Realitný software a portály LIVINGŽeleznice Slovenskej republiky, Bratislava (64): Na predaj » Všetky kategórie » Všetky lokality

Pozemok v priemyselnej štvrti mesta Sabinov (IV)

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme "ŽSR" ponúkajú na predaj formou ponukového konania nehnuteľný majetok v obci Sabinov. Ide o pozemok nachádzajúci sa v zastavanej časti mesta Sabinov, v priemyselnej štvrti. Pozemok je rovinatý, nevyužívaný, nespevnený o výmere 641 m2. Podľa ÚPI je pozemok definovaný ako plocha železničnej dopravy. Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú zverejnené na www.zsr.sk v časti VEREJNOSŤ A MÉDIÁ, SLUŽBY VEREJNOSTI, Predaj a Prenájom majetku. Kontakt: Eva Kubániová, 02/2029 5079, email: kubaniova.eva@zsr.sk

Pridať k zaujímavým
Pozemok pri železničnej trati v Sabinove (V)

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme "ŽSR" ponúkajú na predaj formou ponukového konania nehnuteľný majetok v obci Sabinov. Ide o pozemok nachádzajúci sa v zastavanej časti mesta Sabinov, v blízkosti železničnej trate.Je rovinatý,oplotený, využívaný na obhospodarovanie, pestovanie zeleniny. Pozemok je v prenájme na základe platnej nájomnej zmluvy. Prístup k nemu je po nespevnenej ceste vo vlastníctve tretích osôb. Podľa ÚPI je pozemok definovaný ako plocha železničnej dopravy. Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú zverejnené na www.zsr.sk v časti VEREJNOSŤ A MÉDIÁ, SLUŽBY VEREJNOSTI, Predaj a Prenájom majetku. Kontakt: Eva Kubániová, 02/2029 5079, email: kubaniova.eva@zsr.sk

Pridať k zaujímavým
Pozemok pri železničnej trati v Sabinove (VI)

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme "ŽSR" ponúkajú na predaj formou ponukového konania nehnuteľný majetok v obci Sabinov. Ide o pozemok v zastavanej časti mesta Sabinov v blízkosti železničnej trate. Pozemok je rovinatý, nespevnený. Slúži ako prístupová cesta k rodinnému domu vo vlastníctve tretích osôb. Podľa ÚPI je pozemok definovaný ako plocha železničnej dopravy. Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú zverejnené na www.zsr.sk v časti VEREJNOSŤ A MÉDIÁ, SLUŽBY VEREJNOSTI, Predaj a Prenájom majetku. Kontakt: Eva Kubániová, 02/2029 5079, email: kubaniova.eva@zsr.sk

Pridať k zaujímavým
Pozemok pri železničnej stanici v Sabinove (II)

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme "ŽSR" ponúkajú na predaj formou ponukového konania nehnuteľný majetok v obci Sabinov. Ide o pozemok nachádzajúci sa v zastavanej časti mesta Sabinov, pri železničnej stanici. Je rovinatý, nespevnený, v blízkosti priemyselnej štvrte, neďaleko priecestia. Podľa ÚPI sú pozemky určené ako plochy železničnej dopravy. Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú zverejnené na www.zsr.sk v časti VEREJNOSŤ A MÉDIÁ, SLUŽBY VEREJNOSTI, Predaj a Prenájom majetku. Kontakt: Eva Kubániová, 02/2029 5079, email: kubaniova.eva@zsr.sk

Pridať k zaujímavým
Pozemok pri železničnej trati v Sabinove (III)

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme "ŽSR" ponúkajú na predaj formou ponukového konania nehnuteľný majetok v obci Sabinov. Ide o pozemok nachádzajúci sa v zastavanej časti mesta Sabinov, v blízkosti železničnej trate. Je rovinatý, nevyužívaný, oplotený od železničnej trate. Podľa ÚPI je pozemok definovaný ako plocha železničnej dopravy. Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú zverejnené na www.zsr.sk v časti VEREJNOSŤ A MÉDIÁ, SLUŽBY VEREJNOSTI, Predaj a Prenájom majetku. Kontakt: Eva Kubániová, 02/2029 5079, email: kubaniova.eva@zsr.sk

Pridať k zaujímavým
Pozemky pri železničnej stanici v obci Križovany nad Dudváhom

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" ponúkajú na predaj formou ponukového konania nehnuteľnosti v obci Križovany nad Dudváhom. Ide o pozemky nachádzajúce sa v zastavanom území obce v blízkosti železničnej stanice. Sú rovinaté so zostatkami spevnenej plochy z cestných panelov a krovinovým porastom. K pozemkom sú privedené inžinierske siete vodovod, kanalizácia, plynovod a elektrická energia. Na pozemku parc.č. 715/8 sú uložené inžinierske siete vo vlastníctve predávajúceho, právo ich uloženia bude pri prevode vlastníckeho práva riešené zriadením vecného bremena. Podľa Územného plánu obce sú pozemky v tejto časti definované ako „plochy priemyselnej výroby a trvalé trávne porasty“. Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú zverejnené na www.zsr.sk v časti VEREJNOSŤ A MÉDIÁ, SLUŽBY VEREJNOSTI, Predaj a Prenájom majetku. Kontakt: Eva Kubániová, 02 2029 5079, kubaniova.eva@zsr.sk

Pridať k zaujímavým
Predaj pozemku v Galante- časť Hody

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava ponúkajú na predaj formou ponukového konania pozemok nachádzajúci v Galante cca 2 km od centra a cca 8 km od rekreačnej oblasti Vincov les. Pozemok sa nachádza v novo vznikajúcej lokalite rodinných domov v okolí zelene. Pripravenosť IS v obci je dodatočná, reprezentovaná verejnou kanalizáciou, vodovodom, možnosťou napojenia na plyn a el. energiu. K pozemku sa viaže zákonné VB na uloženie inžinierskych sieti a povinnosť trpieť obmedzenia v ochrannom pásme v prospech ŽSR v rozsahu vyznačenom GP č. 90/2017 – káblové vedenia v správe ŽSR, Oznamovacej a zabezpečovacej techniky. Na pozemku je zriadená cestná komunikácia slúžiaca ako prístupová cesta k rodinným domom v cudzom vlastníctve (časť káblových vedení v správe ŽSRje uložená v káblovode pod cestou) Cez pozemok je situovaná cestná komunikácia a IS – el. prípojka, osvetlenie, voda, plyn, kanalizácia, ktoré boli vybudované v rámci stavby „Nové stavebné obvody Hody –východ- západ- Galanta“ a momentálne nie sú zapísané ako VB a taktiež nie sú skolaudované. Na IS a cestnú komunikáciu je zatiaľ vydané len predčasné užívanie.

Pridať k zaujímavým
Pozemok pri železničnej stanici v Martine

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" ponúkajú na predaj formou ponukového konania pozemok v Martine. Predmetný pozemok sa nachádza v zastavanej časti mesta v blízkosti železničnej stanice. Je tu možnosť napojenia na vybudované inžinierske siete. Časť pozemku je zastavaná garážami vo vlastníctve tretích osôb, časť využívaná ako dvor na základe platnej nájomnej zmluvy a časť za účelom prechodu a prejazdu, na ktorú je zriadené vecné bremeno. Podľa ÚPI je pozemok definovaný ako plochy jestvujúcej občianskej vybavenosti. Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú zverejnené na www.zsr.sk v časti VEREJNOSŤ A MÉDIÁ, SLUŽBY VEREJNOSTI, Predaj a Prenájom majetku. Kontakt: Eva Kubániová, 02 2029 5079, kubaniova.eva@zsr.sk

Pridať k zaujímavým
Predaj dvoch pozemkov v k. ú. Veľké Bielice

Železnice Slovenskej republiky Bratislava, v skrátenej forme "ŽSR" ponúkajú na predaj formou ponukového konania nehnuteľnosti - pozemok parcela reg. "C" KN č. 1208/10 o výmere 37 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcela reg. "C" KN č. 1219 o výmere 235 m2, druh pozemku zastavané plochy a nádvoria vedené na LV č. 1349 pre k. ú. Veľké Bielice. Predmetom odpredaja sú dva pozemky s celkovou výmerou 272 m2 nachádzajúce sa v zastavanom území obce Partizánske v ochrannom pásme železnice. Prístup k odpredávaným pozemkom je z pozemkov p. č. 1208/1 a 1228, ktoré sú v správe ŽSR (bude zmluvne zriadené vecné bremeno spočívajúce v práve prechodu a prejazdu cez pozemky v správe ŽSR v prospech budúceho kupujúceho v zmysle GP č. 226-160-2015). Pozemok p. č. 1219 je v režime nájmu. Podmienky ponukového konania vrátane vyvolávacej ceny sú zverejnené na www.zsr.sk v časti VEREJNOSŤ A MÉDIÁ, SLUŽBY VEREJNOSTI, Predaj a Prenájom majetku. Kontakt: Višniarová, 02/2029 5576, e-mail: visniarova.kamila@zsr.sk

Pridať k zaujímavým
Atraktívne pozemky aj na komerčné využitie neďaleko Bratislavy

Železnice Slovenskej republiky, Bratislava ponúkajú na predaj formou ponukového konania zaujímavé pozemky neďaleko Bratislavy s celkovou výmerou 4 125 m2. Nehnuteľnosti sa nachádzajú v pokojnej časti mesta Stupava pod zrušenou železničnou traťou Devínske Jazero –Stupava. Ide o perspektívne rovinaté pozemky s dobrou dostupnosťou do Bratislavy. Prístup k nehnuteľnostiam je z verejnej komunikácie Železničnej ulice. V okolí je sa nachádzajú rodinné domy a nová malopodlažná bytová výstavba. Je tu možnosť napojenia na všetky IS.

Pridať k zaujímavým