Realitný software a portály LIVINGŽeleznice Slovenskej republiky, Bratislava (29): Na prenájom » Všetky kategórie » Všetky lokality

ŽST. Bratislava - Predmestie: prenájom nebytového priestoru na komerčný účel

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme "ŽSR" ponúkajú na prenájom formou ponukového konania nebytový priestor č. 0.05 o výmere 6,45, nachádzajúci sa v budove žst. Bratislava - Predmestie. Nebytový priestor je ponúkaný na komerčný účel. Predmet ponukového konania je zakreslený v kópii snímky katastrálnej mapy, ktorá tvorí prílohu vyhlásenia ponukového konania. Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú uvedené v prílohe "podmienky" a sú zverejnené aj na www.zsr.sk v časti Služby verejnosti - Predaj a prenájom majetku ako inzerát č. 2887. Predložená ponuka musí obsahovať čestné vyhlásenie pre účely posúdenia obchodného partnera a partnera verejného sektora, ktorá tvorí prílohu vyhlásenia ponukového konania. Kontaktnou osobou je Peter Beňo: tel. č.: 02/ 2029 5497, e-mail: Beno.Peter@zsr.sk

Pridať k zaujímavým
ŽST. Bratislava - Predmestie: prenájom časti vestibule za účelom umiestnenia bankomatu

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme "ŽSR" ponúkajú na prenájom formou ponukového konania časť nebytového priestoru č. 0.03 - vestibul, nachádzajúca sa v budove žst. Bratislava - Predmestie. Nebytový priestor sa prenajíma za účelom umiestnenia bankomatu. Predmet ponukového konania je zakreslený v kópii katastrálnej mapy a pôdoryse, ktoré tvoria prílohu inzerátu . Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú uvedené v prílohe "podmienky" a sú zverejnené aj na www.zsr.sk v časti Služby verejnosti, Predaj a prenájom majetku ako inzerát č. 2882. Predložená ponuka musí obsahovať čestné vyhlásenie pre účely posúdenia obchodného partnera a partnera verejného sektora, ktorá tvorí prílohu vyhlásenia ponukového konania. Kontaktnou osobou je Peter Beňo,t. č. 02/2029 5497, e-mail: Beno.Peter@zsr.sk

Pridať k zaujímavým
ŽST. Bratislava - Predmestie: prenájom časti vestibule za účelom umiestnenia nápojového automatu

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme "ŽSR" ponúkajú na prenájom formou ponukového konania časť nebytového priestoru č. 0.03 - vestibul, nachádzajúca sa v budove žst. Bratislava - Predmestie. Nebytový priestor sa prenajíma za účelom umiestnenia samostatne stojaceho nápojového automatu. Predmet ponukového konania je zakreslený v kópii katastrálnej mapy a pôdoryse, ktoré tvoria prílohu inzerátu . Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú uvedené v prílohe "podmienky" a sú zverejnené aj na www.zsr.sk v časti Služby verejnosti, Predaj a prenájom majetku ako inzerát č. 2883. Predložená ponuka musí obsahovať čestné vyhlásenie pre účely posúdenia obchodného partnera a partnera verejného sektora, ktorá tvorí prílohu vyhlásenia ponukového konania. Kontaktnou osobou je Peter Beňo,t. č. 02/2029 5497, e-mail: Beno.Peter@zsr.sk

Pridať k zaujímavým
Sklad na rampe - Streda nad Bodrogom

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme "ŽSR" ponúkajú na prenájom formou ponukového konania nehnuteľnosť - Sklad na rampe s.č. 853 o výmere 130 m2, nachádzajúci sa v Strede nad Bodrogom, zapísaný na LV 2107.

Pridať k zaujímavým
ŽST. Bratislava - Predmestie: prenájom nebytového priestoru za účelom predaja dennej tlače, novín

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme "ŽSR" ponúkajú na prenájom formou ponukového konania nebytový priestor č. 0.04 o výmere 6,45, nachádzajúci sa v budove žst. Bratislava - Predmestie. Nebytový priestor je ponúkaný k prenájmu za účelom zriadenia predajného miesta dennej tlače, novín. Predmet ponukového konania je zakreslený v kópii snímky katastrálnej mapy, ktorá tvorí prílohu vyhlásenia ponukového konania. Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú uvedené v prílohe "podmienky" a sú zverejnené aj na www.zsr.sk v časti Služby verejnosti - Predaj a prenájom majetku ako inzerát č. 2886. Predložená ponuka musí obsahovať čestné vyhlásenie pre účely posúdenia obchodného partnera a partnera verejného sektora, ktorá tvorí prílohu vyhlásenia ponukového konania. Kontaktnou osobou je Peter Beňo: tel. č.: 02/ 2029 5497, e-mail: Beno.Peter@zsr.sk

Pridať k zaujímavým
Prenájom nebytového priestoru čakárne budovy TIOP Moldava nad Bodvou

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme "ŽSR" ponúkajú na prenájom formou ponukového konania nehnuteľnosť - nebytový priestor čakárne budovy TIOP Moldava nad Bodvou o výmere 1m², ležiacej na pozemku parcela KNC č. 240/29 zapísanej na LV č. 236 v katastrálnom území Moldava nad Bodvou, evidovanej Správou katastra Košice-okolie. V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady za spotrebu elektrickej energie, vody, odvoz odpadu a iné služby súvisiace s prevádzkou nebytového priestoru. Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú zverejnené na www.zsr.sk v časti Majetok ŽSR, Prenájom a predaj majetku. Kontakt: Ing. Bilá, 055/2293271, bila.adriana@zsr.sk

Pridať k zaujímavým
Prenájom záhrady č. 48 - k. ú. Devínska Nová Ves

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme "ŽSR" ponúkajú na prenájom formou ponukového konania časť pozemku reg. C KN parc. č. 2579/2 o výmere 416,00 m2,evidovanom na LV č. 1225, v k. ú. Devínska Nová Ves. Pozemok je určený na záhradkárske účely. Predmet ponukového konania je zakreslený v kópii snímky katastrálnej mapy, ktorá tvorí prílohu vyhlásenia ponukového konania. Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú uvedené v prílohe "podmienky" a sú zverejnené aj na www.zsr.sk v časti Služby verejnosti - Predaj a prenájom majetku ako inzerát č. 2880. Predložená ponuka musí spolu s ostatnými prílohami obsahovať čestné vyhlásenie pre účely posúdenia obchodného partnera a partnera verejného sektora, ktorá tvorí prílohu vyhlásenia ponukového konania. Kontaktnou osobou je Ing. Marek Šrámek,t. č. 02/2029 4091, e-mail: Sramek.Marek@zsr.sk

Pridať k zaujímavým
Prenájom záhrady č. 56 - k. ú. Devínska Nová Ves

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme "ŽSR" ponúkajú na prenájom formou ponukového konania časť pozemku reg. C KN parc. č. 2579/2 o výmere 405,00 m2,evidovanom na LV č. 1225, v k. ú. Devínska Nová Ves. Pozemok je určený na záhradkárske účely. Predmet ponukového konania je zakreslený v kópii snímky katastrálnej mapy, ktorá tvorí prílohu vyhlásenia ponukového konania. Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú uvedené v prílohe "podmienky" a sú zverejnené aj na www.zsr.sk v časti Služby verejnosti - Predaj a prenájom majetku ako inzerát č. 2875. Predložená ponuka musí spolu s ostatnými prílohami obsahovať čestné vyhlásenie pre účely posúdenia obchodného partnera a partnera verejného sektora, ktorá tvorí prílohu vyhlásenia ponukového konania. Kontaktnou osobou je Ing. Marek Šrámek,t. č. 02/2029 4091, e-mail: Sramek.Marek@zsr.sk

Pridať k zaujímavým
Prenájom nebytového priestoru vo vestibule žst. Michalovce

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme "ŽSR" ponúkajú na prenájom formou ponukového konania nehnuteľnosť - miestnosť č. 113 vo vestibule žst. Michalovce o výmere 12,60 m², ležiacej na pozemku parcela KNC č. 5255/2 zapísanej na LV č. 3478 v katastrálnom území Michalovce, evidovaná Správou katastra Michalovce. V cene nájmu nie sú zahrnuté náklady za spotrebu elektrickej energie, vody, tepla, teplej úžitkovej vody a odvoz odpadu a iné služby súvisiace s prevádzkou nebytového priestoru. Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú zverejnené na www.zsr.sk v časti Majetok ŽSR, Prenájom a predaj majetku. Kontakt: Ing. Bilá, 055/2293271, bila.adriana@zsr.sk

Pridať k zaujímavým
Prenájom pozemku za účelom umiestnenia reklamného zariadenia typu megaboard - k. ú. Nivy

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme "ŽSR" ponúkajú na prenájom formou ponukového konania časť pozemku reg. C KN parc. č.22178/10,,evidovanom na LV č. 4439, v k. ú. Nivy, za účelom umiestnenia reklamného zariadenia typu megaboard. Predmet ponukového konania je zakreslený v kópii snímky katastrálnej mapy, ktorá tvorí prílohu vyhlásenia ponukového konania. Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú uvedené v prílohe "podmienky" a sú zverejnené aj na www.zsr.sk v časti Služby verejnosti - Predaj a prenájom majetku ako inzerát č. 2876. Predložená ponuka musí spolu s ostatnými prílohami obsahovať čestné vyhlásenie pre účely posúdenia obchodného partnera a partnera verejného sektora, ktorá tvorí prílohu vyhlásenia ponukového konania. Kontaktnou osobou je Elena Rusnáková,t. č. 02/2029 797, e-mail: Rusnakova.Elena@zsr.sk

Pridať k zaujímavým