stavbe administratívnej budovy B – bloku vedenej v účtovnej evidencii IM číslo 10003293, INV. č. 1182, účtovný okruh 3100 v celosti.

Pridať k zaujímavým