Realitný software a portály LIVINGAUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. (77): Na predaj » Všetky kategórie » Všetky lokality

Dražba bytu v Mošovciach, okres Turčianske Teplice!

Dátum konania dražby: 29.01.2019 15:00 Miesto dražby: Salónik Cabinet na prízemí Boutique Hotela Dubná Skala, Jozefa Miloslava Hurbana 345/8, 010 01 Žilina Cena podľa znaleckého posudku: 32200.00,- EUR Najnižšie podanie: 32200.00,- EUR Minimálne prihodenie: 200.00,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 5000.00,- EUR Prvá obhliadka: 08.01.2019 15:00; pred bytovým domom 2-Bytovky DRIENOK, so súpisným číslom 467, vchod: 1, na ul. Na Tisovec 467/1 v obci Mošovce. Druhá obhliadka: 23.01.2019 15:00; pred bytovým domom 2-Bytovky DRIENOK, so súpisným číslom 467, vchod: 1, na ul. Na Tisovec 467/1 v obci Mošovce. Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Turčianske Teplice, obec: Mošovce, katastrálne územie: Mošovce, zapísané v evidencii Okresného úradu Turčianske Teplice, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1106, a to konkrétne: byt č. 1 nachádzajúci sa na prízemí 2-Bytovky DRIENOK, so súpisným číslom 467, vchod: 1, na ul. Na Tisovec (ďalej len ako „Dom“) postavenej na parcele registra „C“ č. 1274/2 o výmere 71 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a č. 1274/6 o výmere 71 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu o veľkosti 9415/18830 (ďalej len ako „predmet dražby 1“ alebo „byt“) na liste vlastníctva č. 1107, a to konkrétne: pozemok parcely registra „C“ č. 1274/2 o výmere 71 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie pozemok parcely registra „C“ č. 1274/10 o výmere 1199 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby 2“), na liste vlastníctva č. 1109, a to konkrétne:  spoluvlastnícky podielu o veľkosti 4/8 k pozemku parcely registra „C“ č. 1274/11 o výmere 90 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby 3“ a spolu s predmetom dražby 1 a predmetom dražby 2 ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: Byt č. 1 nachádzajúci sa na prízemí 2 – Bytovky DRIENOK so súpisným číslom 467, vchod: 1, na ul. Na Tisovec 467/1 v Mošovciach. Dom sa nachádza na rovinatom teréne, prístup k Domu je po spevnenej komunikácii. Dom je samostatne stojaci, pozostáva z dvoch bytov. Byt sa nachádza v severnej časti Domu na 1 a 2. NP. Orientácia obytných miestností je na západnú stranu. Centrum obce Mošovce je vzdialené 1,8 km, kde je základná občianska vybavenosť. Dispozičné riešenie:1. NP bytu pozostáva z izby, kuchyne, chodby, skladu, technickej miestnosti – kotolne.2. NP bytu pozostáva z 2 izieb, chodby a skladu.Na medzi poschodí bytu sa nachádza vstup, chodba, šatník, sklad, kúpeľňa, WC. Celková podlahová plocha bytu je o výmere 103,01 m2. Technicko – konštrukčné riešenie:   Dom je samostatné stojaci, má dve bytové jednotky, každá bytová jednotka má vlastný samostatný vchod. Dom je podpivničený, má dve nadzemné podlažia, strecha je sedlová. Dom nemá výťahy. Dom je v pôvodnom stave, napojený je na verejné rozvody IS vody a elektriny, kanalizácia je odvedená do spoločnej žumpy. Základy Domu sú betónové, obvodové nosné steny sú murované hr. 40 cm, stropy železobetónové s rovným podhľadom, schodisko železobetónové s povrchom nástupnice z PVC, strecha je sedlová asymetrického tvaru, krytina strechy z vlnitých azbestocementových dosiek, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu, vnútorné omietky hladké, vonkajšie fasády sú brizolitové, pred vstupom je oceľový prístrešok s jednoduchým presklením. Dom je v pôvodnom stave a bol daný do užívania v roku 1955. Predmetom dražby 1 je trojizbový byt. Byt je v pôvodnom stave, je napojený na vodovodnú, elektrickú, kanalizačnú prípojku, vykurovanie je ústredné vlastným kotlom na tuhé palivo, radiátory oceľové rebrové, rozvody studenej a teplej vody, zdroj TÚV je elektrický bojler v kúpeľni. Podlahy v izbách tvoria drevené parkety, v ostatných miestnostiach je PVC. Okná sú drevené zdvojené, dvere drevené, hladké, plné alebo presklené. Na stenách a stropoch sú hladké omietky. V kuchyni sa nachádza kuchynská linka s oceľovým drezovým umývadlom, nerezovou pákovou batériou, plynový sporák s rúrou, v časti kuchyne je keramický obklad stien. Bytové jadro je murované, kde sa nachádza oceľová vaňa s keramickým obkladom, nerezová páková batéria so sprchou, keramický obklad stien. Splachovací záchod je samostatný s hornou nádržkou. Predmet dražby je vhodný na rekonštrukciu podľa predstáv nového majiteľa.

Pridať k zaujímavým
Dražba rodinného domu v obci Malčice, okres Michalovce!

Dátum konania dražby: 30.01.2019 09:45 Miesto dražby: Salónik na 1. posch. Hotela Ambassador, Hlavná 101, 040 01 Košice Cena podľa znaleckého posudku: 30700.00,- EUR Najnižšie podanie: 30700.00,- EUR Minimálne prihodenie: 200.00,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 5000.00,- EUR Prvá obhliadka: 09.01.2019 12:00; pred rodinným domom so súpisným číslom 261 v obci Malčice. Druhá obhliadka: 24.01.2019 12:00; pred rodinným domom so súpisným číslom 261 v obci Malčice. Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Michalovce, obec: Malčice, katastrálne územie: Malčice, zapísané v evidencii Okresného úradu Michalovce, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 103, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným číslom 261 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 446/3 o výmere 736 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parc. reg. „C“ č. 446/1 o výmere 2382 m2, druh pozemku: záhrada, pozemok parc. reg. „C“ č. 446/3 o výmere 736 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parc. reg. „C“ č. 446/6 o výmere 565 m2, druh pozemku: záhrada, pozemok parc. reg. „C“ č. 446/7 o výmere 25 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: Rodinný dom so súp. č. 261 s príslušenstvom, postavený na par. č. 446/3 v kat. území Malčice Predmetom dražby je samostatne stojaci rodinný dom postavený v rovinatom teréne. Predpokladá sa, že predmet dražby bol postavený v roku 1950 a v roku 1980 k nemu bola realizovaná prístavba. Predmet dražby je v prednej časti dvojpodlažný, čiastočne podpivničený, v zadnej časti je prízemný. Predmet dražby má manzardovú strechu. Strešná krytina je plechová. Klampiarske výrobky sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšia omietka je brizolitová. Okná sú drevené, dvojité s vonkajšími plastovými roletami.      Dispozičné riešenie sa predpokladá:V 1.PP sa nachádza pivnica.V 1.NP sa nachádza závetrie, chodba, schodisko, obývacia izba,  kuchyňa, kúpeľňa a WC, komora, kotolňa.V 2.NP sa nachádza schodisko a tri izby. Zastavaná plocha 1. PP  (1950) sa predpokladá o výmere 17,88 m2. Zastavaná plocha 1. NP (1950) sa predpokladá o výmere 57,20 m2.Zastavaná plocha 1. NP (1980) sa predpokladá o výmere 80,77 m2.Zastavaná plocha 1. NP sa predpokladá celkovo o výmere 137,97 m2. Zastavaná plocha 2. NP (1950) sa predpokladá o výmere 68,18 m2. Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:Základy predmetu dražby tvoria základové betónové pásy prekladané kamenivom s vodorovnou izoláciou, obvodové steny pivnice sú z prostého betónu prekladaného kamenivom, obvodové steny predmetu dražby v prednej časti sú z pálených tehál o hrúbke 40 cm, zadná, pôvodná, časť je zo škvarobetónových kvádrov a kameňa o hrúbke 50 cm, stropy nad suterénom a prízemím sú železobetónové s rovným podhľadom omietnuté, strop nad poschodím je drevený podbitý doskami, trstinou a omietnutý vápennou omietkou. Krov nad predmetom dražby je drevený sedlový manzardový, krytina je z pozinkovaného plechu upevneného na latách, strecha je opatrená úplnými klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu - žľaby a zvody. Sokel predmetu dražby je betónový obkladaný keramickými kabrincami do výšky 900 mm, vonkajšie fasádne omietky na predmete dražby  sú vápenné brizolitové, od suseda zo severnej strany je omietka vápenná hrubá. Podlahy v 1.NP a 2.NP v obytných miestnostiach sú z dosák paluboviek a drevených parkiet, v zádverí, na chodbách a v kúpeľni je keramická dlažba, v zadnej kuchyni je PVC podlahovina, podlaha v pivnici je hrubá a betónová. Dvere v celom predmete dražby sú prevažne drevené hladké, alebo presklenné osadené v oceľových zárubniach, vstupné dvere do predmetu dražby sú drevené latové, okná v celom predmete dražby sú dvojité drevené s doskovým ostením opatrené z vonkajšej strany plastovými roletami, okno v suteréne je jednoduché a drevené. Predmet dražby je vybavený rozvodmi elektroinštalácie, v pivnici je svetelná a  motorická na prízemí a na poschodí je svetelná a zásuvková elektroinštalácia. Na prízemí sú zrealizované rozvody studenej a teplej vody, kde TÚV je pripravovaná v zásobníkovom elektrickom ohrievači o objeme 160 l, ktorý sa nachádza v kúpeľni na prízemí. Rozvod studenej vody je zabezpečený domácou vodárňou, ktorá sa nachádza v pivnici pri schodisku. V kuchyni na prízemí sa nachádza len kuchynská linka s nerezovým umývacím drezom a vodovodnou batériou, plynový šporák je demontovaný, keramický obklad steny je zrealizovaný pri sporáku a pri linke. V kúpeľni na prízemí sa nachádza liatinová vaňa s obyčajnou vodovodnou sprchovou batériou, keramické umývadlo s vodovodnou batériou a splachovací záchod. V kúpeľni je keramická dlažba podlahy a obklad stien realizovaný do výšky 1,34 m. Vykurovanie predmetu dražby  je riešené kotlom PKM 25 na zemný plyn, ktorý sa nachádza v kotolni za predmetom dražby, rozvodmi ústredného kúrenia z oceľových rúr a s panelovými oceľovými radiátormi. Vnútorné schody s výstupom až do povaly sú železobetónové povrchovo upravené cementovým hladeným poterom.  K predmetu dražby prislúcha kopaná studňa o hĺbke 12 m a priemere 900 mm. Studňa je z betónových skruží a bola daná do užívania v roku 1950. Kanalizačná prípojka ústi do betónovej monolitickej žumpy o objeme 10,30 m3. Žumpa bola daná do užívania v roku 1988. Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä: Garáž bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na par. č. 446/3 v kat. území Malčice. Garáž je postavená ako prístavba k predmetu dražby a nachádza sa za predmetom dražby. Garáž je postavená na základových betónových a kamenných pásoch, obvodové steny sú murované zo škvarobetónových tvárnic a plnej tehly o hrúbke do 40 cm, strop nad prízemím je železobetónový s rovným podhľadom, krov je drevený sedlový s krytinou z pálenej škridle, ktorá je upevnená na drevených latách s úplnými klampiarskymi konštrukciami - žľaby a zvody. Vonkajšie fasádne omietky z dvora sú striekaný brizolit, od suseda sú vápenné hrubé, vnútorné omietky sú vápenné hladké, podlaha je betónová hladká, vstupné vráta sú z oceľových profilov a plechu, okná nie sú zrealizované. V garáži sú zrealizované rozvody svetelnej a zásuvkovej elektroinštalácie, iné rozvody ani vybavenia tu nie sú zrealizované. Garáž bola daná do užívania v roku 1950 Zastavaná plocha garáže sa predpokladá o výmere 29,66 m2.  Letná kuchyňa bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na par. č. 446/7 v kat. území Malčice.Letná kuchyňa bola daná do užívania v roku 1980. Letná kuchyňa sa nachádza vedľa predmetu dražby ako samostatne stojaci prízemný objekt s podpivničením. V suteréne letnej kuchyne je jedna pivničná miestnosť so samostatným vstupom z dvora, na prízemí letnej kuchyne je zádverie a jedna izba. Letná kuchyňa je postavená na základových betónových pásoch s vodorovnou izoláciou, zvislé steny suterénu sú z betónu prekladaného kameňom bez zvislej izolácie, podmurovka je betónová, obvodové steny prízemia sú murované z pálených tehál o hrúbke muriva 30 cm, strop nad suterénom je železobetónový s rovným podhľadom, strop nad prízemím je drevený trámový s rovným podhľadom, krov je drevený sedlový s krytinou z pozinkovaného plechu, ktorý je upevnený na drevených latách a opatrený je úplnými klampiarskymi konštrukciami -  žľaby a zvody. Sokel letnej kuchyne je upravený kabrincami, vonkajšia fasáda je brizolitová, vnútorné omietky prízemia sú vápenné hladké, omietky v suteréne nie sú realizované, podlahy suterénu sú hrubé, betónové,  podlahy na prízemí letnej kuchyne sú z PVC. Vstupné i vnútorné dvere sú drevené, čiastočne presklené, okná sú drevené, dvojité s dreveným ostením. V letnej kuchyni je realizovaná svetelná inštalácia a v jej prízemí je realizovaný rozvod vody s jedným výtokom. Zastavaná plocha 1. PP letnej kuchyne sa predpokladá o výmere 25,53 m2.Zastavaná plocha 1. NP letnej kuchyne sa predpokladá o výmere 25,53 m2.  Kotolňa bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na par. č. 446/3 v kat. území Malčice.Kotolňa bola daná do užívania v roku 1950 spolu s predmetom dražby. Kotolňa je postavená za predmetom dražby. Kotolňa je prízemná stavba, bez podpivničenia so sedlovou strechou. Kotolňa je postavená na základových betónových pásoch prekladaných kamenivom bez vodorovnej izolácie, obvodové steny prízemia sú murované zo škvárobetónových tvárnic a tehál o hrúbke muriva do 50 cm. Strop nad prízemím tvoria viditeľné trámy bez podhľadu, krov je drevený sedlový s krytinou z pálených škridiel upravených na drevených latách opatrený úplnými klampiarskymi konštrukciami - žľaby a zvody. Vonkajšie fasádne omietky sú striekané brizolitové farebne upravené, vnútorné omietky sú vápenné hladké, podlaha v kotolni je betónová hrubá, vstupné dvere do kotolne sú plné drevené dyhované, okno je drevené dvojité. V kotolni sa nachádza plynový kotol PBM 25, je tam zrealizovaný prívod zemného plynu a sú tam rozvody elektroinštalácie svetelnej a zásuvkovej. Zastavaná plocha kotolne sa predpokladá o výmere 32,50 m2. Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru. Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia. 

Pridať k zaujímavým
Dražba rodinného domu rodinného domu s rozsiahlymi pozemkami v Buzici, okres Košice - okolie

Dátum konania dražby: 30.01.2019 09:00 Miesto dražby: Salónik na 1. posch. Hotela Ambassador, Hlavná 101, 040 01 Košice Cena podľa znaleckého posudku: 85100.00,- EUR Najnižšie podanie: 85100.00,- EUR Minimálne prihodenie: 200.00,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 15000.00,- EUR Prvá obhliadka: 09.01.2019 09:00; pred rodinným domom so súpisným číslom 164 v obci Buzica. Druhá obhliadka: 24.01.2019 09:00; pred rodinným domom so súpisným číslom 164 v obci Buzica. Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Košice - okolie, obec: Buzica, katastrálne územie: Buzica, zapísané v evidencii Okresného úradu Košice - okolie, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 205, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným číslom 164 s prísl. postavený na pozemku parcely registra “C“ č. 322 o výmere 1401 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra “C“ č. 322 o výmere 1401 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra “C“ č. 323 o výmere 38 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra “C“ č. 324 o výmere 121 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra “C“ č. 325 o výmere 3754 m2, druh pozemku: záhrada, pozemok parcely registra “C“ č. 326 o výmere 5229 m2, druh pozemku: záhrada, pozemok parcely registra “C“ č. 327 o výmere 399 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: 1. Rodinný dom so súp. č. 164 s príslušenstvom, postavený na par. č. 322 v kat. území Buzica. Predmetom dražby je samostatne stojaci rodinný dom postavený v rovinatom teréne. Predmet dražby je prízemný a bez podpivničenia. Predmet dražby bol daný do užívania v roku 1957.      Dispozičné riešenie sa predpokladá:Hlavný vstup do predmetu dražby je riešený cez závetrie na pavlač a odtiaľ do jednotlivých miestností.                        Na podlaží sa nachádzajú 3 izby, kuchyňa a kúpeľňa s WC. Zastavaná plocha rodinného domu sa predpokladá celkovo o výmere 154,66 m2. Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:Základy predmetu dražby sú betónové bez izolácie. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z kvádrov v skladobnej hrúbke  40 cm a deliace konštrukcie sú tehlové. Stropy sú s rovným podhľadom betónové a monolitické. Krov predmetu dražby je väznicový sedlový, manzardový. Krytina strechy na krove je plechová a pozinkovaná. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu (žľaby, zvody a záveterné lišty). Fasádna omietka je vápenno-cementové a hladká. Vnútorné omietky sú vápenné štukové, stierkové plsťou hladené. Vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky, WC min. do výšky 1 m, kuchyne min. pri sporáku a dreze. Dvere sú plné alebo zasklené z tvrdého dreva, okná sú dvojité rámové (von a dnu otvárané). Podlahy v obytných miestností  sú z palubovky a podlahy v ostatných miestnostiach majú cementový poter, tehlovú dlažbu. V kuchyni sa predpokladá sporák elektrický alebo plynový s elektrickou rúrou alebo varná jednotka (štvorhoráková), odsávač pár, drezové umývadlo nerezové alebo plastové, kuchynská linka z materiálov na báze dreva. Kúpeľňa je vybavená smaltovanou vaňou, umývadlom, nerezovými pákovými batériami so sprchou, záchod je splachovací. Predmet dražby disponuje ústredným vykurovaním s radiátormi. Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, zdroj teplej vody je zo zásobníkového ohrievača. Rozvody kanalizácie sú zabezpečené liatinovým  a kameninový potrubím. Kanalizačná prípojka je zaústená do betónovej monolitickej žumpy o objeme 6 m3. Žumpa bola daná do užívania v roku 1997. Elektroinštalácia je svetelná, motorická, elektrický rozvádzač je s automatickým istením. K dispozícii sú vnútorné rozvod plynu. 2. Hospodárska časť rodinného domu s príslušenstvom, postavená na par. č. 322 v kat. území Buzica.Jedná sa o hospodársku časť  situovanú v zadnej časti domu spojenú s rodinným domom. Hospodárska časť bola daná do užívania pravdepodobne v roku 1957 . Dispozičné riešenie sa predpokladá:Hospodárska budova dispozične pozostáva zo skladovacích priestorov, maštale s kôlňou a z dielne so samostatným vstupom zo zadnej bočnej strany dvora. Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:Základy hospodárskej budovy sú betónové bez podzemného podlažia a bez izolácie. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z kvádrov v skladobnej hrúbke 40 cm. Deliace konštrukcie sú tehlové. Stropy sú s rovným podhľadom, betónové a monolitické. Krovy sú väznicové sedlové, krytiny strechy na krove sú plechové pozinkované. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu (žľaby a zvody, záveterné lišty). Fasádne omietky sú vápenno-cementové hladké. Vnútorné omietky sú hrubé omietky. Dvere sú plné alebo zasklené z tvrdého dreva. Okná sú dvojité rámové (von a dnu otvárané). Podlahy sú pokryté dlažbou a podlahy ostatných miestností sú pokryté palubovkou, doskami. Elektroinštalácia (bez rozvádzačov) je svetelná, motorická. Elektrický rozvádzač je s automatickým istením. Zastavaná plocha hospodárskej časti sa predpokladá celkovo o výmere 95,03 m2. Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä: StodolaStodola je postavená na základových pásoch, pričom nosná konštrukcia je tvorená z drevených hranolov, ktoré sú z vonkajšej strany obité doskami. Stodola bola daná do užívania v roku 1957. Zastavaná plocha stodoly sa predpokladá celkovo o výmere 38 m2.  Odchov husíStavba odchovu husí je situovaná v zadnej časti dvora za hospodárskou časťou rodinného domu. Stavba odchovu husí bola daná do užívania v roku 2000. Zastavaná plocha odchovu husí sa predpokladá celkovo o výmere 48 m2. Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru. Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

Pridať k zaujímavým
Dražba rodinného domu v Starej Turej!

Dátum konania dražby: 29.01.2019 10:15 Miesto dražby: salónik Primátor na 2. poschodí v hoteli Elizabeth Trenčín, Ul. Gen. M. R. Štefánika 2, 911 01 Trenčín Cena podľa znaleckého posudku: 56800.00,- EUR Najnižšie podanie: 56800.00,- EUR Minimálne prihodenie: 200.00,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 15000.00,- EUR Prvá obhliadka: 08.01.2019 09:30; pred rodinným domom so súpisným číslom 1311 v meste Stará Turá. Druhá obhliadka: 23.01.2019 09:30; pred rodinným domom so súpisným číslom 1311 v meste Stará Turá. Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Nové Mesto nad Váhom, obec: Stará Turá, katastrálne územie: Stará Turá, zapísané v evidencii Okresného úradu Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 4685, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným číslom 1311 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 15233/2 o výmere 78 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a č. 15242/3 o výmere 183 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra „C“ č. 15233/1 o výmere 1546 m2, druh pozemku: záhrada, pozemok parcely registra „C“ č. 15233/2 o výmere 78 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra „C“ č. 15234 o výmere 640 m2, druh pozemku: záhrada, pozemok parcely registra „C“ č. 15242/1 o výmere 366 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra „C“ č. 15242/2 o výmere 11 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra „C“ č. 15242/3 o výmere 183 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra „C“ č. 15242/4 o výmere 68 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: Rodinný dom so súp. č. 1311 s príslušenstvom, postavený na par. č. 15233/2 a 15242/3 v kat. území Stará Turá. Predmet dražby je postavený na svahovitom teréne. Pôvodná časť predmetu dražby je riešená ako jednopodlažná čiastočne podpivničená budova, ktorej nadzemné podlažie je osadené nad hornú úroveň svahovitého terénu. Strecha je šikmá sedlová s valbami, zo strany vnútorného nádvoria zalomená do pultového tvaru nad pôvodnou pavlačou. Konštrukčný systém pôvodnej stavby tvorí murovaný dvojtrakt. K pôvodnej časti predmetu dražby je pristavaná východná prístavba. Stavby ako celok majú v pôdoryse tvar písmena „U“. Východná prístavba predmetu dražby je riešená ako jednopodlažná nepodpivničená budova s podkrovným podlažím, ktorej 1.NP je osadené na spodnú úroveň svahovitého terénu. Strecha je šikmá sedlová s murovanými štítovými stenami. Konštrukčný systém východnej prístavby tvorí murovaný dvojtrakt. Predmet dražby je napojený na verejné rozvody elektrickej energie a vodovodu, na vlastnú žumpu. Pôvodná časť predmetu dražby bola daná do užívania v roku 1865 a zrekonštruovaná v roku 1965. Východná prístavba bola daná do užívania v roku 1955. Dispozičné riešenie sa predpokladá:1.PP pôvodnej časti pozostáva zo skladu s kotolňou, samostatného skladu, a samostatného podpavlačového priestoru výšky 115cm,1.NP pôvodnej časti pozostáva z dvoch bytov: väčší západný byt pozostáva zo vstupnej chodby, troch izieb, kuchyne, a predsiene s kúpeľňou a WC. menší južný byt pozostáva zo vstupnej chodby, dvoch izieb, kuchyne a kúpeľne s WC. Zastavaná plocha 1. PP pôvodnej časti (1865) sa predpokladá o výmere 41,14 m2.Zastavaná plocha 1. NP pôvodnej časti (1865) sa predpokladá o výmere 156,13 m2. 1.NP východnej prístavby pozostáva z izby s kuchyňou a schodiskom na podkrovné podlažie, kúpeľne s WC, predsiene, izby a dvoch skladov.1. podkrovné podlažie (2. NP) východnej prístavby pozostáva zo 4 vzájomne prepojených izieb a nedokončenej vonkajšej pavlače. Zastavaná plocha 1. NP východnej prístavby (1955) sa predpokladá o výmere 73,16 m2.Zastavaná plocha 2.NP východnej prístavby (1955) sa predpokladá o výmere 72,29 m2. Zastavaná plocha 1. NP sa celkovo predpokladá o výmere 229,29 m2.  Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:Pôvodná časť stavby z roku 1865 je postavená na kamenných základoch, prestavba z roku 1965 a východná prístavba z roku 1955 sú postavené na betónových základoch. Obvodové murivo nadzemných podlaží je tehlové, priečky sú tehlové a stropy sú drevené trámové s rovným podhľadom. Zastrešenie predmetu dražby je riešené drevenými krovmi, nad pôvodnou časťou s krytinou z cementových drážkoviek, nad východnou prístavbou z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie sú vyhotovené z pozinkovaného plechu. a) Pôvodná časť - 1.PP (suterén)Podlažie je zapustené do terénu. V kotolni sa nenachádza kotol ale len bojler na ohrev TÚV. Kotol na pevné palivo, ktorým bol predmet dražby vykurovaný sa tam nenachádza. Suterén je vyhotovený z betónu resp. kameň betónu, strop je oceľobetónový. Okná sú jednoduché, podlahy majú cementový poter resp. betónový, dvere sú drevené hladké a plné. Elektroinštalácia je svetelná, vnútorné omietky sú vápenné hladké. V 1. PP je vyhotovený rozvod len studenej vody, a to k bojleru na ohrev TÚV.   b) Pôvodná časť - 1.NPToto podlažie predmetu dražby je členné v dvoch výškových úrovniach. Podlahy v chodbe, predsieni k WC, WC a kúpeľni sú keramickej dlažby. V kuchyniach je na podlahách povlak z PVC a laminátová podlaha. V dvoch izbách sú na podlahách textilné povlaky, v jednej izbe je povlak z PVC a v dvoch izbách sú laminátové podlahy. V kuchyni väčšieho bytu sa nachádza kuchynská linka dĺžky 2,0 m s nerezovým drezom s vodovodnou batériou klasickou na ventily. Keramický obklad nie je vyhotovený. Sporák sa tam nenachádza. V kuchyni sa taktiež nachádzajú kachle na pevné palivo. V kúpeľni väčšieho bytu sa nachádza samostatný sprchovací kút bez vodovodnej batérie a bez zásteny (vanička murovaná) a keramické umývadlo s vodovodnou batériou nerezovou pákovou. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kúpeľne aj okolo sprchového kúta. Vo WC väčšieho bytu sa nachádza záchodová misa so spodnou nádržkou bez umývadla. Keramický obklad je taktiež vyhotovený. V kúpeľni menšieho bytu sa nachádza záchodová misa so spodnou nádržkou, keramické umývadlo s vodovodnou batériou klasickou na ventily a samostatný sprchový kút (s murovanou vaničkou bez zásteny) bez vodovodnej batérie. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kúpeľne aj okolo záchodovej misy a sprchového kúta. V kuchyni menšieho bytu sa nachádza kuchynská linka dĺžky 1,50 m s nerezovým drezom bez vodovodnej batérie. Keramický obklad je vyhotovený za kuchynskou linkou. Sporák sa tam nenachádza. Vnútorné omietky 1. NP sú vápenné hladké. Okná sú dvojité aj zdvojené v drevenom ráme, dvere sú hladké a plné. Elektroinštalácia je svetelná aj motorická s poistkami aj poistkovými automatmi. c) Východná prístavba - 1.NPPodlahy v skladoch majú cementový poter a povlak z PVC, v izbe a predsieni je laminátová podlaha, v izbe s kuchyňou je povlak z PVC, v kúpeľni s WC je keramická dlažba. V izbe s kuchyňou sú umiestnené drevené schody na oceľovej konštrukcii, ktorými je prístupné podkrovie východnej prístavby. V kúpeľni sa nachádza keramické umývadlo bez vodovodnej batérie, smaltovaná vaňa bez vodovodnej batérie. Keramický obklad je vyhotovený dookola celej kúpeľne aj okolo vane. V kuchyni sa nachádza kuchynská linka dĺžky 1,70 m so smaltovaným drezom bez vodovodnej batérie. Keramický obklad nie je vyhotovený. Je tu osadený sporák so sklokeramickou varnou doskou a elektrickou rúrou ako aj kachle na pevné palivo. Vnútorné omietky sú vápenné hladké, okná sú zdvojené v drevenom ráme, vráta do skladu sú drevené. Elektroinštalácia je svetelná aj motorická. d) Východná prístavba – 2. NP (podkrovie)Vstup  do  podkrovia východnej prístavby  je  po  drevenom  schodisku  bez  podstupníc, a to z izby s kuchyňou. Podlahy v 2  izbách majú textilné povlaky, v jednej izbe je drevená dosková podlaha, v izbe so schodiskom je laminátová podlaha (v tejto izbe sú umiestnené aj kachle na pevné palivo a oceľový radiátor). Vnútorné omietky sú vápenné hladké, okná sú zdvojené v drevenom ráme, dvere sú hladké plné. Elektroinštalácia je svetelná. Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru. Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia. 

Pridať k zaujímavým
Dražba rodinného domu v Handlovej!!!

Dátum konania dražby: 29.01.2019 11:00 Miesto dražby: salónik Primátor na 2. poschodí v hoteli Elizabeth Trenčín, Ul. Gen. M. R. Štefánika 2, 911 01 Trenčín Cena podľa znaleckého posudku: 29000.00,- EUR Najnižšie podanie: 29000.00,- EUR Minimálne prihodenie: 200.00,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 5000.00,- EUR Prvá obhliadka: 08.01.2019 13:15; pred rodinným domom so súpisným číslom 627, na ulici Mlynská 9 v meste Handlová. Druhá obhliadka: 23.01.2019 13:15; pred rodinným domom so súpisným číslom 627, na ulici Mlynská 9 v meste Handlová. Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Prievidza, obec: Handlová, katastrálne územie: Handlová, zapísané v evidencii Okresného úradu Prievidza, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 232, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným číslom 627 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 336 o výmere 314 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra „C“ č. 336 o výmere 314 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, (ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: Rodinný dom so súpisným číslom 627, katastrálne územie Handlová Rodinný dom sa nachádza v okrajovej časti centra mesta. Ide o samostatne stojaci nepodpivničený rodinný dom obdĺžnikového pôdorysu, ktorý obsahuje dva byty s tromi izbami vo dvoch nadzemných podlažiach. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1920, pričom prístavba k rodinnému domu bola daná do užívania v roku 1975. Dispozičné riešenie sa predpokladá:1. nadzemné podlažie tvorí: predsieň, kúpeľňa s WC, izba, kuchyňa, komora, schodiskový priestor a kotolňa so skladmi.Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 115,37 m2.2. nadzemné podlažie tvorí: schodiskový priestor, kúpeľňa s WC, kuchyňa a 2x izba.Zastavaná plocha 2. nadzemného podlažia je 88,70 m2. Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:Základy sú pásové, kamenné, z pieskovca, skladobnej šírky do 80 cm s vodorovnou hydroizoláciou. Murivo v 1. NP a 2. NP je murované prevažne z lomového kameňa v skladobnej hrúbke 70 cm. Vnútorné priečky oboch podlaží sú z plných pálených tehál, hrúbky 10 cm a 15 cm. Stropy nad podlažiami sú drevené, trámové s rovným podhľadom. Rodinný dom má drevený sedlový krov s využitím povale. Strešná krytina pozostáva z azbestocementových šablón na plnom drevenom debnení. Klampiarske konštrukcie strešnej konštrukcie, žľaby, zvody a prieniky sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšie parapety okenných konštrukcií sú z hliníkového, poplastovaného plechu. Fasádne omietky nadzemných podlaží sú vápenné štukové, bez vonkajších obkladov. Schody vedúce na 2. NP sú železobetónové s cementovým poterom. Vnútorné dvere na oboch podlažiach sú drevené, hladké, prevažne plné. Okná na oboch podlažiach sú plastové s izolačným dvojsklom, vybavené vnútornými hliníkovými žalúziami. Podlahy obytných miestností v 1. NP a 2. NP sú veľkoplošné, laminátové, plávajúce. Podlahy ostatných miestností v 1. NP a 2. NP sú prevažne z lepených povlakov PVC. Vykurovanie na oboch podlažiach je riešené ako ústredné s osadenými oceľovými, panelovými radiátormi. Elektroinštalácia v oboch podlažiach je svetelná, ukončená ističmi v rozvádzači na 1. NP. Do rodinného domu je privedená studená voda z verejného radu. Na 1. NP a 2. NP je rozvod studenej a teplej vody z pozinkovaného potrubia. V rodinnom dome nie je inštalovaný rozvod zemného plynu. Kanalizácia z kameninového potrubia, vedená z kuchyne a kúpeľne s WC na 1. NP a 2. NP je odvedená do verejnej kanalizácie. Zdrojom teplej vody je zásobníkový ohrievač (200 l), osadený na 1. NP v kotolni. Zdrojom ústredného kúrenia je kotol na pevné palivo, osadený na 1. NP v kotolni. V kuchyni na 1. NP sa nachádza 1 plynový sporák na PB, 1 drezové nerezové umývadlo a 1 kuchynská linka, r. š. 2,20 m. V kuchyni na 2. NP sa nachádza 1 plynový sporák na PB, l drezové smaltované umývadlo a l kuchynská linka, r. š. 1,80 m. Zo zariaďovacích predmetov sa na 1. NP nachádza 1 liatinová vaňa, 1 umývadlo, 3 bežné batérie a 1 splachovací záchod bez umývadla. Na 2. NP sa nachádza 1 samostatná sprcha, l umývadlo, 3 bežné batérie a 1 splachovací záchod bez umývadla. V kúpeľniach na oboch podlažiach sú lepené keramické obklady 15/15 cm do výšky 1,35 m nad podlahou. Vaňa a sprcha sú obložené keramickým obkladom 15/15 cm. Vnútorné keramické obklady 15/15 cm sa nachádzajú v kuchyni na 1. NP do výšky 1,35 m. Ostatné vnútorné vybavenie a konštrukcia sa v rodinnom dome nenachádzajú. Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru. Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia. 

Pridať k zaujímavým
Dražba pozemkov vo Veľkom Záluží

Dátum konania dražby: 25.01.2019 14:30 Miesto dražby: miestnosť EXECUTIVE LOUNGE na prízemí Hotela Mikado, Hollého 11, 949 01 Nitra Cena podľa znaleckého posudku: 37100,- EUR Najnižšie podanie: 37100,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 10000,- EUR Prvá obhliadka: 07.01.2019 10:15; stretnutie záujemcov je pred obecným úradom Veľké Zálužie, ul. Obecná č. 955/2, 951 35 Veľké Zálužie. Druhá obhliadka: 21.01.2019 10:15; stretnutie záujemcov je pred obecným úradom Veľké Zálužie, ul. Obecná č. 955/2, 951 35 Veľké Zálužie. Predmet dražby:  Spoluvlastnícky podiel o veľkosti ¼ k celku na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v okrese: Nitra, obec: Veľké Zálužie, katastrálne územie: Veľké Zálužie, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Nitra, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 5204, a to konkrétne: pozemok parcely registra „C“ č. 2546/13 o výmere 1171 m2, druh pozemku: ostatná plocha (ďalej len ako „Nehnuteľnosť I“), Spoluvlastnícky podiel o veľkosti ½ k celku na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v okrese: Nitra, obec: Veľké Zálužie, katastrálne územie: Veľké Zálužie, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Nitra, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 5205, a to konkrétne: pozemok parcely registra „C“ č. 2546/11 o výmere 5424 m2, druh pozemku: ostatná plocha (ďalej len ako „Nehnuteľnosť II“ a spolu s Nehnuteľnosťou I len ako „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: Pozemky sa nachádzajú v obci Veľké Zálužie v extraviláne (mimo zastavaného územia obce) asi 1,50 km južne od centra obce. Obec sa nachádza v okrese Nitra a je vzdialená asi 13 km západne od krajského mesta Nitra, s napojením na rýchlostnú cestu R1, smer Trnava - do 5 min. autom. V obci sa nachádza len základná občianska vybavenosť.V zmysle predloženej územnoplánovacej informácie sú pozemky parc. č. 2546/13 a č. 2546/11 definované ako plochy výroby a podnikateľských aktivít. Iné využitie je v súčasnosti možné vylúčiť.Pozemok parc. č. 2546/13 je využívaný ako prístupová komunikácia ‐ úzka a dlhá parcela. Ako celok je obdĺžnikového tvaru s rozmermi asi 195,0 x 6,0 m. Je priamo prístupný zo štátnej asfaltovej cesty III triedy. Je neoplotený, využívaný ako prístupová komunikácia pre priľahlé parcely. Je pokrytý zhutnenou resp. ujazdenou vrstvou štrku alebo asfaltového recyklátu.Pozemok parc. č. 2546/11 je využívaný na podnikateľské účely, nachádza sa tu píla vrátane manipulačnej plochy a plochy na dočasné uloženie reziva. Ako celok je obdĺžnikového tvaru s rozmermi asi 62,0 x 87,5m. Prístupný je z verejnej cesty cez pozemok parc. č. 2546/13. Je oplotený strojovým pletivom na drevených a betónových stĺpikoch. Z východnej strany je oplotený plotom z betónových tvárnic, za ktorým sa v blízkosti na vedľajšej parcele nachádza stavba ‐ hala. Povrch pozemku bol v čase obhliadky z prevažnej časti pokrytý vyrovnávajúcim násypom nezistenej hrúbky a presnej skladby (navážkou) zhutneného štrku. Pri východnom okraji sa nachádzala dočasná drobná stavba ‐ drevený prístrešok.Inžinierske siete sú obmedzené ‐ na pozemok parc. č. 2546/11 je podľa informácie vlastníka zrealizovaná len podzemná prípojka el. energie. Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.

Pridať k zaujímavým
Dražba spoluvlastníckeho podielu o veľkosti 1/2 na pozemku v obci Boldog

Dátum konania dražby: 24.01.2019 11:00 Miesto dražby: kancelária správcu konkurznej podstaty úpadcu, Kopčianska ul. č. 10, 851 01 Bratislava (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261 Cena podľa znaleckého posudku: 40900,- EUR Najnižšie podanie: 40900,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 10000,- EUR Prvá obhliadka: 08.01.2019 14:20; pred Obecným úradom Boldog, Boldog č. 89. Druhá obhliadka: 18.01.2019 14:20; pred Obecným úradom Boldog, Boldog č. 89. Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Senec, obec: Boldog, katastrálne územie: Boldog, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Senec, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 675, a to konkrétne: spoluvlastnícky podiel o veľkosti ½ na pozemku parcely registra „C“ č. 67/1 o výmere 1200 m2, druh pozemku: záhrada, (ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: Spoluvlastnícky podiel o veľkosti ½ na pozemku parc. 67/1, katastrálne územie BoldogNachádza sa v zastavanom území obce Boldog, na jej východnom okraji. Jedná sa o rovinné územie, so zástavbou stavieb na individuálne bývanie a záhradami. V obci sa nachádza materská škola, kostol, obecný úrad. 3 km juhozápadne (do 10 min. autom) sa nachádza centrum okresného mesta Senec so základnou občianskou vybavenosťou a službami. Centrum hlavného meste SR Bratislavy je vzdialené asi 33 km juhozápadne. Predmet dražby sa nachádza v dobrom stave.

Pridať k zaujímavým
Dražba rodinného domu v Bratislave, m.č. Nové Mesto (Vinohrady)!

Dátum konania dražby: 24.01.2019 09:30 Miesto dražby: priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s.r.o., Kopčianska ul. č. 10, Bratislava, (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261) Cena podľa znaleckého posudku: 293000.00,- EUR Najnižšie podanie: 293000.00,- EUR Minimálne prihodenie: 200.00,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 30000.00,- EUR Prvá obhliadka: 08.01.2019 08:30; pred rodinným domom so súpisným číslom 2769, na ulici Magurská 12 v Bratislave. Druhá obhliadka: 18.01.2019 08:30; pred rodinným domom so súpisným číslom 2769, na ulici Magurská 12 v Bratislave. Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Bratislava III, obec: BA-m.č. NOVÉ MESTO, katastrálne územie: Vinohrady, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Bratislava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2475, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným č. 2769 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 5673/1 o výmere 117 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, garáž so súpisným č. 2769 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 5673/2 o výmere 24 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra „C“ č. 5673/1 o výmere 117 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra „C“ č. 5673/2 o výmere 24 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra „C“ č. 5672/2 o výmere 166 m2, druh pozemku: záhrada, (ďalej len ako „predmet dražby“).  Opis predmetu dražby: Rodinný dom so súpisným číslom 2769, katastrálne územie Vinohrady Rodinný dom sa nachádza v zastavanom území Hlavného mesta SR Bratislava. Je situovaný v uličnej zástavbe domov v obytnej zóne. Ide o samostatne stojaci, murovaný, rodinný dom bez podpivničenia s jedným nadzemným podlažím a s obytným podkrovím, so sedlovou strechou. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 1990. Dispozičné riešenie:1. nadzemné podlažie tvorí: vstup s verandou, hala so schodiskom, kuchyňa a obývacia izba, sklad, kúpeľňa, práčovňa, kotolňa, hobby izba.Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 114,73 m2.1. podkrovie tvorí: hala so schodiskom, spálňa rodičov, detská izba, kúpeľňa, herňa a detská izba s nižšou podchodnou výškou.Zastavaná plocha 1. podkrovia je 109,99 m2. Technicko – konštrukčné riešenie:Základy sú pásové z monolitického betónu s izoláciou proti zemnej vlhkosti. Obvodové múry 1. NP a 1. podkrovia sú murované v hrúbke do 40 cm. Strešnú krytinu tvorí hliníkový plech ALUKRIT. Klampiarske konštrukcie sú vytvorené ako kompletné, z pozinkovaného plechu. Fasáda je upravená omietkou na báze umelých hmôt. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Povrchy stien v kúpeľni sú opatrené keramickým obkladom. Podlahy v obytných miestnostiach tvoria veľkoplošné parkety. Podlahy v miestnostiach príslušenstva sú z keramickej dlažby. Okná v rodinnom dome sú plastové s plastovými žalúziami. Dvere sú drevené, hladké, osadené v oceľových zárubniach. V rodinnom dome je realizovaný rozvod teplej a studenej vody. Ohrev teplej vody je zabezpečený plynovým kotlom. Vykurovanie je ústredné s napojením na plynový kotol Vaillant. Radiátory sú článkové, liatinové. Elektroinštalácia je svetelná s automatickým istením. V posledných rokov bola vykonaná modernizácia prvkov krátkodobej životnosti, a to plastové okná v 1. NP vrátane vnútorných žalúzií, laminátové podlahy v izbách, maľby stien a stropov v izbách, výmena stroja vykurovania – plynový kotol zn. Junkers a zásobníkový ohrievač TÚV. Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:Garáž pre osobné motorové vozidlá so súp. č. 2769Je samostatne stojaci objekt prístupný z komunikácie, zapustený do terénu. Bola daná do užívania v roku 1999. Dispozičné riešenie:Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 23,64 m2. Technicko – konštrukčné riešenie:Garáž je založená na monolitických betónových základoch. Je murovaná z tehál a tehloblokov v hrúbke 35 cm. Strecha je plochá pokrytá keramickou dlažbou, ktorá tvorí terasu domu. Omietky sú vapenné, na báze umelej hmoty. Vráta sú plastové segmentové s automatickým ovládaním. Podlaha je z cementového poteru. Garáž má elektroinštaláciu.     Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.

Pridať k zaujímavým
Dražba rodinného domu v Miloslavove!!!

Dátum konania dražby: 24.01.2019 10:15 Miesto dražby: priestory AUKČNEJ SPOLOČNOSTI s. r. o., Kopčianska ul. č. 10, 851 01 Bratislava (objekt Vienna Gate, 14. posch., nebytový priestor č. A 261) Cena podľa znaleckého posudku: 366000.00,- EUR Najnižšie podanie: 366000.00,- EUR Minimálne prihodenie: 200.00,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 30000.00,- EUR Prvá obhliadka: 08.01.2019 10:15; pred rodinným domom so súpisným číslom 340, na Novej ulici v Miloslavove. Druhá obhliadka: 18.01.2019 10:15; pred rodinným domom so súpisným číslom 340, na Novej ulici v Miloslavove. Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Senec, obec: Miloslavov, katastrálne územie: Miloslavov, zapísané v evidencii Okresného úradu Senec, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1142, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným číslom 340 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 270/9 o výmere 192 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, jazdecká hala so súpisným číslom 1169 s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 270/18 o výmere 667 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, hospodárska budova bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 270/10 o výmere 229 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra „C“ č. 270/7 o výmere 779 m2, druh pozemku: záhrada, pozemok parcely registra „C“ č. 270/9 o výmere 192 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra „C“ č. 270/10 o výmere 229 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra „C“ č. 270/16 o výmere 164 m2, druh pozemku: záhrada, pozemok parcely registra „C“ č. 270/18 o výmere 667 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: 1. Rodinný dom so súpisným číslom 340, katastrálne územie MiloslavovPredmet dražby je prístupný po verejnej spevnenej komunikácii. Je napojený na verejný vodovod, kanalizáciu a elektrovod. Rodinný dom je nepodpivničený, má jedno nadzemné podlažie a podkrovie. Rodinný dom bol daný do užívania v roku 2008, v roku 2011 bola pristavaná drevená prístavba. Predmet dražby sa nachádza v miestnej časti Miloslavova - Alžbetin Dvor, vzdialenej asi 24 km juhovýchodne od historického centra Bratislavy. V lokalite sa nachádzajú stavby na individuálne bývanie alebo na rekreáciu, základná občianska vybavenosť‐ základné obchody a služby, pošta, základná škola, materská škola, knižnica, futbalové ihrisko. Dispozičné riešenie sa predpokladá:I. nadzemné podlažie (pôvodnej časti aj prístavby) tvorí: zádverie, kuchyňa, práčovňa, sklad, obývacia izba, 2 izby a 2 kúpeľne.Zastavaná plocha I. nadzemného podlažia je 178,09 m2. Podkrovie tvorí: 3 izby a kúpeľňa.Zastavaná plocha podkrovia je 72,99 m2. Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:Rodinný dom je založený na základových pásoch z prostého betónu. Obvodové konštrukcie sú murované z pórobetónových tvárnic hr. 30cm so zateplením, v prístavbe sú drevené priečky z poróbetónových tvárnic na prízemí, sadrokartónové sú v podkroví. Stropy sú keramické na prízemí, v podkroví majú vyhotovený sadrokartónový podhľad. V prístavbe je drevený strop s viditeľnými trámami. Strecha je sedlová s krytinou z betónovej škridly, klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného a hliníkového plechu. Schody na poschodie sú z tvrdého dreva s podstupnicami. Vnútorné povrchy tvoria prevažne tapety, v hygienických zariadeniach a v mieste kuchynskej linky je vyhotovený keramický obklad stien. Vonkajšia omietka je na báze umelých látok. Podlahy sú z veľkoplošných drevených parkiet, v hygienických zariadeniach, v zasklenej terase a v chodbe jekeramická dlažba. Dvere sú drevené, z masívu, osadené do drevených zárubní. Vchodové dvere do domu sú plastové. Okná sú plastové. Vykurovanie je ústredné teplovodné a na prízemí podlahové. Zdrojom vykurovania je elektrický kotol a krb s vyhrievacou vložkou v obývacej izbe na prízemí. Ohrev teplej vody je zabezpečený elektrickým zásobníkovým ohrievačom. V dome je rozvod studenej a teplej vody, kanalizácie. Elektroinštalácia je svetelná, na prízemí aj motorická s automatickým istením. Zariaďovacie predmety v kúpeľni sú sprchový kút, WC so zabudovanou splachovacou nádržkou, keramické umývadlo. V podkroví je v kúpeľni plastová vaňa obložená keramickým obkladom a WC so splachovacou nádržkou kombi. Rodinný dom je zabezpečený bleskozvodom. 2. Jazdecká hala so súpisným číslom 1169, katastrálne územie MiloslavovJazdecká hala je určená pre výcvik koní. Nosná konštrukcia je tvorená kovovými stĺpmi. Oplechovanie haly je zabezpečené vlnitým plechom. Elektroinštalácia je svetelná a motorická s automatickým istením. Strecha je sedlová s plechovou krytinou. Jazdecká hala bola daná do užívania v roku 2008.Zastavaná plocha jazdeckej haly je 665,35 m2. 3. Hospodárska budova bez súpisného čísla, katastrálne územie MiloslavovHospodárka budova je určená na chov koní. Základy tvoria betónové pásy. Nosná konštrukcia je z betónových monolitických stien s dreveným obkladom z vonkajšej aj vnútornej strany. Podhľad je z drevených lisovaných dosiek. Elektroinštalácia je svetelná, motorická s automatickým istením. V objekte je rozvod studenej vody. Na WC sa nachádza WC so splachovacou nádržkou kombi a keramické umývadlo. Jedna miestnosť bola využívaná ako telocvičňa. Okno je oceľové. Dvere sú drevené, osadené do oceľových zárubní. Podlahy sú prevažne s povrchom z keramickej dlažby. Strecha je sedlová s krytinou z keramickej škridly. Hospodárska budova bola daná do užívania v roku 2008.Zastavaná plocha hospodárskej budovy je 224,29 m2. Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru. Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

Pridať k zaujímavým
Dražba rodinného domu v Mútnom, okres Námestovo

Dátum konania dražby: 29.01.2019 14:15 Miesto dražby: salónik Cabinet na prízemí hotela Boutique Hotel Dubná Skala Dubná Skala, Hurbanova 345/8, 010 01 Žilina Cena podľa znaleckého posudku: 27000.00,- EUR Najnižšie podanie: 27000.00,- EUR Minimálne prihodenie: 200.00,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 5000.00,- EUR Prvá obhliadka: 07.01.2019 11:30; pred rodinným domom so súpisným číslom 604 v obci Mútne. Druhá obhliadka: 22.01.2019 07:30; pred rodinným domom so súpisným číslom 604 v obci Mútne. Predmet dražby: A/ Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Námestovo, obec: Mútne, katastrálne územie: Mútne, zapísané v evidencii Okresného úradu Námestovo, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 95, a to konkrétne: pozemok parcely registra „C“ č. 1273 o výmere 1506 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby 1“),aB/ Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Námestovo, obec: Mútne, katastrálne územie: Mútne, zapísané v evidencii Okresného úradu Námestovo, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1268, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným číslom 604 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 1273 o výmere 1506 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby 2“ a spolu s predmetom dražby 1 ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: Rodinný dom so súpisným číslom 604, katastrálne územie Mútne Ide o samostatne stojaci rodinný dom postavený v rovinatom teréne s jedným podzemným podlažím a jedným nadzemným podlažím. Bol daný do užívania v roku 1974. Dispozičné riešenie sa predpokladá:1. podzemné podlažie tvorí: kuchyňa, kúpeľňa, kotolňa, dva sklady, chodba a schodište.Zastavaná plocha 1. podzemného podlažia je 110 m2.1. nadzemné podlažie tvorí: kuchyňa, komora, chodba, schodisko a tri izby.Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 110 m2. Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:Rodinný dom má sedlovú strechu. Strešná krytina je plechová. Klampiarske výrobky sú z pozinkovaného plechu. Vonkajšia omietka je brizolitová. Okná sú plastové. Základy v 1. NP sú betónové, v podzemnom podlaží s vodorovnou izoláciou. Zvislé nosné konštrukcie v 1. PP sú murované z iných materiálov v skladobnej hrúbke nad 40 do 50cm; v 1. NP sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 30 do 40 cm. Deliace konštrukcie v 1. PP a 1. NP sú tehlové (priečkovky). Vodorovné nosné konštrukcie, stropy, sú v 1. PP a 1. NP s rovným podhľadom betónové monolitické. Schodisko v 1. PP a 1. NP tvorí PVC, guma. Strecha, krovy, v 1. NP sú väznicové sedlové. Krytiny strechy na krove v 1. NP sú plechové pozinkované. Klampiarske konštrukcie strechy v 1. NP sú z pozinkovaného plechu len žľaby a zvody, záveterné lišty. Fasádne omietky v 1. PP a 1. NP tvorí škrabaný brizolit. Vnútorné omietky v 1. PP a 1. NP sú vápenné štukové, stierkové plsťou hladené. Vnútorné obklady v 1. PP sú v prevažnej časti kúpeľne min. do 1,35 m výšky; v 1. NP v kuchyni min. pri sporáku a dreze. Výplne otvorov, dvere, v 1. PP a 1. NP sú hladké plné a zasklené. Okná v 1. PP a 1. NP sú plastové. Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) v 1. PP sú gumové podlahoviny, z PVC, lino; v 1. NP sú dosky. Podlahy ostatných miestností v 1. PP tvorí cementový poter, v 1. NP sú keramické dlažby. Vybavenie kuchýň v 1. PP a 1. NP pozostáva zo sporáka na tuhé palivo; v 1. NP je elektrický sporák; v 1. NP je drezové oceľové smaltované umývadlo; v 1. NP je kuchynská linka z materiálov na báze dreva. Vybavenie kúpeľní pozostáva v 1. PP je oceľová smaltovaná vaňa, umývadlo, pákové nerezové vodovodné batérie so sprchou; záchod v 1. PP je splachovací bez umývadla. Vykurovanie je ústredné, v 1. PP a 1. NP teplovodné s rozvodom teplej vody na vykurovanie bez ohľadu na materiál; radiátory vykurovacie panely sú oceľové. V 1. PP je kotol ústredného vykurovania na tuhé palivá. Vnútorné rozvody vody sú v 1. PP a 1. NP z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja. Zdroj teplej vody v 1. PP zabezpečuje elektrický zásobníkový ohrievač. Vnútorné rozvody kanalizácie v 1. PP a 1. NP tvorí kameninové potrubie. Elektroinštalácia (bez rozvádzačov) je v 1. PP a 1. NP svetelná, motorická. Elektrický rozvádzač  s poistkami je v 1. PP. Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:Hospodárska budovaJe murovaná, jednopodlažná, obdĺžnikového pôdorysného tvaru. Je napojená na elektrickú energiu. Prístup k nej je z dvora. Bola daná do užívania približne v roku 1974. Nachádza sa v nej maštaľ a humno. Strechou sú prepojené a nosné konštrukcie sú murované. Maštaľ je celá murovaná, humno má murované rohové stĺpy. Dispozičné riešenie sa predpokladá:Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 126 m2. Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:Budova je založená na základových pásoch a pätkách. Zvislé konštrukcie sú murované, deliace priečky sú murované. Strop je drevený. Krov je sedlový. Krytina je škridla. Vonkajšia omietka je vápenná. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Dvere sú drevené, okná sú zdvojené drevené. Vráta sú drevené. Podlaha je betónová s poterom. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru. Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

Pridať k zaujímavým