Realitný software a portály LIVINGŽeleznice Slovenskej republiky, Bratislava (36): Na predaj » Všetky kategórie » Všetky lokality

Predáme 2 ks portálové žeriavy MŽ 5+5 T/11,3, r. výr. 2000, MTH RENOVA Košice, bez príslušenstva a ŽD za výhodnú cenu

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme "ŽSR" ponúkajú na predaj formou ponukového konania hnuteľný majetok - strojové zariadenie: Ide o 2ks portálové žeriavy - typ MŽ 5+5 T/11,3, výrobca: MTH RENOVA Košice, rok výr.2000, bez príslušenstva a mimoriadnej výbavy, ktoré sú umiestnené na žeriavovej dráhe na pozemku p. č. 230/7 v k. ú. Vlkanová (okres Banská Bystrica), mimo koľajiska žst. Vlkanová, pozemok ani ŽD nie sú predmetom predaja. Žeriavy sú vybraným technickým zariadením. Ponúkané zdvíhacie zariadenie má nosnosť 5 + 5 ton, v súčasnosti je nekompletné, bez výbavy a náhrad. dielov, kabína obsluhy a obslužný rebrík sú poškodené, chýbajú káble rozvodu el. energie, ovládacie prvky, príslušenstvo el. rozvodnej skrine, elektromotory a brzdy pojazdu a príslušenstvo obslužnej kabíny. Nosná konštrukcia je skorodovaná v časti podper aj nosného portálu. Žeriavy sú v ponuke bez platných prehliadok a revízií, ich prevádzkyschopnosť sa podľa dá obnoviť generálnou opravou. Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú zverejnené na www.zsr.sk v časti „VEREJNOSŤ A MÉDIÁ, SLUŽBY VEREJNOSTI“, v sekcii „Predaj a Prenájom majetku“. Kontakt: Ing. Zuzana Rothová, 02/2029 7338, email: rothova.zuzana@zsr.sk

Pridať k zaujímavým
súbor nehnuteľností so 46á pozemkov a 3 stavbami v atraktívnej polohe na Železničnej ul. 10 v Trenčíne

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme "ŽSR" ponúkajú na predaj formou ponukového konania nehnuteľnosť v Trenčíne, k. ú. Trenčín (Trenčiansky kraj): V ponuke je menší prevádzkový areál, situovaný v lukratívnej polohe v blízkosti nástupišťa hlavnej autobusovej stanice (SAD) a predstaničného námestia ŽST.Trenčín, na Železničnej ulici orient. č. 10. V ponuke sú stavebné pozemky o celkovej výmere 4 608 m2, na ktorých sú postavené 3 prízemné, tradične murované, prevádzkové stavby. V stavbe "budova administratívy" z r. 1925 s čiast. podpivničením, so zast. plochou 191 m2, úž. pl. 155,37 m2, sú kancelárie býv. traťového obvodu, sklady, soc. zariadenia, studňa. V objekte "budova" z r. 1945 so zast. pl. 190 m2, sa nachádzajú prevádzkové priestory údržby a 1 byt. jednotka s vým. 63,52 m2, ktorá je predmetom nájmu na dobu neurčitú, so samostatnými vstupmi. Garáž z r. 1963 so zast. plochou 22,95 m2 bola využívaná ako prístrešok pre mechanizáciu. Areál je situovaný mimo prevádzkovaných žel. zariadení, na ochranu niektorých IS v správe ŽSR bude pri odpredaji zriadené vecné bremeno v prospech prevodcu. Podľa ÚPI sú pozemky definované platným územným plánom ako UZ 01B Verejné parky a parkové úpravy (oddychovo-rekreačné plochy) s max. mierou zastavania 10%, min. podielom zelene 80% a výškou zástavby max. 1. nadz. podlažie, Podmienečne vhodné funkcie sú menšie sakrálne stavby, kultúrne (hudobné pavilóny), menšie športové a menšie stravov. zariadenia, zar. obchodu a služieb vrátane častí budov presahujúcich zo susedných blokov (presahujúce časti sa započítavajú do max. miery zastavania). Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú zverejnené na www.zsr.sk v časti „VEREJNOSŤ A MÉDIÁ, SLUŽBY VEREJNOSTI“, v sekcii „Predaj a Prenájom majetku“. Kontakt: Ing. Zuzana Rothová, 02/2029 7338, email: rothova.zuzana@zsr.sk

Pridať k zaujímavým
Pozemok vhodný na priemyselné využitie - Bánovce nad Bebravou

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme "ŽSR" ponúkajú na predaj formou ponukového konania nehnuteľnosti v Bánovciach nad Bebravou, k.ú. Bánovce nad Bebravou Pozemok je situovaný medzi štátnou cestou a železničnou traťou. Jedná sa o rovinatý nevyužívaný pozemok, zarastený náletovými drevinami. V zmysle UPI je definovaný na funkciu výrobného územia priemyslu, plochy určené pre prevádzkové budovy a zariadenia pre priemyselnú výrobu. Prístup k nehnuteľnosti je cez pozemky vo vlastníctve iných vlastníkov. Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú zverejnené na www.zsr.sk v časti Verejnosť a média, Služby verejnosti, Predaj a prenájom majetku. Kontakt: Bc. Peter Mifka , 02/2029 2318, 0903 453 957 email: mifka.peter@zsr.sk

Pridať k zaujímavým
Predaj dvojizbového bytu na Hlavnej 34 v Čiernej nad Tisou

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme "ŽSR" ponúkajú na predaj formou ponukového konania dvojizbový byt nachádzajúci sa na Hlavnej ulici 34 v Čiernej nad Tisou v panelovom dome so súpisným číslom 110, na 4.poschodí. Podlahová plocha bytu je 56,27 m2. K bytu prináleží pivničná kobka v prízemí bytového domu o výmere 3,96,m2 a loggia o výmere 3,84 m2. Predmetný byt má dve obytné miestnosti a príslušenstvo, ktoré tvorí kuchyňa, predsieň, kúpeľňa, WC, šatník a pivnica. Byt je v pôvodnom stave a vyžaduje rekonštrukciu. Súčasťou ponuky je aj spoluvlastnícky podiel na spoločných častiach a spoločných zariadeniach domu vo veľkosti 392/10000. Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú zverejnené na www.zsr.sk v časti Majetok ŽSR, VEREJNOSŤ A MÉDIÁ, SLUŽBY VEREJNOSTI, Predaj a Prenájom majetku. Kontakt: Simona Bursová, 02/2029 2605, e-mail: bursova.simona@zsr.sk

Pridať k zaujímavým
Predaj pozemkov v k.ú. Veľké Ripňany

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme "ŽSR" ponúkajú na predaj formou ponukového konania nehnuteľnosti reg. C KN - pozemok p.č. 1170/20 o výmere 762 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, pozemok p.č. 84/3 o výmere 32 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria a pozemok p.č. 84/8 o výmere 31 m2, druh pozemku ostatné plochy v k.ú. Veľké Ripňany. Predmetné nehnuteľnosti sa nachádzajú v zastavanom území obce Veľké Ripňany v ochrannom pásme dráhy. Pozemky sú rovinaté, orientované na JV. Prístup je po účelovej komunikácií so spevneným povrchom. Časť pozemkov o výmere 310 m2 je v režime nájmu na základe platnej Nájomnej zmluvy uzatvorenej na dobu neurčitú. Podľa ÚPI predmetné nehnuteľnosti nie sú v zmysle § 43 h Stavebného zákona určené na zastavanie, v územnom pláne obce Veľké Ripňany sú určené ako plochy priemyslu s využitím pre železničnú trať. Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú zverejnené na www.zsr.sk v časti VEREJNOSŤ A MÉDIÁ, SLUŽBY VEREJNOSTI, OBCHODNÉ A VZDELÁVACIE SLUŽBY, Predaj a Prenájom majetku. Kontakt: Ing. Némethová, 02/2029 4413, e-mail: nemethova.timea@zsr.sk

Pridať k zaujímavým
Budova ubytovne s priľahlými pozemkami v k.ú. Rača

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme "ŽSR" ponúkajú na predaj formou ponukového konania majetok v k.ú. Bratislava - Rača. Ide o samostatne stojaci tehlový objekt so sedlovou strechou nachádzajúci sa v Bratislave, m.č. Rača na Dopravnej ulici, pôvodne slúžiaci na krátkodobé ubytovanie zamestnancov ŽSR, v súčasnosti nevyužívaný. Je situovaný v rovinatom teréne v jestvujúcej zástavbe rodinných domov a polyfunkčných budov a stavieb železničného charakteru. Pozostáva z jedného podzemného a dvoch nadzemných podlaží. Budova je napojená na rozvod studenej vody, plynu, NN a kanalizácie, t.č. bez meračov a dodávok. Pri budove sú parkovacie miesta pre osobné motorové vozidlá. Súčasťou odpredaja sú aj priľahlé pozemky o výmere 2 174 m2 rovinatého charakteru s trávnatým povrchom a vegetáciou. Prístup k nehnuteľnostiam je z verejnej komunikácie. V zmysle ÚPI majú pozemky funkčné využitie ako viacpodlažná zástavba obytného územia. Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú zverejnené na www.zsr.sk v časti VEREJNOSŤ A MÉDIÁ, SLUŽBY VEREJNOSTI, Predaj a Prenájom majetku. Kontakt: Eva Kubániová, 02/2029 5079, email: kubaniova.eva@zsr.sk

Pridať k zaujímavým
Rrekreačné zariadenie v prírodnom prostredí - Moravany nad Váhom II

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" ponúkajú formou ponukového konania na predaj nehnuteľnosti v Moravanoch nad Váhom. Ide o rekreačné zariadenie nachádzajúce sa v lokalite Panský les na úpätí pohoria Považský Inovec mimo zastavaného územia obce. Prístup je od vodnej nádrže Striebornica po obecnej a súkromnej spevnenej lesnej ceste. Stavba bola postavená v r. 1970, pozostáva z dvoch konštrukčne a funkčne odlišných častí. Spodná časť je murovaná, riešená ako jednopodlažná s plochou strechou. Horná časť stavby má dve nadzemné podlažia, je riešená zo zrubovej panelovej chaty typu "Kysuca". Zariadenie potrebuje rozsiahlu rekonštrukciu, v súčasnosti nie je využívané. Na pozemkoch sú umiestnené rozvody elektrickej energie a vody. Budova je napojená na nefunkčnú prípojku kanalizácie ústiacej do žumpy, ktoré nie sú predmetom odpredaja. Podľa územného plánu sa stavba nachádza v zóne plôch určených na rekreáciu a cestovný ruch, čiastočne zasahuje aj do zóny plôch určených ako ostatná zeleň. Budovu po jej rekonštrukcii je možné využiť ako rekreačné zariadenie. Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú zverejnené na www.zsr.sk v časti VEREJNOSŤ A MÉDIÁ, SLUŽBY VEREJNOSTI, Predaj a Prenájom majetku. Kontakt: Eva Kubániová, 02/20295079, email: kubaniova.eva@zsr.sk

Pridať k zaujímavým
Pozemok pri železničnej trati v Sabinove (V)

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme "ŽSR" ponúkajú na predaj formou ponukového konania nehnuteľný majetok v obci Sabinov. Ide o pozemok nachádzajúci sa v zastavanej časti mesta Sabinov, v blízkosti železničnej trate.Je rovinatý,oplotený, využívaný na obhospodarovanie, pestovanie zeleniny. Pozemok je v prenájme na základe platnej nájomnej zmluvy. Prístup k nemu je po nespevnenej ceste vo vlastníctve tretích osôb. Podľa ÚPI je pozemok definovaný ako plocha železničnej dopravy. Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú zverejnené na www.zsr.sk v časti VEREJNOSŤ A MÉDIÁ, SLUŽBY VEREJNOSTI, Predaj a Prenájom majetku. Kontakt: Eva Kubániová, 02/2029 5079, email: kubaniova.eva@zsr.sk

Pridať k zaujímavým
Pozemok pri železničnej stanici v Sabinove (II)

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme "ŽSR" ponúkajú na predaj formou ponukového konania nehnuteľný majetok v obci Sabinov. Ide o pozemok nachádzajúci sa v zastavanej časti mesta Sabinov, pri železničnej stanici. Je rovinatý, nespevnený, v blízkosti priemyselnej štvrte, neďaleko priecestia. Podľa ÚPI sú pozemky určené ako plochy železničnej dopravy. Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú zverejnené na www.zsr.sk v časti VEREJNOSŤ A MÉDIÁ, SLUŽBY VEREJNOSTI, Predaj a Prenájom majetku. Kontakt: Eva Kubániová, 02/2029 5079, email: kubaniova.eva@zsr.sk

Pridať k zaujímavým
Pozemok pri železničnej trati v Sabinove (III)

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme "ŽSR" ponúkajú na predaj formou ponukového konania nehnuteľný majetok v obci Sabinov. Ide o pozemok nachádzajúci sa v zastavanej časti mesta Sabinov, v blízkosti železničnej trate. Je rovinatý, nevyužívaný, oplotený od železničnej trate. Podľa ÚPI je pozemok definovaný ako plocha železničnej dopravy. Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú zverejnené na www.zsr.sk v časti VEREJNOSŤ A MÉDIÁ, SLUŽBY VEREJNOSTI, Predaj a Prenájom majetku. Kontakt: Eva Kubániová, 02/2029 5079, email: kubaniova.eva@zsr.sk

Pridať k zaujímavým