Realitný software a portály LIVINGAUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. (65): Na predaj » Všetky kategórie » Všetky lokality

Dražba rodinného domu v obci Farná, okres Levice

Dátum konania dražby: 24.10.2018 10:15 Miesto dražby: salónik Executive Lounge v Hoteli Mikado, Hollého 11, 949 01 Nitra Cena podľa znaleckého posudku: 4010,- EUR Najnižšie podanie: 4010,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 1200,- EUR Prvá obhliadka: 08.10.2018 15:45; pred rodinným domom so súpisným číslom 301, v obci Farná. Druhá obhliadka: 19.10.2018 15:45; pred rodinným domom so súpisným číslom 301, v obci Farná. Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Levice, obec: Farná, katastrálne územie: Farná, zapísané v evidencii Okresného úradu Levice, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 640, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným číslom 301 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 454 o výmere 798 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. registra „C“ č. 454 o výmere 798 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. registra „C“ č. 455/1 o výmere 745 m2, druh pozemku: záhrady, (ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: Rodinný dom súpisné číslo 301 na parc. č. 454, katastrálne územie Farná Rodinný dom je prízemný, nepodpivničený, bez obytného podkrovia. Strecha je valbovo - sedlová, krov je drevený, krytinu tvorí pálená škridľa. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1959. Je napojený na elektrickú inštaláciu, vodovod, bez možnosti napojenia na kanalizáciu, s možnosťou napojenia na plynovod.  Dispozičné riešenie sa predpokladá:I. nadzemné podlažie tvorí: tri izby, kuchyňa, kúpeľňa, predsieň, komora a kotolňa, sklad.Zastavaná plocha I. nadzemného podlažia je 105,51 m2. Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:Základy sú bez izolácie proti zemnej vlhkosti. Prízemie má murované obvodové nosné steny prevažne z nepálených tehál v skladobnej hrúbke do 50 cm. Prízemie má drevené trámové stropy s podhľadom. Fasáda je vápennocementová, vnútorné omietky sú vápennocementové hladké. Dvere sú s drevenou plnou a presklenou výplňou, okná sú drevené dvojité. Podlahy na prízemí sú v obytných miestnostiach palubovka, ostatné podlahy sú prevažne keramické. Vykurovanie je pieckou na tuhé palivo. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva, elektrický sporák, drezové umývadlo s výtokovou armatúrou na studenú vodu. Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných informácií a podkladov. Predmet dražby sa celkovo nachádza v zlom stave, bez údržby, dlhodobo bez využitia, s predpokladom statických porúch.

Pridať k zaujímavým
Ponuka majetku - rodinný dom s pozemkami v Trsticiach

Dátum konania dražby: 29.10.2018 11:15 Miesto dražby: priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o., Kopčianska ul. č. 10, Bratislava, (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261) Cena podľa znaleckého posudku: 182000,- EUR Najnižšie podanie: 182000,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 20000,- EUR Prvá obhliadka: 08.10.2018 13:00; pred rodinným domom so súpisným číslom 892 v obci Trstice. Druhá obhliadka: 19.10.2018 13:00; pred rodinným domom so súpisným číslom 892 v obci Trstice. Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Galanta, obec: Trstice, katastrálne územie: Trstice, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Galanta, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 964, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným číslom 892 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 729/62 o výmere 116 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 729/3 o výmere 910 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 729/27 o výmere 1318 m², druh pozemku: záhrady, pozemok parcely registra „C“ č. 729/62 o výmere 116 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len ako „predmet dražby”). Opis predmetu dražby: 1. Rodinný dom  so súpisným číslom 892 s príslušenstvom, postavený na par. č. 729/62 v k.ú. Trstice.  Predmet dražby sa nachádza v zastavanom území obce Trstice. Predmet dražby je samostatne stojaci rodinný dom, bez podpivničenia s jedným nadzemným podlažím a podkrovím. Predmet dražby bol daný do užívania v roku 2003. Pozemok na ktorom sa  predmet dražby nachádza je rovinatého charakteru. Na pozemku sa nachádzajú inžinierske siete vodovod, plynovod, elektrická sieť a kanalizácia do žumpy. Pozemok je oplotený. Predmet dražby je dopravne priamo napojený na komunikačný systém obce. Dopravné spojenie je možné aj autobusovou dopravou. Prístup k predmetu dražby je po spevnenej asfaltovej komunikácii. V lokalite nie sú žiadne rušivé vplyvy, ktoré by predmet dražby znehodnocovali. Dispozičné riešenie:1. NP dispozične pozostáva z krytého závetria, garáže, vstupnej haly, schodiska, komory, kuchyne s obývacou izbou a WC.2. NP dispozične pozostáva zo schodiska, chodby, kúpeľne s WC, 3 izieb, šatníka, pracovne a 2 loggií. Zastavaná plocha 1. NP je o výmere 116 m2. Zastavaná plocha 2. NP je o výmere 102,66 m2.  Technicko – konštrukčné riešenie:Predmet dražby je založený na základových pásoch z betónu B20 s izoláciou. Zvislý nosný systém nadzemných podlaží je z murovaných obvodových a vnútorných stien z tvárnic typu Porotherm o hrúbke 38 cm. Obvodové steny sú upravené kontaktným tepelnoizolačným systémom o hrúbke 5 cm s povrchovou úpravou tvorenou farebnou tenkovrstvou silikátovou omietkou. Povrchová úprava sokla je z dekoratívnej omietky Marmolit. Stropné konštrukcie sú z monolitického železobetónu B20. Strešná konštrukcia je drevená väznicová sústava so stredovými väznicami a krokvami. Strešná konštrukcia je uložená na obvodových vencoch. Krytina na streche je betónová, strešná krytina Bramac. Podkrovné priestory sú zateplené a upravené sadrokartónovým podhľadom. Súčasťou predmetu dražby je aj hromozvod. Výplne okenných otvorov tvoria plastové okná s izolačným dvojsklom a vnútornými žalúziami. Strešné okná sú typu Velux. Klampiarske konštrukcie, žľaby a zvody sú z medeného plechu, vonkajšie parapety sú hliníkové. Nenosné konštrukcie - priečky sú murované a čiastočne montované sadrokartónové. Povrchové úpravy vnútorných stien tvoria vápenno cementové hladené omietky, v sociálnych zariadeniach na všetkých podlažiach je zrealizovaný keramický obklad. Povrchová úprava podláh v obývacích miestnostiach a v kuchyni je laminátová plávajúca podlaha. V kúpeľniach, WC a v garáži sa nachádza keramická dlažba. Vnútorné schodiská sú z monolitického betónu, povrchovú úpravu nástupníc tvorí tvrdé drevo. Vnútorné dvere sú plné alebo presklené a vsadené do drevených zárubní. Rozvod teplej aj studenej vody je z centrálneho zdroja. Vykurovanie predmetu dražby je samostatné s kombinovaným kotlom na plyn, ktorý sa nachádza na 1. NP. Vykurovanie objektu v  dome je riešené čiastočne ako podlahové /podkrovie/ v kombinácii s oceľovými doskovými radiátormi. Rozvod zemného plynu je zavedený v 1. NP.  Na 1. NP a 2. NP sú zrealizované rozvody TV a rádioantény pod omietkou. Zariaďovacie predmety v sociálnych zariadeniach tvorí WC so zadnou nádržkou, sprchový kút, vaňa a umývadlo. Kuchyňa je bez zariaďovacích predmetov. Rodinný dom je napojený na verejný rozvod vody, plynu a elektro, kanalizácia je realizovaná do žumpy. Súčasťou predmetu dražby je aj kopaná studňa s hĺbkou 10 m a priemerom 600 mm. Studňa bola daná do užívania v roku 2004. 2. Garáž s letnou kuchyňou bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na par. č. 729/3 v k.ú. Trstice.Garáž je prízemnou stavbou murovanou z pálených tehál. Základy sú betónové s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Okná a dvere v garáži sú plastové, vráta sú plastové automatické. V garáži sa nachádzajú keramické podlahy. K dispozícii je osadený krb na tuhé palivo, elektrické vykurovacie konvektory, splachovací záchod, sprchovací kút a smaltované umývadlo s nerezovými výtokovými pákovými armatúrami. Stropy sú s rovným podhľadom. Strecha garáže je sedlová, krov je drevený s krytinou z pálenej škridle, omietky sú vápennocementové hladké. Zastavaná plocha garáže s letnou kuchyňou je o výmere 88,71 m2.  Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:1. Záhradný altánok bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavený na par. č. 729/3 v k.ú. Trstice.Záhradný altánok je drobnou stavbou pôdorysných rozmerov 5,50 x 3,40 m. Záhradný altánok sa nachádza v dvorovej časti za rodinným domom. Záhradný altánok má jedno nadzemné podlažie a sedlovú strechu. Krytina strechy je betónová a strešná krytina je značky Bramac. Klampiarske konštrukcie, žľaby a zvody sú z medeného plechu Obvodové múry sú murované v skladobnej hrúbke do 30 cm a do výšky 1,10 m, ktoré prechádzajú do murovaných pilierov. Stropy sú trámové s podhľadom. Vonkajšia povrchová úprava stien je tvorená tenkovrstvou omietkou. Podlaha je z keramickej dlažby. Záhradný altánok bol daný do užívania v roku 2004. Zastavaná plocha záhradného altánku je o výmere 18,70 m2.  2. Vinárska pivnica s príslušenstvom, postavená na par. č. 729/27 v k.ú. Trstice.Vinárska pivnica je drobnou stavbou pôdorysných rozmerov 5,00 x 2,00 m. Vinárska pivnica sa nachádza v záhrade za rodinným domom. Vinárska pivnica je jednopodlažná s klenbovou strechou, čiastočne zapustená do terénu. Krytinu strechy tvorí asfaltový šindel. Klampiarske konštrukcie, žľaby a zvody sú z pozinkovaného plechu. Obvodové múry sú murované v skladobnej hrúbke do 30 cm. Stropy sú klenbové s podhľadom, škárované murivo. Vonkajšia a vnútorná povrchová úprava stien je tvorená škárovaným murivom. Podlaha vo vinárskej pivnici je hrubá a betónová. Vo vinárskej pivnici je zavedený rozvod vody, technologické zariadenie pre automatické zavlažovanie a rozvody elektro. Zastavaná plocha vinárskej pivnice je o výmere 10,00 m2.  Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.

Pridať k zaujímavým
Dražba rodinného domu v obci Málinec, okres Poltár!

Dátum konania dražby: 24.10.2018 14:15 Miesto dražby: salónik na prízemí v hoteli CLAVIS, Jókaiho 22, 984 01 Lučenec Cena podľa znaleckého posudku: 30200,- EUR Najnižšie podanie: 30200,- EUR Minimálne prihodenie: 300,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 7000,- EUR Prvá obhliadka: 03.10.2018 11:30; je pred rodinným domom so súp.č. 7 na Tichej ul. 7/8 v Málinci, okres Poltár. Druhá obhliadka: 23.10.2018 11:30; je pred rodinným domom so súp.č. 7 na Tichej ul. 7/8 v Málinci, okres Poltár. Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Poltár, obec: Málinec, katastrálne územie: Málinec, zapísané v evidencii Okresného úradu Poltár, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 974, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným číslom 7 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 111/2 o výmere 129 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, hospodárska budova bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. reg. „C“ č. 111/3 o výmere 38 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, hospodárska budova bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parc. reg. „C“ č. 114/2 o výmere 49 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. reg. „C“ č. 111/1 o výmere 348 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. reg. „C“ č. 111/2 o výmere 129 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. reg. „C“ č. 111/3 o výmere 38 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. reg. „C“ č. 112 o výmere 217 m2, druh pozemku: záhrady, pozemok parc. reg. „C“ č. 114/1 o výmere 277 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. reg. „C“ č. 114/2 o výmere 49 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: 1. Rodinný dom so súpisným číslom 7, Tichá ulica 7/8, kat. územie MálinecPredmetom dražby je rodinný dom nachádzajúci sa na rovinatom pozemku v intraviláne obce Málinec, v zastavanej časti samostatne stojacich rodinných domov. Dom sa nachádza pri miestnej komunikácii na okraji obce, v lokalite s bežným hlukom, cca 500 m od stredu obce. Dom bol daný do užívania v roku 1969. Predmet dražby bol ku dňu obhliadky  napojený na verejný rozvod ELI, verejný vodovod a verejný rozvod zemného plynu. Kanalizácia je zaústená do vlastnej žumpy, v danej lokalite nie je zriadená verejná kanalizácia. Rodinný dom je riešený ako jednopodlažný, bez podpivničenia a bez obytného podkrovia. Hlavný vstup do 1. NP je zo zadnej bočnej strany dvora, z úrovne terénu cez zádverie, v ktorom sú predložené schody. Ku dňu obhliadky bol dom obývaný.  Dispozičné riešenie:1. NP: zádverie s predloženými schodmi, chodba, 2 izby, špajza, schody do pôjdneho priestoru, kuchyňa, jedáleň a kúpeľňa s ohrievačom TÚV.Zastavaná plocha 1. NP je 128,42 m2. Technicko - konštrukčné riešenie:Základy predmetu dražby sú betónové, bez izolácie proti vode. Obvodové murivo 1. NP je z pálených tehál hr. 40 - 50 cm,z vonkajšej strany s povrchovou úpravou zo škrabaného brizolitu bez zateplenia a v pôvodnom stave. Priečky v celom dome sú vybudované z tehál. Strop nad 1. NP je drevený trámový s rovným podhľadom s povrchovou úpravou - štukovou omietkou. Vnútorné povrchové úpravy (omietky) sú vápenné štukové. Vykurovanie domu je riešené ako lokálne, s kachľami na tuhé palivo (2 ks). Ohrev teplej úžitkovej vody je riešený zásobníkovým el. ohrievačom TÚV, ktorý je umiestnený v kúpeľni. Rozvod vody v dome je riešený z verejnej siete plastovým potrubím. ELI v dome je riešená rozvodmi 220 a 380 V. Strecha domu je sedlová valbová, pokrytá pálenou jednodrážkovou krytinou na latovaní. Klampiarske konštrukcie sú pozinkované, bez povrchovej úpravy. Sú tu aj žľaby, zvody a záveterné lišty. Okná v 1. NP sú pôvodné. Interiérové dvere v celom dome sú dyhované, na báze dreva, plné a zasklené, vymenené v roku 2013. Vchodové dvere do domu sú pôvodné drevené palubkové. Podlahy obytných miestností sú plávajúce laminátové, vymenené v roku  2013, podlahy príslušenstva sú z keramickej dlažby, rekonštruované v roku 2013. Podlaha v kúpeľni je z keramickej dlažby. V dome sa nachádza kuchyňa, ktorá bola rekonštruovaná v roku 2013 a je zariadená štandardnou kuchynskou linkou na báze dreva s kuchynským sporákom, plynovou varnou doskou, el. rúrou bez digestora, nerezovým drezom s pákovou batériou. Podlaha v kuchyni je plávajúca laminátová. Povrchová úprava steny za kuchynskou linkou je obložená keramickým obkladom. Plynofikácia a rozvod plynu v dome do kuchyne bol zrealizovaný v roku  1996, ktorý je v čase obhliadky odpojený od siete. Varenie bolo v čase obhliadky prepojené na PB fľaše. V dome sa nachádza kúpeľňa  rekonštruovaná v roku 2013, vybavená rohovou vaňou, umývadlom, automatickou práčkou a WC misou kombi. Povrchové úpravy stien kúpeľne sú z keramických obkladov do výšky 2,0 m a podlaha je z keramickej dlažby. 2. Hospodárska budova bez súpisného čísla postavená na parcele č. 111/3Hospodárska budova bez súpisného čísla je vybudovaná za rodinným domom zo severnej strany. Bola vybudovaná v roku 1969. Je to jednopodlažný objekt nosnej konštrukcie z časti murovanej, prevažne z drevených hranolov osadených do betónovej konštrukcie základov. Strecha hospodárskej budovy je sedlová, pokrytá pálenou jednodrážkovou krytinou na latovaní. Klampiarske konštrukcie tvoria žľaby a zvody, zrealizované z pozinkovaného plechu. Podlaha v hospodárskej budove je hrubá betónová. Povrchové vonkajšie úpravy majú impregnačný náter.Zastavaná plocha 1. NP hospodárskej budovy je 37,16 m2. 3. Hospodárska budova bez súpisného čísla postavená na parcele č. 114/2Hospodárska budova bez súpisného čísla je vybudovaná v zadnej časti dvora zo severnej strany. Bola vybudovaná v roku  1969. Je to jednopodlažný objekt nosnej murovanej konštrukcie s murovanou podmurovkou na základových pásoch  betónovej monolitickej konštrukcie. Strecha hospodárskej budovy je sedlová, pokrytá pálenou jednodrážkovou  krytinou na latovaní. Klampiarske konštrukcie nie sú zrealizované. Podlaha v hospodárskej budove je hrubá betónová. Vonkajšie a vnútorné povrchové úpravy sú z hrubej omietky.Zastavaná plocha 1. NP hospodárskej budovy je 49 m2. Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave. 

Pridať k zaujímavým
Dražba vyprataného a neobývaného 3-izbového bytu v Štúrove!

Dátum konania dražby: 24.10.2018 09:30 Miesto dražby: miestnosť EXECUTIVE LOUNGE na prízemí Hotela Mikado, Hollého 11, 949 01 Nitra Cena podľa znaleckého posudku: 49200,- EUR Najnižšie podanie: 49200,- EUR Minimálne prihodenie: 500,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 10000,- EUR Prvá obhliadka: 08.10.2018 15:00; pred bytovým domom so súp.č. 1701, vchod 2, na ulici Vörösmartyho 1701/2 v Štúrove. Druhá obhliadka: 19.10.2018 15:00; pred bytovým domom so súp.č. 1701, vchod 2, na ulici Vörösmartyho 1701/2 v Štúrove. Predmet dražby: Byt č. 3 nachádzajúci sa na 1.p. bytového domu so súpisným číslom 1701, vchod: 2, na ulici Vörösmartyho v obci Štúrovo (ďalej len „Dom“), postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 3908 o výmere 691 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (právny vzťah k pozemku je evidovaný na liste vlastníctva č. 1), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a spoločných zariadeniach Domu o veľkosti 8573/564654, tak ako je zapísaný v evidencii Okresného úradu Nové Zámky, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 4389, okres: Nové Zámky, obec: Štúrovo, katastrálne územie: Štúrovo (ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: Trojizbový byt č. 3 nachádzajúci sa na 1. poschodí, vchod č. 2, ul. Vörösmartyho, súpisné číslo 1701Predmet dražby sa nachádza v meste Štúrovo, okres Nové Zámky (cca 30 km) v obytnej časti mesta, v jeho zastavanom území, spádom k centru mesta (cca 2 minúty autom). Bytový dom sa nachádza v zástavbe bytových domov a prevádzkových stavieb s prístupom po spevnenej asfaltovej komunikácii. Mesto má cca 11 400 obyvateľov, rozšírenú sieť obchodov a služieb komplexného charakteru, nachádza sa tu mestský úrad, kultúrne zariadenia, športové areály, pošty, materské, základné, stredné školy, vybudovaný je tu aj verejný vodovod, plynovod, kanalizácia, elektrický rozvod a telekomunikačná a teplonosná sieť. Bytový dom bol daný do užívania v roku 1984. Dispozičné riešenie:Byt č. 3 pozostáva z 3 izieb, kuchyne, kúpeľne, WC, predsiene, komory a balkóna.Celková podlahová plocha bytu č. 3 vrátane príslušenstva je 66,69 m2 (bez plochy balkóna o výmere 3,6 m2).  Technicko - konštrukčné riešenie:Bytový domBytový dom je typizovaný panelový, má inštalačný suterén a 8 nadzemných obytných podlaží. Strecha je plochá s novou krytinou z asfaltových natavovacích pásov. Klampiarske konštrukcie sú úplné, nové, z pozinkovaného plechu, vonkajšia fasáda je zateplená, s povrchovou úpravou na báze suchých omietkových zmesí. Vnútorné omietky sú vápennocementové a hladké, schody sú z terazzovými nástupnicami. Podlahy sú dlaždené. Elektroinštalácia je svetelná, je tu osadený elektrický vrátnik na plastových vchodových dverách. Výťah  je osadený a stojí na každom poschodí. BytByt je rekonštruovaný. Podlahy v obytných priestoroch tvoria veľkoplošné parkety a parkety. Ostatné podlahy sú keramické. Okná sú pôvodné drevené, zdvojené so žalúziami. Vnútorné omietky sú vápennocementové hladké. Dvere sú drevené plné a presklené. Keramický obklad sa nachádza za novou kuchynskou linkou s elektrickým šporákom bez digestora. Kuchynská linka je na báze dreva, drez je nerezový s nerezovou výtokovou armatúrou. V kúpeľni je plastová vaňa s nerezovou výtokovou armatúrou a smaltované umývadlo taktiež s nerezovou výtokovou armatúrou. Keramický obklad stien je nad 1,35 m výšky. Záchod je splachovací, bez umývadla, elektrická inštalácia je svetelná - ističe. Vykurovanie je centrálne, príprava TÚV je centrálna, radiátory sú panelové. Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave.

Pridať k zaujímavým
Dražba rodinného domu v obci Nový Život-Malý Máger

Dátum konania dražby: 26.09.2018 11:00 Miesto dražby: priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o., Kopčianska ul. č. 10, Bratislava, (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261). Cena podľa znaleckého posudku: 41600.00,- EUR Najnižšie podanie: 41600.00,- EUR Minimálne prihodenie: 400.00,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 10000.00,- EUR Prvá obhliadka: 10.09.2018 16:10; pred domom so súpisným číslom 362 časť Tonkovce, v obci Nový Život. Druhá obhliadka: 20.09.2018 16:10; pred domom so súpisným číslom 362 časť Tonkovce, v obci Nový Život. Predmet dražby: Nehnuteľnosti:  nachádzajúce sa v okrese: Dunajská Streda obec: Nový Život, katastrálne územie: Malý Máger, zapísané v evidencii Okresného úradu Dunajská Streda, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 772, a to konkrétne: dom so súpisným číslom 362 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 483/1 o výmere 353 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, (ďalej len ako „Nehnuteľnosť I“),  nachádzajúce sa v okrese: Dunajská Streda obec: Nový Život, katastrálne územie: Malý Máger, zapísané v evidencii Okresného úradu Dunajská Streda, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1162, a to konkrétne: pozemok parcely registra „C“ č. 483/1 o výmere 353 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len ako „Nehnuteľnosť II“ a spolu s Nehnuteľnosťou I len ako „predmet dražby“), Opis predmetu dražby: Rodinný dom je postavený na rovinatom teréne, na parcele, ktorá je prístupná z miestnej asfaltovej komunikácie. Na dome bola v rámci exteriéru vykonaná modernizácia - nový strešný plášť (plechová krytina) a obnova fasády (predpokladaná je vysprávka omietkou a náter). Dispozičné riešenie sa predpokladá:Dom pozostáva z jedného podzemného a jedného nadzemného podlažia.Zastavaná plocha  I. PP je 45,57 m2.I. NP tvorí: 4x izba, predsieň, hala, kuchyňa a kúpeľňa s WC.Zastavaná plocha I. NP je 119,29 m2. Popis prevzatý zo znaleckého posudku č. 47/2008 Ing. Tomáša Kučeru:Rodinný dom je s prístavbou. Je prízemný čiastočne podpivničený. V suteréne je práčovňa, pôvodný sklad paliva, sklad potravín. Na prízemí sú 4 izby, kuchyňa, hala, kúpeľňa, WC, predsieň. Dom je murovaný, hr. obvodových múrov 45 cm, krov stanový, prístavba má rovnú strechu. Krytina na krove – eternit, na prístavbe asfaltové pásy. Podlaha obytných miestností – vlysky, ostatné miestnosti – keramické dlažby. Strecha je bez klampiarskych konštrukcií, fasáda je z hrubej omietky. Kúrenie - ústredné na plyn, elektrický bojler. Dom bol daný do užívania v roku 1967. V roku 2008 bola zrekonštruovaná kuchyňa, sociálne zariadenia, nové keramické podlahy, obklady, nová kuchynská linka. Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä: Altánok na parc. CKN 483/1Altánok je drevenej konštrukcie so strechou a čiastočnou výplňou stien. Začiatok užívania je cca rok 2012. Zastavaná plocha je 9 m2. Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z predchádzajúceho znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií získaných najmä pri poskytnutí úveru. Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia. 

Pridať k zaujímavým
Pripravujeme opakovanú dražbu rodinného domu v Santovke za zníženú cenu

Cena podľa znaleckého posudku: 80700,- EUR Najnižšie podanie: 80700,- EUR Minimálne prihodenie: 1000,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 15000,- EUR Prvá obhliadka: 10.09.2018 11:30; konferenčná miestnosť 1.poschodie v Hoteli Zobor, Štefánikova trieda 5, 949 01 Nitra Druhá obhliadka: 20.09.2018 11:30; konferenčná miestnosť 1.poschodie v Hoteli Zobor, Štefánikova trieda 5, 949 01 Nitra Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Levice, obec: Santovka, katastrálne územie: Santovka, zapísané v evidencii Okresného úradu Levice, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 549, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným číslom 350 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 925 o výmere 800 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 924/4 o výmere 1620 m2, druh pozemku: orná pôda, pozemok parcely registra „C“ č. 925 o výmere 800 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria. Opis predmetu dražby: Rodinný dom súp. č. 350 na parc. č. 925, k. ú. SantovkaJedná sa o samostatne stojaci rodinný dom, osadený do hlavného ťahu prechádzajúceho obcou, s jedným podzemným a dvomi nadzemnými podlažiami a pultovou strechou v miernom sklone. Strecha bola vymenená po zásahu prírodného živlu – guľový blesk, ktorý okrem iného zničil kompletnú konštrukciu strechy. Novú krytinu strechy tvorí šindeľ na kompletnom podbití. Klampiarske konštrukcie sú nové, realizované v roku 2003. Vstup do domu je z bočnej strany cez vonkajšie predložené schodisko. Dom je prístupný priamo z miestnej komunikácie a chodníka. Pôvodná stavba rodinného domu bola daná do užívania v roku 1971. Dispozičné riešenie:I. PP tvorí: chodba, schodisko, kuchyňa, práčovňa so skladom a kotolňa so skladom.Zastavaná plocha I. PP je 87,93 m2. I. NP tvoria: obytné miestnosti s príslušenstvom, t.j. predsieň, chodba, schodisko, kúpeľňa s WC, kuchyňa s jedálňou a 3x izba.Zastavaná plocha I. NP je 99,66 m2. II. NP tvorí: chodba, 3x izba, kúpeľňa s WC, balkón a terasa.Zastavaná plocha II. NP je 89,73 m2. Balkón je o výmere cca 1,5 x 4 m a terasa je o výmere cca 9 m2. Technicko – konštrukčné riešenie:Suterén: Zvislá nosná konštrukcia je tvorená bodovým plášťom – murivom z monolitického betónu. Stropy sú rovné, železobetónové monolitické. Schody sú betónové s povrchom z keramickej dlažby. Podlahy sú vyhotovené z keramickej dlažby. Vnútorné omietky sú hladké vápenno cementové. Vnútorné dvere sú prevažne hladké plné drevené, osadené do oceľových zárubní. Elektroinštalácia je svetelná i motorická s istením. Vykurovanie je plynovým kotlom, teplovodné ústredné cez rozvod oceľovými rúrkami do oceľových radiátorov. Okná sú plastové, menené v roku 2007. V kuchyni v suteréne je kuchynská linka s drevenými dvierkami a korpusmi na báze dreva so spotrebičmi – kuchynský smaltovaný drez s vodovodnou batériou, kombinovaný sporák s plynovou varnou doskou a elektrickou rúrou. Suterén je prístupný z prízemia schodiskom.Vybavenie suterénu: 1x plynový kotol, 1x plynový sporák s elektrickou rúrou, 1x drez smaltovaný.  NP: Zvislá nosná konštrukcia je tvorená obvodovým plášťom s pórobetónovým murivom hr. do 400 mm so zateplením. Strop je keramický s rovným podhľadom. Schody sú betónové s povrchom z keramickej dlažby. Podlahy v obytných miestnostiach sú drevené vlysové aj veľkoplošné laminátové parkety, v kúpeľni s WC je keramická dlažba. Vnútorné omietky sú hladké vápenno cementové. Vnútorné dvere sú prevažne hladké plné drevené, osadené do oceľových zárubní. Elektroinštalácia je svetelná i motorická. Vykurovanie je teplovodné ústredné cez rozvod oceľovými rúrkami do oceľových radiátorov. Podlažie je napojené na rozvod teplej a studenej vody cez pozinkované potrubie až po spotrebiče a kanalizáciu. V kúpeľni bola zrealizovaná modernizácia, v kuchyni je keramický obklad stien. Vonkajšie omietky stien sú so zateplením, povrchová úprava je na báze umelých vlákien. Okná prízemia sú plastové s kovovými žalúziami, menené v roku 2007. V kúpeľmi sa nachádza samostatná sprcha s keramickým umývadlom a WC. Vo WC bude keramická misa so spodnou nádržkou na splachovanie. Všetky zariaďovacie predmety budú mať pákové vodovodné batérie. V kuchyni je kuchynská linka s drevenými dvierkami a korpusmi na báze dreva bez spotrebičov. Celý rodinný dom je zastrešený pultovou strechou s krytinou tvorenou šindľom na kompletnom podbití. Všetky klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Celý rodinný dom je možnosť vykurovať plynovým kotlom na plyn umiestneným v suteréne a zásobníkom na prípravu TÚV v kúpeľni na poschodí.Vybavenie podlažia: po dokončení bude 1x umývadlo, 1x WC, 1x sprcha  NP: Poschodie je prístupné cez schodisko. Zvislá nosná konštrukcia je tvorená obvodovým plášťom s pórobetónovým murivom  hr. do 400 mm so zateplením. Strop je keramický s rovným podhľadom. Podlahy obytných miestností sú drevené vlysové aj veľkoplošné laminátové parkety, v chodbe a v kúpeľni je keramická dlažba, na terase a balkóne je dlažba – terazzo. Vnútorné omietky sú hladké vápenno cementové. Vnútorné dvere sú hladké plné drevené, osadené do kovových zárubní. Okná poschodia sú plastové s kovovými žalúziami, menené v roku 2007. Elektroinštalácia je svetelná. Vykurovanie je teplovodné ústredné cez rozvod oceľovými rúrkami do oceľových radiátorov. Zásobník TÚV je umiestnený v kúpeľni.Vybavenie podlažia: 1x keramické umývadlo, 1x WC, 1x vaňa, 1x zásobník TÚV. Príslušenstvo rodinného domu tvorí najmä: Hospodárska stavba na parcele CKN 924/4 Základy sú bez podmurovky, zvislé konštrukcie sú murované z pálenej tehly, krov je pultový, krytina je pálená, obyčajná, jednodrážková. Vonkajšiu úpravu povrchov tvorí vápenná hrubá omietka, podlahy sú hrubé, betónové. Elektroinštalácia je svetelná na poistky. Stavba bola daná do užívania v roku 1971.Zastavaná plocha je 21 m2.  Podzemná pivnicaPodzemná pivnica bola daná do užívania v roku 1971. Pivnica má rozmery 3m x 2m x 2m.  Záhradné jazierko na parcele CKN 925Jazierko bolo dané do užívania v roku 2008.Zastavaná plocha je 25 m2.   Prístrešok na parcele CKN 924/4Prístrešok patrí do kategórie altánkov, je drevenej konštrukcie so strechou, do užívania bol daný v roku 1971.Zastavaná plocha je 19,04 m2.  Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave poškodenom guľovým bleskom s neukončenou rekonštrukciou, udržiavanou záhradnou úpravou.

Pridať k zaujímavým
Dražba 2 izbového bytu vo Fiľakove!

Dátum konania dražby: 24.10.2018 13:30 Miesto dražby: salónik na prízemí v hoteli CLAVIS, Jókaiho 22, 984 01 Lučenec Cena podľa znaleckého posudku: 22300,- EUR Najnižšie podanie: 22300,- EUR Minimálne prihodenie: 300,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 6000,- EUR Prvá obhliadka: 03.10.2018 10:30; pred bytovým domom so súpisným číslom 722, vchod: 74 na ulici 1.mája 722/74 vo Fiľakove. Druhá obhliadka: 23.10.2018 10:30; pred bytovým domom so súpisným číslom 722, vchod: 74 na ulici 1.mája 722/74 vo Fiľakove. Predmet dražby: Byt č. 10 nachádzajúci sa na prízemí bytového domu so súpisným číslom 722, vchod: 74 na ulici 1.mája 722/74 vo Fiľakove (ďalej len ako „Dom“) postaveného na pozemku parcely registra „C“  č. 1128/1 (právny vzťah Domu k parcele 1128/1 nie je evidovaný na liste vlastníctva), pozemku parcely registra „C“  č. 1128/2 o výmere 165 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len „Pozemok“), pozemku parcely registra „C“ č. 1128/3 o výmere 202 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (právny vzťah Domu k parcele 1128/3 je evidovaný na liste vlastníctva č. 2272), pozemku parcely registra „C“  č. 1128/4 o výmere 46 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (právny vzťah Domu k parcele 1128/4 je evidovaný na liste vlastníctva č. 3267) spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu a spoluvlastníckym podielom k Pozemku o veľkosti 8002/91994, tak ako je zapísaný v evidencií Okresného úradu Lučenec, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 3040, okres Lučenec, obec Fiľakovo, katastrálne územie Fiľakovo. Opis predmetu dražby: Bytový dom je postavený na ulici 1. mája č. 74 v obci Fiľakovo, okres Lučenec. Bytový dom má suterén a ďalšie dve nadzemné podlažia. Vstup do bytového domu je z úrovne terénu cez zádverie umiestnené na medzipodeste medzi suterénom a 1.NP. V suteréne bytového domu sa nachádzajú pivnice bytov a komunikačné priestory pred hlavným a zadným vchodom. Od hlavného vchodu sú na 2. až 5. NP umiestnené jedno, dvoj a trojizbové byty. Zvislá doprava v bytovom dome je zabezpečená  prefabrikovaným schodiskom bez výťahu. Bytový dom má 3 samostatné vchody. Bytový dom bol vybudovaný v roku 1957, v roku 1985 bol rekonštruovaný. Bytový dom je napojený na kompletné inžinierske siete (ELI, vodovod, kanalizáciu, plynovod, káblovú televíziu a telekomunikačné siete).V blízkosti bytového domu sa nachádza kompletná sídlisková infraštruktúra: pošta, obchodný dom Lidl, potraviny COOP Jednota, základná škola, SOU, športoviská.  Za bytovým domom z východnej strany sa nachádza vnútorný dvor s parkoviskom, pred bytovým domom zo západnej strany je široký asfaltový chodník s obchodmi v prízemnej časti s prístupovou cestou prechádzajúcou okolo bytového domu  od centra mesta. Dispozičné riešenie sa predpokladá:Byt č. 10 sa nachádza na prízemí radového bytového domu a pozostáva z dvoch obytných miestností a príslušenstva, pričom príslušenstvo bytu tvorí: kuchyňa, chodba, predsieň, kúpeľňa s WC, sklad a 3 x pivnica umiestnená v suteréne bytového domu.Celková podlahová plocha bytu č. 10 je 80,54 m2 (z toho 3 x pivnica je o výmere: 4,06 m2, 10,32 m2, a 10,24 m2).Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:Bytový dom je radový založený na základových pásoch, typový s unifikovanými konštrukčnými sústavami, inými než panelovými. Konštrukčný systém je stenový, murovaný priečny, stropy sú prefabrikované železobetónové, strecha je plochá dvojplášťová odvetraná, krytina je živičná. Vnútorná zvislá komunikácia je zabezpečená prefabrikovaným schodiskom bez výťahu. Byt je vykurovaný vlastným vykurovaním na tuhé palivo  - krbová vložka v obývacej izbe.Príprava TÚV je z vlastného zásobníkového el. ohrievača, umiestneného v kúpeľni. Byt bol rekonštruovaný (v roku 2009) s bežným štandardom vybavenia. Dvere sú vnútorné, dyhované na báze dreva, plné a presklené otváracie, osadené do kovových zárubní. Vchodové dvere do bytu sú pôvodné na báze dreva. Steny bytu sú so stierkami a maľbami. Bytové jadro je pôvodné, murované umiestnené v stene medzi kúpeľnou a kuchyňou bytu. Kúpeľňa bytu je rekonštruovaná, vybavená plastovou vaňou, umývadlom a WC kombi. Vodovodná batéria do vane je páková so sprchou, do kuchyne je páková stenová.Povrchové úpravy stien kúpeľne sú z keramického obkladu do výšky stropu, podlaha kúpeľne je z keramickej dlažby. Dvere  do kúpeľne a WC bytu sú hladké, na báze dreva – plné, osadené do kovovej zárubne. Dvere do izieb bytu sú hladké, na báze dreva, plné a presklené, osadené do kovových zárubní. Kuchyňa je rekonštruovaná s vymenenou kuchynskou linkou na báze dreva. Kuchyňa je vybavená kuchynským sporákom s digestorom a nerezovým drezom. Podlaha v kuchyni je z  keramickej dlažby, obklady steny za kuchynskou linkou sú z keramického obkladu. Podlaha v sociálnom zariadení a v zádverí  s chodbou je z keramickej dlažby. Okná v byte sú pôvodné drevené zdvojené s dvojitým zasklením. Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom.

Pridať k zaujímavým
Dražba rodinného domu v Liptovskom Mikuláši

Dátum konania dražby: 27.09.2018 12:30 Miesto dražby: salónik Cabinet v hoteli Dubná Skala, J. M. Hurbana 345/8, 010 01 Žilina Cena podľa znaleckého posudku: 149000,- EUR Najnižšie podanie: 149000,- EUR Minimálne prihodenie: 300,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 44000,- EUR Prvá obhliadka: 06.09.2018 15:00; pred domom so súp. č. 516, na adrese Medze 22 Liptovský Mikuláš – Liptovská Ondrášová. Druhá obhliadka: 20.09.2018 15:00; pred domom so súp. č. 516, na adrese Medze 22 Liptovský Mikuláš – Liptovská Ondrášová. Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Liptovský Mikuláš, obec: Liptovský Mikuláš, katastrálne územie: Liptovská Ondrašová, zapísané v evidencii Okresného úradu Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 4060, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným číslom 516 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 88/291 o výmere 400 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 88/277 o výmere 30 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 88/291 o výmere 400 m², druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria. Opis predmetu dražby: Jedná sa o dom na rovinatom pozemku v intraviláne obce Liptovský Mikuláš, k.ú. Liptovská Ondrašová, v zastavanej časti v radovej zástavbe rodinných domov v tichej lokalite na ul. Medze č.22. Dom je napojený na verejný rozvod ELI, verejný vodovod, verejnú kanalizáciu a verejný rozvod zemného plynu. Rodinný dom je súčasťou radovej zástavby (dvojdomu) podpivničený.Začiatok užívania domu je rok 1993. Dispozičné riešenie:Dom je riešený ako jednopodlažný, s obytným podkrovím a s podpivničením pod celou zastavanou plochou domu. Hlavný vstup do 1.NP je z bočnej juhovýchodnej strany dvora cez predložené schody. Suterén pod celou zastavanou   plochou domu je vsadený 1 - 2 m pod úroveň okolitého terénu. V suteréne prístupnom cez vnútorné schodište a cez garáž sa nachádzajú tieto miestnosti: schodište, sklad, pracovňa,  plynová kotolňa s ohrevom TÚV, chodba a garáž s prístupom cez výsuvné segmentové garážové vráta.Zastavaná plocha suterénu je: 112,55 m2. V 1.NP prístupnom cez hlavný vstup z juhovýchodnej bočnej strany dvora cez predložené schody sa nachádzajú tieto miestnosti: predsieň, WC, kúpeľňa, obývacia izba, kuchyňa s jedálňou, 2 x loggia a schodište do podkrovia. Zastavaná plocha I. NP je: 112,55 m2. V podkroví sú umiestnené tieto miestnosti: schodište, chodba, 4 x izba, kúpeľňa s WC a 2 x loggia prístupná z prednej a zadnej izby s orientáciou do ulice a do zadnej časti dvora.Zastavaná plocha podkrovia je: 112,55 m2. Technicko-konštrukčné riešenie:Základy sú betónové s vodorovnou izoláciou proti vode. Murivo suterénu je murované z pálených tehál hr. 40 cm,  murivo nadzemného podlažia a podkrovia je murované z pálených tehál hr. 30- 40 cm z vonkajšej strany so zateplením  hr. 6 cm s lepidlovou stierkou s armovacou mriežkou a finálnou úpravou z minerálnej omietky. Priečky sú vybudované z pálených tehál. Strop nad suterénom a nad 1.NP je železobetónový s rovným podhľadom s povrchovou úpravou zo štukovej  vápennocementovej omietky. Vnútorné povrchové úpravy /omietky/ sú vápenné štukové. Vonkajšia povrchová úprava fasády je z minerálnej omietky na zateplení. Sokel z troch strán domu, v priemernej výške 50 cm, je s povrchovou úpravou  z kamennej bridlice. Prívod vody do domu je riešený z verejnej siete plastovým potrubím. ELI v suteréne je 220 a 380V s ističovým rozvádzačom, v 1.NP je ELI riešená rozvodmi 220 V, v podkroví je rozvod ELI 220 V.V 1.NP je umiestené samostatné WC s pisoárom, vybavené WC misou kombi. Steny WC sú obložené keramickými obkladmi do výšky 1,50 m a podlaha WC z keramickej dlažby.Kúpeľňa je umiestnená v 1.NP domu je vybavená sprchovacím kútom a umývadlom. Steny kúpeľne sú obložené  keramickými obkladmi do výšky stropu a podlaha kúpeľne je z keramickej dlažby.Druhá kúpeľňa je umiestnená v podkroví a je vybavená plastovou rohovou vaňou, umývadlom, WC je závesné s podomietkovým splachovačom zn. Geberit a samostatnou sprchou. Steny kúpeľne sú obložené keramickými obkladmi do výšky stropu a podlaha kúpeľne je z keramickej dlažby. V suteréne domu je umiestnená práčovňa vybavená plechovou vaňou, WC kombi a dvomi automatickými práčkami s napojením na vodovod a kanalizáciu. Steny práčovne obložené keramickými obkladmi do výšky 1,50m a podlaha  práčovne je z keramickej dlažby. Vykurovanie domu je riešené ako ústredné s kovovými rozvodmi, panelovými radiátormi v 1.NP plechovými a v podkroví panelovými hliníkovými. Zdrojom tepla je plynový stacionárny kotol umiestnený v kotolni v suteréne domu. Ohrev teplej úžitkovej vody je riešený zásobníkovým plynovým ohrievačom TÚV (John vood), ktorý je umiestnený v kotolni v suteréne domu.Strecha je sedlová, pokrytá krytinou z asfaltových šindľov na plnom debnení. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu úplné strechy a parapety sú z hliníkového plechu.Okná sú plastové Euro s izolačným dvojvrstvovým zasklením. Potery príslušenstva v suteréne, prízemí a poschodí domu sú betónové s finálnou úpravou z keramickej dlažby. Podlahy obytných miestností sú plávajúce laminátové.Interiérové dvere v suteréne domu sú hladké plné a zasklené, v 1.NP a v podkroví sú vnútorné dvere rámové, plné a zasklené. Vchodové dvere sú plastové Euro s izolačným dvojsklom a celoobvodovým kovaním.V 1.NP sa nachádza kuchyňa s kuchynskou linkou v modernom štýle na báze dreva - zrealizovaná na mieru, kuchynským  sporákom s plynovou varnou doskou zabudovanou do pracovnej dosky s digestorom, nerezovým drezom s pákovou stojankovou kuchynskou batériou. Do kuchynskej zostavy je zabudovaná aj umývačka riadu.V kuchynskej zostave je samostatne zabudovaná el. rúra a mikrovlnná rúra. Podlaha v kuchyni je plávajúca laminátová. Povrchová úprava steny za kuchynskou linkou je z keramického obkladu. Vedľa kuchyne je umiestnená jedáleň s voľným  otvoreným prechodom do obývacej izby.Schodište v dome je železobetónové zo suterénu do 1.NP s povrchovou úpravou z keramickej dlažby. Schodište z 1.NP do podkrovia je samonosné ľahké z tvrdého dreva bez podstupníc s vyhotovením nástupníc z tvrdého dreva.Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä: AltánokAltánok je umiestnený v zadnej časti dvora pri zadnej hranici pozemku, vybudovaný bol v roku 2005. Altánok je drevenej  konštrukcie s jednostranným debnením so sedlovou strechou, pokrytou asfaltovým šindľom.Zastavaná plocha je o výmere: 13,73 m2.

Pridať k zaujímavým
Opakovaná dražba rodinného domu v Starej Lehote, okres Nové Mesto nad Váhom, teraz za nižšiu cenu!!

Dátum konania opakovanej dražby: 29.11.2018 09:00 Miesto opakovanej dražby: salónik Primátor na 2. poschodí v hoteli Elizabeth Trenčín, Ul. Gen. M. R. Štefánika 2, 911 01 Trenčín Cena podľa znaleckého posudku: 45100,- EUR Najnižšie podanie: 33900,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 10000,- EUR Prvá obhliadka: 07.11.2018 10:00; pred rodinným domom so súpisným číslom 14 v obci Stará Lehota, okres Nové Mesto nad Váhom. Druhá obhliadka: 28.11.2018 10:00; pred rodinným domom so súpisným číslom 14 v obci Stará Lehota, okres Nové Mesto nad Váhom. Predmet opakovanej dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Nové Mesto nad Váhom, obec: Stará Lehota, katastrálne územie: Stará Lehota, zapísané v evidencii Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 225, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným číslom 14 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 658 o výmere 604 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 658 o výmere 604 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parcely registra „C“ č. 659/1 o výmere 454 m2, druh pozemku: záhrady (ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu opakovanej dražby: Rodinný dom so súpisným číslom 14, katastrálne územie Stará Lehota Predmet dražby je postavený na svahovitom pozemku a pozostáva z dvoch konštrukčne odlišných častí. Predmet dražby je jednopodlažná čiastočne podpivničená budova, ktorá je osadená na hornú úroveň okolitého svahovitého terénu. Rodinný dom je napojený na verejné rozvody elektrickej energie, vodovodu a vlastnú žumpu. Predmet dražby je umiestnený na severozápadnom okraji obce, je prístupný zo štátnej cesty 3. triedy na trase Stará Lehota – Nová Lehota obecnou komunikáciou spevnenou kamenivom. Okolitá zástavba pozostáva z riedkej uličnej zástavby starších priemerných rodinných domov a futbalového ihriska. Prostredie za rodinnými domami má prírodný charakter. Obec Stará Lehota sa nachádza mimo hlavných i vedľajších cestných ťahov, vo vzdialenosti cca 13 km sa nachádza diaľničný privádzač k diaľnici na trase Bratislava - Žilina. Hlavné miestnosti rodinného domu sú orientované na západ a juh. 1. Rodinný dom – murovaná časťMurovaná časť predmetu dražby je riešená ako jednopodlažná, čiastočne podpivničená budova so šikmou stanovou strechou s vikierom. Prvé nadzemné podlažie je osadené na hornú úroveň svahovitého terénu. Konštrukčný systém rodinného domu tvorí priečne murovaný dvojtrakt. Murovaná časť rodinného domu bola daná do užívania v roku 1960, v roku 1995 bola čiastočne rekonštruovaná a modernizovaná. Dispozičné riešenie murovanej časti rodinného domu: 1. PP: sklad prístupný z terénu.Zastavaná plocha 1.PP je 24,44 m2. 1. NP: chodba, dve izby, pracovňa a kuchyňa. V pracovni je stropný otvor s možnosťou výstupu do povalového priestoru.Zastavaná plocha 1. NP je 81 m2. Technicko - konštrukčné riešenie murovanej časti rodinného domu:Základové pásy sú z monolitického betónu s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Podmurovka je z omietaného tehlového muriva priemernej výšky cca 100 cm. Nosné obvodové murivo domu je z plných pálených tehál skladobnej hrúbky 45 cm. Vnútorné nosné murivo 1.PP je z monolitického betónu, zatiaľ čo v 1.NP je vnútorné nosné murivo z plných pálených tehál skladobnej hrúbky 30 cm. Deliace konštrukcie na 1.NP sú z plných pálených tehál. Vnútorné omietky domu sú vápenné hladké. Stropy nad 1.PP sú monolitické a oceľobetónové. Stropy nad 1.NP sú drevené trámové s rovným podhľadom. Krov predmetu dražby je drevený stanový s vikierom. Krytinu strechy na krove tvorí falcovaný pozinkovaný plech. Klampiarske konštrukcie tvoria úplné strechy, strešné žľaby a zvody z pozinkovaného plechu, parapety sú z oplastovaného plechu. Fasádne omietky domu sú brizolitové. Vstupné dvere na 1.PP sú drevené, rámové do tesárskej zárubne. Vnútorné dvere na 1.NP sú hladké fóliované a plastové skladacie, zárubne sú prevažne kovové. Okno na 1.PP je jednoduché kovové a rastrové. Okná na 1.NP sú plastové s izolačným dvojsklom a hliníkovými žalúziami. Podlahu na 1.PP tvorí ubitá hlina. Podlahy na 1.NP sú vytvorené podľa druhu priestoru palubovky - povlaky z PVC a textilný povlak na OSB doskách. Ústredné vykurovanie je teplovodné, vyhrievacie telesá sú panelové oceľové radiátory. Nachádza sa tu svetelná i motorická elektroinštalácia v medenom vyhotovení. V kuchyni je rozvod studenej a teplej úžitkovej vody vedený z pozinkovaného potrubia. Nachádza sa tu kanalizačná stúpačka a ležatý rozvod z plastového potrubia. Zdroj teplej úžitkovej vody je závesný elektrický zásobníkový ohrievač typu Ariston v prístavbe. Zdroj vykurovania tvorí liatinový kotol typu Viadrus. Vybavenie kuchyne je mierne nadpriemerné typové - kuchynská linka z materiálov na báze dreva dĺžky cca 2,10 m, elektrický sporák, odsávač pár, nerezové drezové umývadlo s odkvapávačom a páková vodovodná batéria. V kuchyni pozdĺž kuchynskej linky sú mierne nadpriemerné vnútorné keramické obklady s motívmi. V kuchyni za kotlom ÚK sa nachádza priemerný belninový keramický obklad. 2. Rodinný dom – drevená časťDrevená časť je riešená ako jednopodlažná nepodpivničená budova so šikmou sedlovou strechou. Konštrukčný systém stavby tvorí pozdĺžny jednotrakt. Drevená časť rodinného domu bola daná do užívania v roku 1995. Dispozičné riešenie drevenej časti rodinného domu: 1. NP: závetrie, zádverie a kúpeľne s WC. Zo zádveria je voľný prechod do chodby murovanej časti.Zastavaná plocha 1.NP je 22 m2. Technicko - konštrukčné riešenie drevenej časti rodinného domu:Základové pásy sú z monolitického betónu s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Podmurovka je z monolitického betónu priemernej výšky do 50 cm. Nosné obvodové steny sú sendvičové, skladobnej hrúbky cca 20 cm – drevená rámová konštrukcia so zateplením z minerálnej vlny, obojstranný obklad z materiálov na báze dreva. Deliaca konštrukcia je sendvičová, skladobnej hrúbky do 10 cm. Stropy vo forme podhľadu sú z materiálov na báze dreva, na podhľade je tepelná izolácia. Krov je drevený pultový. Krytinu strechy na krove tvorí tvarovaný hliníkový plech. Klampiarske konštrukcie tvoria strešné nárožia, strešný žľab, strešné zvody a okenné parapety z pozinkovaného plechu. Úpravy vonkajších a vnútorných povrchov sú nátery, časť vonkajších úprav je z asfaltovaného šindľa. Vstupné dvere sú drevené rámové zasklené, vnútorné dvere sú zasa drevené rámové do obložkovej zárubne. Okná v dome sú drevené, zasklené dvojsklom. Podlaha závetria je vytvorená z cementového poteru, vo vnútorných priestoroch sú mierne nadpriemerné keramické dlažby. Ústredné vykurovanie je teplovodné, vyhrievacie telesá sú panelové oceľové radiátory. Nachádza sa tu svetelná elektroinštalácia v medenom vyhotovení. V kúpeľni je rozvod studenej a teplej úžitkovej vody vedený z pozinkovaného potrubia. Nachádzajú sa tu dve kanalizačné stúpačky a ležatý rozvod z plastového potrubia. Zdroj teplej úžitkovej vody zabezpečuje závesný elektrický zásobníkový ohrievač typu Ariston. Zdroj vykurovania sa nachádza v murovanej časti. Vnútorné vybavenie tvorí oceľová smaltovaná vaňa na podmurovke a keramické umývadlo so skrinkou. Vodovodné batérie sú pákové. V kúpeľni sa nachádza splachovacia záchodová misa typu „combi“. Na všetkých stenách kúpeľne do výšky 170 cm a na čele vane sú mierne nadpriemerné vnútorné keramické obklady. V zádverí sa nachádza elektrický rozvádzač s automatickým istením. Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:Hospodárska budovaHospodárska budova je postavená na severnom okraji pozemku parc. č. 658. Ide o jednoduchú stavbu riešenú ako jednopodlažná nepodpivničená budova so šikmou pultovou strechou. Konštrukčný systém tvoria priečne drevené rámy. Dispozične stavba pozostáva z dvoch skladov. K juhovýchodnému nárožiu je pristavaný otvorený prístrešok so šikmou pultovou strechou. Podlaha hospodárskej budovy je osadená na hornú úroveň okolitého svahovitého terénu. Základy pätky sú z monolitického betónu. Nosný systém tvoria priečne rámy z drevených hranolov. Vonkajšie obitie rámov je zabezpečené doskami. Krytinu strechy tvoria azbestocementové šablóny na drevených latách. Dvere sú drevené stolárske. Podlaha je z časti monolitická betónová, z časti ubitá hlina. Prístavbu hospodárskej budovy tvoria rámy z drevených hranolov, krytina strechy je z hliníkového plechu na drevených latách. Podlaha je monolitická betónová. Hospodárska budova bola daná do užívania v roku 1962, prístavba v roku 1995.Zastavaná plocha hospodárskej budovy je 27,91 m2 (zastavaná plocha pôvodnej časti hospodárskej budovy je 20,80 m2 a zastavaná plocha prístavby je 7,11 m2). Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.

Pridať k zaujímavým
Opakovaná dražba rodinného domu v obci Bystrička pri Martine, teraz za nižšiu cenu!!

Dátum konania opakovanej dražby: 29.11.2018 11:45 Miesto opakovanej dražby: Salónik Cabinet na prízemí Boutique Hotela Dubná Skala, Jozefa Miloslava Hurbana 345/8, 010 01 Žilina Cena podľa znaleckého posudku: 117000,- EUR Najnižšie podanie: 87800,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 15000,- EUR Prvá obhliadka: 07.11.2018 14:00; pred rodinným domom so súpisným číslom 455 v obci Bystrička, okres Martin. Druhá obhliadka: 28.11.2018 14:00; pred rodinným domom so súpisným číslom 455 v obci Bystrička, okres Martin. Predmet opakovanej dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Martin, obec: Bystrička, katastrálne územie: Bystrička, zapísané v evidencii Okresného úradu Martin, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1139, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným číslom 455 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 674/14 o výmere 149 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. reg. „C“ č. 674/6 o výmere 168 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria, pozemok parc. reg. „C“ č. 674/14 o výmere 149 m2, druh pozemku: zastavané plochy a nádvoria (ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu opakovanej dražby: Rodinný dom so súpisným číslom 455 postavený na pozemku parc. č. 674/14, katastrálne územie Bystrička Predmetom dražby je samostatne stojaci rodinný dom s jedným podzemným a jedným nadzemným podlažím so sedlovou strechou. Nachádza sa v zastavanom území obce, v mierne južnom svahu. Prístup k domu je zabezpečený z miestnej spevnenej komunikácie. Dom bol daný do užívania v roku 1997. Obec Bystrička je vzdialená od okresného mesta Martin cca 4 km. Nachádza sa tu základná občianska vybavenosť. Dispozičné riešenie sa predpokladá: 1. PP: sklad, špajza, 2 kotolne, chodba, 3 izby a lodžia.Zastavaná plocha 1.PP je 156,11 m2. 1. NP: zádverie, garáž, kúpeľňa, WC, kuchyňa s obývačkou a 2 izby.Zastavaná plocha 1. NP je 156,11 m2. Technicko - konštrukčné riešenie sa predpokladá:Osadenie predmetu dražby do terénu je v priemernej hĺbke do 2 m, so zvislou izoláciou. Základy domu sú betónové s izoláciou, obvodové steny sú murované o hr. do 40 cm. Stropy domu sú železobetónové, s rovným podhľadom. Strecha je sedlová, krytina a klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu. Fasády na dome sú omietnuté brizolitom v nadzemnom podlaží, fasáda podzemného podlažia je obložená obkladom z betónových tvárnic. Dvere sú drevené rámové plné alebo zasklené, okná sú dvojité a drevené. Schody sú s povrchom z cementového poteru. Elektroinštalácia je svetelná a v 1. NP aj motorická, s poistkovými automatmi. Nachádzajú sa tu keramické steny v kuchyni, kúpeľni a pri vani. Kanalizácia vedie do žumpy z kuchyne, kúpeľne a splachovacieho WC. Podlahy obytných miestností sú z gumy a korku, v ostatných miestnostiach sú podlahy z gumy a v garáži z cementového poteru. Vykurovanie v dome je ústredné, zabezpečené plynovým kotlom kombinovaným s ohrevom TÚV alebo kotlom na tuhé palivo. Radiátory sú oceľové, je tu rozvod teplej a studenej vody. Vybavenie domu tvorí splachovacie WC s keramickým umývadlom, v kúpeľni je keramické umývadlo, vaňa s keramickým obkladom a pákové batérie. V dome je rozvod svietiplynu. Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru. Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

Pridať k zaujímavým