Realitný software a portály LIVINGŽeleznice Slovenskej republiky, Bratislava (49): Na predaj » Všetky kategórie » Všetky lokality

Predaj pozemku p.č. 2591/57 v Snine

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme "ŽSR" ponúkajú na predaj formou ponukového konania nehnuteľnosť reg. C KN - pozemok p.č. 2591/57 o výmere 18 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Snina. Predmetný pozemok sa nachádza v ochrannom pásme dráhy po pravej strane žel. trate Humenné – Stakčín v žkm 20,900 v zastavanom území mesta Snina. Pozemok je voľný, nezastavaný žiadnou stavbou – vhodný na výstavbu garáže. Na odpredávanom pozemku sa nenachádzajú žiadne siete ani zariadenia v správe ŽSR. Prístup k pozemku je možný z ulice Kukučínova zo spevnenej plochy. Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú zverejnené na www.zsr.sk v časti Majetok ŽSR, VEREJNOSŤ A MÉDIÁ, SLUŽBY VEREJNOSTI, Predaj a Prenájom majetku. Kontakt: Ing. Némethová, 02/2029 4413, e-mail: nemethova.timea@zsr.sk

Pridať k zaujímavým
Predaj pozemku p.č. 2591/151 v Snine

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme "ŽSR" ponúkajú na predaj formou ponukového konania nehnuteľnosť reg. C KN - pozemok p.č. 2591/151 o výmere 29 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Snina. Predmetný pozemok sa nachádza v ochrannom pásme dráhy po pravej strane žel. trate Humenné – Stakčín v žkm 20,900 v zastavanom území mesta Snina. Pozemok je voľný, nezastavaný žiadnou stavbou – vhodný na výstavbu garáže. Na odpredávanom pozemku sa nenachádzajú žiadne siete ani zariadenia v správe ŽSR. Prístup k pozemku je možný z ulice Kukučínova zo spevnenej plochy. Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú zverejnené na www.zsr.sk v časti Majetok ŽSR, VEREJNOSŤ A MÉDIÁ, SLUŽBY VEREJNOSTI, Predaj a Prenájom majetku. Kontakt: Ing. Némethová, 02/2029 4413, e-mail: nemethova.timea@zsr.sk

Pridať k zaujímavým
Predaj pozemku p.č. 398/314 v Snine

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme "ŽSR" ponúkajú na predaj formou ponukového konania nehnuteľnosť reg. C KN - pozemok p.č. 398/314 o výmere 26 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Snina. Predmetný pozemok sa nachádza v ochrannom pásme dráhy po pravej strane žel. trate Humenné – Stakčín v žkm 20,900 v zastavanom území mesta Snina. Pozemok je voľný, nezastavaný žiadnou stavbou – vhodný na výstavbu garáže. Na odpredávanom pozemku sa nenachádzajú žiadne siete ani zariadenia v správe ŽSR. Prístup k pozemku je možný z ulice Kukučínova zo spevnenej plochy. Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú zverejnené na www.zsr.sk v časti Majetok ŽSR, VEREJNOSŤ A MÉDIÁ, SLUŽBY VEREJNOSTI, Predaj a Prenájom majetku. Kontakt: Ing. Némethová, 02/2029 4413, e-mail: nemethova.timea@zsr.sk

Pridať k zaujímavým
Predaj domu s pozemkami v Malackách

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme "ŽSR" ponúkajú na predaj formou ponukového konania nehnuteľnosti registra C KN: • stavba súpisné číslo 5467 na pozemku parc. č. 2920/8, popis stavby rodinný dom, • pozemok parc. č. 2920/1 o výmere 402 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, • pozemok parc. č. 2920/7 o výmere 39 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, • pozemok parc. č. 2920/8 o výmere 159 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, ktoré sú v celosti zapísané na LV č. 254 vedenom Okresným úradom Malacky pre k.ú. Malacky, vrátane príslušenstva stavby súp. č. 5467, ktoré tvorí kopaná studňa, žumpa, kanalizačná prípojka KS 2223, elektroinštalačná prípojka KS 2224 a spevnené plochy. Odpredávané nehnuteľnosti sa nachádzajú v zastavanej časti mesta Malacky na ulici Radlinského. Jedná sa o strážny dom, ktorý je nepodpivničený, jednopodlažný. Dom pozostáva z predsiene, chodby, kúpeľne vrátane WC, kuchyne a 4 izieb. Vykurovanie je riešené bodovými zdrojmi na tuhé palivo. Dom je napojený na elektrinu, vodovod a kanalizáciu. Na pozemku parc. č. 2920/7 sa nachádza sklad bez s.č.. Pozemok parc. č. 2920/1 tvorí spoločný dvor k strážnemu domu a k bytovému domu (nie je predmetom odpredaja, je vo vlastníctve tretích osôb) nachádzajúcemu sa na pozemkoch parc. č. 2920/2 a parc. č. 2920/3. Prístup do bytového domu je aj cez spoločný dvor. Predmet odpredaja sa nachádza v ochrannom pásme dráhy. Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú zverejnené na www.zsr.sk v časti Majetok ŽSR, VEREJNOSŤ A MÉDIÁ, SLUŽBY VEREJNOSTI, Predaj a Prenájom majetku. Kontakt: Ing. Némethová, 02/2029 4413, e-mail: nemethova.timea@zsr.sk

Pridať k zaujímavým
Predaj pozemku p.č. 2591/55 v Snine

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme "ŽSR" ponúkajú na predaj formou ponukového konania nehnuteľnosť reg. C KN - pozemok p.č. 2591/55 o výmere 18 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Snina. Predmetný pozemok sa nachádza v ochrannom pásme dráhy po pravej strane žel. trate Humenné – Stakčín v žkm 20,900 v zastavanom území mesta Snina. Pozemok je voľný, nezastavaný žiadnou stavbou – vhodný na výstavbu garáže. Na odpredávanom pozemku sa nenachádzajú žiadne siete ani zariadenia v správe ŽSR. Prístup k pozemku je možný z ulice Kukučínova zo spevnenej plochy. Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú zverejnené na www.zsr.sk v časti Majetok ŽSR, VEREJNOSŤ A MÉDIÁ, SLUŽBY VEREJNOSTI, Predaj a Prenájom majetku. Kontakt: Ing. Némethová, 02/2029 4413, e-mail: nemethova.timea@zsr.sk

Pridať k zaujímavým
Predaj pozemkov v Bardejove

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme "ŽSR" ponúkajú na predaj formou ponukového konania nehnuteľnosti reg. C KN - pozemok p.č. 2975/4 o výmere 285 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a pozemok p.č. 2975/5 o výmere 338 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria v k.ú. Bardejov. Predmetné nehnuteľnosti sa nachádzajú v zastavanom území mesta Bardejov, na ulici Pod Šibeňou Horou (1,5 km od Radničného námestia na juhovýchod). V okolí pozemkov sa nachádza zástavba štandardných rodinných domov, od historického centra Bardejova je predmetná lokalita oddelená železničnou a obchvatovou štvorprúdovou komunikáciou. Medzi odpredávanými pozemkami sa nachádza objekt, ktorý je vo vlastníctve tretej osoby. V lokalite je možnosť napojenia na všetky IS. Pozemky nie sú zastavané a nachádzajú sa v ochrannom pásme železnice. Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú zverejnené na www.zsr.sk v časti Majetok ŽSR, VEREJNOSŤ A MÉDIÁ, SLUŽBY VEREJNOSTI, Predaj a Prenájom majetku. Kontakt: Ing. Némethová, 02/2029 4413, e-mail: nemethova.timea@zsr.sk

Pridať k zaujímavým
Predaj dvojizbového bytu v Čiernej nad Tisou

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme "ŽSR" ponúkajú na predaj formou ponukového konania nehnuteľnosť - dvojizbový byt č. 29 o výmere 62,14 m2, ktorý sa nachádza na 2. poschodí bytového domu so s. č. 5 na parc. č. 513/55 v obci Čierna nad Tisou. Spolu s bytom sa prevádza aj spoluvlastnícky podiel na spol. častiach a zariadeniach domu v podiele 2304/308983 a spoluvlastnícky podiel k pozemku reg. C KN parc. č. 513/55 o výmere 1060 m2 , druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vo veľkosti 6214/356656 (výmera podielu 18,47m2). Aktuálne je na byt uzatvorená nájomná zmluva na dobu určitú - do 31.03.2020. Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú zverejnené na www.zsr.sk v časti Majetok ŽSR, VEREJNOSŤ A MÉDIÁ, SLUŽBY VEREJNOSTI, Predaj a Prenájom majetku. Kontakt: Mgr. Miroslava Štrbáňová, 02/2029 4255, e-mail: strbanova.miroslava@zsr.sk Charakteristiky

Pridať k zaujímavým
Predaj strážneho domu v Adamovských Kochanovciach

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme "ŽSR" ponúkajú na predaj formou ponukového konania nehnuteľnosť - strážny dom s.č. 51 s príslušenstvom s pozemkami reg. C KN parc. č. 897/1 výmere 366 m2 a parc. č. 897/2 o výmere 57 m2, ktoré sú zapísané na LV č. 378 pre k. ú. Adamovské Kochanovce. Predmetom ponuky je strážny dom s.č. 51 s príslušenstvom a pozemky reg. C KN parc. č. 897/1 výmere 366 m2 (dvor) a parc. č. 897/2 o výmere 57 m2 (pozemok pod domom), ktoré sa nachádzajú v k. ú. Adamovské Kochanovce. Príslušenstvo k strážnemu domu tvorí hospodárska budova, vodomerná šachta, vodovodná prípojka situované na pozemku parc. č. 897/1, pletivové oplotenie okolo pozemku pozemku parc. č. 897/1 a spevnené plochy okolo stavby. Uvedené nehnuteľnosti sa nachádzajú v blízkosti bývalého železničného priecestia, v zastavanom území obce Adamovské Kochanovce. V predmetnej lokalite bola v rámci modernizácie železničnej trate vybudovaná protihluková stena, ktorá je umiestená v súbehu so železničnou traťou. Prístupová cesta je riešená po pozemku parc. č. 847/1 a následne po pozemku parc. č. 898, ktorý je vo vlastníctve ŽSR a ktorý je využívaný ako verejná komunikácia ostatnou verejnosťou. Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú zverejnené na www.zsr.sk v časti Verejnosť a médiá, Služby verejnosti, Predaj a prenájom majetku. Kontakt: Bc. Komenda, 02/2029 2078, e-mail: komenda.ivan@zsr.sk

Pridať k zaujímavým
Predaj pozemku p.č. 1917/58 v k.ú. Dolný Kubín

Železnice Slovenskej republiky, v skrátenej forme "ŽSR" ponúkajú na predaj formou ponukového konania nehnuteľnosť - parc. reg. C KN č. 1917/58 o výmere 146 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, vedený na LV č. 4817 v k.ú. Dolný Kubín. Predmet odpredaja sa nachádza v zastavanej časti obce Dolný Kubín v ochrannom pásme dráhy. Predmetný pozemok v súčasnosti nie je v režime nájmu. Prístup k pozemku je zo susedných pozemkov. V mieste je možnosť napojenia na verejné rozvody vody, elektriny, kanalizácie a plynu. Podľa územnoplánovacej informácie ide o pozemok, ktorý je zahrnutý do plôch komunikácií a dopravných zariadení. Pozemok je voľný a nevyužívaný. Jeho možnosť využitia je značne obmedzená, keďže sa nachádza v ochrannom pásme dráhy. Je možné ho využiť aj na poľnohospodárske účely. Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú zverejnené na www.zsr.sk v časti Majetok ŽSR, VEREJNOSŤ A MÉDIÁ, SLUŽBY VEREJNOSTI, Predaj a Prenájom majetku. Kontakt: JUDr. Marián Vereb, e-mail: vereb.marian@zsr.sk

Pridať k zaujímavým
Pozemky pri železničnej stanici Kokava nad Rimavicou

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme "ŽSR" ponúkajú na predaj formou ponukového konania pozemky v k.ú. Kokava nad Rimavicou. Pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce Kokava nad Rimavicou v blízkosti železničnej stanice. Prístup k pozemkom je z miestnej komunikácie. V dosahu sú všetky inžinierske siete okrem kanalizácie. Na časť pozemkov je uzavretá nájomná zmluva na dobu neurčitú. Pozemky parc. č. 9813/2 a 9813/5 sú zastavané stavbou vo vlastníctve tretích osôb. Podľa Územného plánu obce Kokava nad Rimavicou sú pozemky v tejto časti definované ako „železničná nakládka“. Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú zverejnené na www.zsr.sk v časti VEREJNOSŤ A MÉDIÁ, SLUŽBY VEREJNOSTI, Predaj a Prenájom majetku Kontakt: Eva Kubániová, 02/2029 5079, email: kubaniova.eva@zsr.sk

Pridať k zaujímavým