Realitný software a portály LIVINGAUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o. (73): Na predaj » Všetky kategórie » Všetky lokality

Dražba rodinného domu v obci Dlhá nad Oravou.

Dátum konania dražby: 13.05.2019 15:00 Miesto dražby: Salónik Cabinet na prízemí Boutique Hotela Dubná Skala, Jozefa Miloslava Hurbana 345/8, 010 01 Žilina Cena podľa znaleckého posudku: 81600,- EUR Najnižšie podanie: 81600,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 15000,- EUR Prvá obhliadka: 16.04.2019 11:15; pred rodinným domom so súpisným číslom 283 v obci Dlhá nad Oravou, okres Dolný Kubín. Druhá obhliadka: 06.05.2019 11:15; pred rodinným domom so súpisným číslom 283 v obci Dlhá nad Oravou, okres Dolný Kubín. Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Dolný Kubín, obec: Dlhá nad Oravou, katastrálne územie: Dlhá nad Oravou, zapísané v evidencii Okresného úradu Dolný Kubín, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 86, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným číslom 283 s príslušenstvom, postavený na pozemku parc. reg. „C“ č. 618/1 o výmere 575 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parc. reg. „C“ č. 618/1 o výmere 575 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parc. reg. „C“ č. 618/2 o výmere 307 m2, druh pozemku: záhrada (ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: Rodinný dom so súp.č. 283, k.ú. Dlhá nad Oravou Predmet dražby sa nachádza v uličnej zástavbe rodinných domov ako krajný. Dom je murovaný s dvoma nadzemnými podlažiami a podkrovím. Je napojený na elektrickú energiu, verejný vodovod a plyn. Kanalizácia je napojená na žumpu. Prístup je zo spevnenej komunikácie. Dom bol daný do užívania v roku 1977. V roku 1986 bola k verande v úrovni 1. NP pristavaná miestnosť slúžiaca ako sklad.  Po roku 2014 boli na 2. NP vymenené okná - plastové s izolačným dvojsklom a ľahká plávajúca podlaha. Miestnosť v podkroví na západnej strane je rozostavaná, nemá vyhotovené dve priečne steny, je prepojená s povalou, preto sa jej plocha nezapočítava do podlahovej plochy podlažia. Dispozičné riešenie: 1. NP: kuchyňa, kúpeľňa, WC, kotolňa, chodba, schodisko a 2 izby. V prístavbe sa nachádza sklad.Zastavaná plocha 1.NP je 130,11 m2 (z toho je zastavaná plocha prístavby 9,63 m2). 2. NP: chodba, kúpeľňa, WC, schodisko, veranda a 4 obytné miestnosti.Zastavaná plocha 2. NP je 130,08 m2. Podkrovie: dve miestnosti a chodba.Zastavaná plocha podkrovia je 43,96 m2. Technicko - konštrukčné riešenie:1. NP: Základy sú s vodorovnou izoláciou, murivo je z pórobetónových tvárnic. Deliace priečky sú murované. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Strop je s rovným podhľadom - železobetónový. Krov je väznicový sedlový, krytina je z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu - žľaby, zvody a parapety. Fasádne omietky tvorí brizolit. Schody do 2. NP sú s povrchom z keramickej dlažby. Dvere sú hladké a zasklené. Okná sú drevené dvojité s doskovým ostením. Vonkajšie rolety sú plastové. Podlaha v obytnej časti pozostáva z dosák, v chodbe, kúpeľni a kotolni je keramická dlažba. Vykurovanie je ústredné, sú tu oceľové radiátory. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Rozvod teplej a studenej vody vedie pozinkovaným potrubím. Kanalizácia je z plastového potrubia, napojená na žumpu. Plyn je privedený do kotolne a do kuchyne. Zdroj teplej vody je kotol ústredného kúrenia. V kuchyni je sporák na plyn, kuchynská linka z materiálu na báze dreva. V kúpeľni je vaňa a umývadlo. Záchod je samostatný. Keramický obklad je v kuchyni, v kúpeľni s obloženou vaňou a vo WC. 2. NP: Murivo je z pórobetónových tvárnic. Deliace priečky sú murované. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Strop s rovným podhľadom je železobetónový. Klampiarske konštrukcie - parapety sú z pozinkovaného plechu . Fasádne omietky tvorí brizolit. Schody do podkrovia sú s povrchom z cementového poteru. Dvere sú hladké a zasklené. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom. Vonkajšie rolety sú plastové. V chodbe a kúpeľni je keramická dlažba. Vykurovanie je ústredné, sú tu oceľové radiátory. Elektroinštalácia je svetelná. Rozvod teplej a studenej vody vedie pozinkovaným potrubím. Kanalizácia je z plastového potrubia napojená na žumpu. V kúpeľni je vaňa a umývadlo. Záchod je samostatný. Keramický obklad je v kúpeľni s obloženou vaňou a vo WC. Elektrický rozvádzač je s automatickým istením. Je tu aj balkón. Podkrovie: Murivo je z pórobetónových tvárnic. Deliace priečky sú murované. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Strop je s rovným podhľadom - drevený. Klampiarske konštrukcie - parapety sú z pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú z brizolitu. Dvere sú hladké a zasklené. Okná sú drevené zdvojené. Podlaha v izbách je z dosák, v chodbe je lepená guma. Elektroinštalácia je svetelná. Nachádza sa tu aj balkón. Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:Hospodárska budovaHospodárska budova stojí na pozemku par. č. 618/1 a je pristavaná k rodinnému domu. Budova je murovaná, jednopodlažná, obdĺžnikového pôdorysného tvaru. Napojená je na elektrickú energiu. Prístup do budovy je z dvora. Hospodárska budova bola daná do užívania v roku 1986. V hospodárskej budove je dreváreň, garáž a kurín. Prevládajúca plocha je pre dreváreň. Budova je založená na základových pásoch s vodorovnou izoláciou. Zvislé konštrukcie sú murované, deliace priečky sú rovnako murované. Strop je s rovným podhľadom, v kuríne a garáži železobetónový. V drevárni je drevený strop. Krov je pultový. Krytina je z pozinkovaného plechu. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu - žľaby a zvody. Vonkajšiu omietku tvorí brizolit. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Dvere sú drevené, okná sú zdvojené drevené. Vráta na drevárni a garáži sú drevené. Podlaha je betónová s poterom. Elektroinštalácia je svetelná a motorická.Zastavaná plocha hospodárskej budovy je 48,76 m2. Predmet dražby sa celkovo nachádza vo veľmi dobrom stave. 

Pridať k zaujímavým
Dražba rodinného domu v Tešedíkove

Dátum konania dražby: 10.04.2019 15:15 Miesto dražby: miestnosť EXECUTIVE LOUNGE na prízemí Hotela Mikado, Hollého 11, 949 01 Nitra Cena podľa znaleckého posudku: 54400.00,- EUR Najnižšie podanie: 54400.00,- EUR Minimálne prihodenie: 1000.00,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 15000.00,- EUR Prvá obhliadka: 15.03.2019 12:15; pred rodinným domom so súpisným číslom 11 v obci Tešedíkovo. Druhá obhliadka: 01.04.2019 12:15; pred rodinným domom so súpisným číslom 11 v obci Tešedíkovo. Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Šaľa, obec Tešedíkovo, katastrálne územie Tešedíkovo, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Šaľa, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1479, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným číslom 11 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 1507/2 o výmere 733 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra „C“ č. 1507/1 o výmere 631 m2, druh pozemku: záhrada, pozemok parcely registra „C“ č. 1507/2 o výmere 733 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.  Opis predmetu dražby: Rodinný dom so súp. č. 11, k.ú. Tešedíkovo.Rodinný dom sa nachádza v zastavanom území obce Tešedíkovo, na okraji obce na ulici, ktorá je napojená na miestnu cestnú sieť a na cestný ťah do Šale a Galanty. Dom je prístupný po spevnenej komunikácii z jednej z hlavných asfaltových ciest a má možnosť napojenia na inžinierske siete - rozvod NN, miestny rozvod vody a miestny rozvod zemného plynu a verejnej kanalizácie. Dom bol daný do užívania v roku 1964. Dispozičné riešenie sa predpokladá:I. NP pozostáva z predsiene, verandy, 3 izieb, kuchyne, kúpeľne s WC, komory a skladu. Jedna obytná miestnosť je nepriamo vetrateľná a prirodzene osvetlená iba cez verandu.Zastavaná plocha I. NP je 143,46 m2. Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:„Výstavba rodinného domu bola uskutočnená a dom je obývaný podľa potvrdenia Obecného úradu Tešedíkovo od roku 1964. V roku 2008 -2009 bola vykonaná modernizácia spojená predovšetkým s výmenou okien a dverí za plastové, výmenou podláh, dlažieb a interiéru, ako aj napojením na verejnú kanalizačnú sieť. Rodinný dom je prízemná samostatne stojaca stavba - pôdorysu v tvare L,  bez podpivničenia s vchodom z bočnej časti cez nové plastové vonkajšie dvere do chodby, z ktorej je prístup do ostatných miestností domu. Dom má sedlovú strechu. Dom je postavený na betónových pásových základoch so zvislou a vodorovnou izoláciou. Strecha domu je pokrytá krytinou z pálených jednodrážkových škridiel. Krov je                   z drevených trámov sedlovej konštrukcie, do ulice s valbou. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu - úplné strechy. Nosné murivo nadzemného podlažia je murované z tehál a tvárnic hr. 45 cm. Strop nad  podlažím je drevený trámový s rovným podhľadom. Vnútorné omietky sú vápenné hladké a štukové. Vonkajšie omietky sú brizolitové, bez obkladov parapetov. Okná sú nové plastové, okrem verandy, kde je jednoduché drevené okno. Dvere sú drevené hladké, vstupné dvere sú plastové. Podlahy v obytných miestnostiach sú plávajúce, v ostatných miestnostiach príslušenstva domu prevažuje keramická dlažba. V komore pod schodmi na povalu je cementový poter. V poslednej miestnosti vzadu je zatiaľ iba udusená zem. Vykurovanie je lokálne, vykurovacie telesá tvoria plynové kachle, teplá voda je z boilera.Kúpeľňa je vybavená keramickým umývadlom a sprchovým kútom, steny majú keramický obklad, hygienické zariadenia majú pákové batérie. V kúpeľni je osadená aj WC misa so zadnou nádržkou. Kuchyňa je vybavená štandardnou kuchynskou linkou s nerezovým drezom a pákovou batériou a plynovou štvorhorákovou varnou doskou bez rúry na pečenie a bez digestora. V dome je vybudovaný vnútorný rozvod studenej a teplej vody, rozvod zemného plynu, svetelná i motorická elektroinštalácia s poistkovými automatmi.V dome boli vykonané rekonštrukčné práce: nová elektroinštalácia, rozvody vody, kanalizácie, rozvody plynu, plávajúce podlahy v izbách, keramické dlažby, nové vybavenie kúpeľne a WC, dlažba a obklad. V kuchyni je nová kuchynská linka bez zabudovaných spotrebičov.  Príslušenstvo rodinného domu tvorí najmä:Šopa na parc. CKN č. 1507/2, k.ú. Tešedíkovo. „Drobná stavba je postavená ako prístavba za rodinným domom. Je postavená z tehál hr. 30 cm na betónových pásových základoch bez vodorovnej izolácie. Strop tvoriaci aj strešnú konštrukciu je drevený trámčekový pokrytý azbestocementovými vlnitými doskami. Omietky vnútorné ani vonkajšie nie sú, dvere ani vráta nie sú, okno je sklobetónové. Podlahu tvorí udusená zemina. Elektroinštalácia je svetelná.“Šopa bola daná do užívania v roku 1964. Zastavaná plocha je 22,83 m2. Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby bol prevzatý zo znaleckého posudku č. 2/2010, vypracovaného Ing. Ivanom Pukanom a z ďalších dostupných informácií získaných najmä pri poskytnutí úveru.  Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

Pridať k zaujímavým

Dražba RD v Matúškove [ID:RE0004163-19-000017]

Pred 3 týždňami

Matúškovo
118.000 EUR

Dražba RD v Matúškove

Dátum konania dražby: 02.04.2019 10:15 Miesto dražby: pravý salónik v reštaurácii MAX PLAZA na 1. poschodí hotela MAX PLAZA, Štefániková 21/111, 917 01 Trnava Cena podľa znaleckého posudku: 118000.00,- EUR Najnižšie podanie: 118000.00,- EUR Minimálne prihodenie: 3000.00,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 15000.00,- EUR Prvá obhliadka: 15.03.2019 14:15; pred rodinným domom so súpisným číslom 372 v obci Matúškovo. Druhá obhliadka: 01.04.2019 14:15; pred rodinným domom so súpisným číslom 372 v obci Matúškovo. Predmet dražby: 1. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Galanta, obec Matúškovo, katastrálne územie Matúškovo, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Galanta, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 1267, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným číslom 372 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 2913 o výmere 406 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra „C“ č. 2913 o výmere 406 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra „C“ č. 2914/1 o výmere 600 m2, druh pozemku: záhrada, pozemok parcely registra „C“ č. 2920 o výmere 1108 m2, druh pozemku: záhrada, pozemok parcely registra „C“ č. 2952/1 o výmere 1769 m2, druh pozemku: orná pôda (ďalej len ako „Nehnuteľnosť 1“).2. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Galanta, obec Matúškovo, katastrálne územie Matúškovo, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Galanta, katastrálny odbor na liste vlastníctva č. 5006, a to konkrétne: pozemok parcely registra „C“ č. 2914/2 o výmere 845 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „Nehnuteľnosť 2 a spolu s Nehnuteľnosťou 1 len ako „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: Rodinný dom so súp. č. 372, k.ú. Matúškovo.Dom sa nachádza v zastavanom území obce Matúškovo v zástavbe rodinných domov na južnom okraji obce, prístupný je po miestnej asfaltovej komunikácii. Vzdialenosť do centra obce je asi 500 m. Obec Matúškovo, tvorí prakticky obytné predmestie okresného mesta Galanta, ktorého centrum sa nachádza asi 2,0 km severne. V obci sa nachádza zastávka prímestskej autobusovej dopravy, obecný úrad, ambulancie praktických lekárov, základná a materská škola, ako aj obchody so základným sortimentom tovarov. V priľahlej miestnej komunikácii sú uložené verejné rozvody vody, kanalizácie, zemného plynu a NN. Dom bol daný do užívania v roku 1965. Dispozičné riešenie sa predpokladá: I. NP tvoria: obytné miestnosti a príslušenstvo.Zastavaná plocha I. NP je 95 m2. Technicko-konštrukčné riešenie sa predpokladá:Rodinný dom je obdĺžnikového tvaru, pravdepodobne nepodpivničený, s podmurovkou. Dom má jedno nadzemné podlažie a neobytné podkrovie. Strešnú konštrukciu tvorí drevený krov stanového tvaru, strešná krytina je pálená škridla jednodrážková. Strešné žľaby a zvody sú z pozinkovaného plechu, oplechovanie vonkajších okenných parapetov je z pozinkovaného plechu. Vonkajšia povrchová úprava stien je dvojvrstvová vápenno cementová omietka, tzv. brizolit vrátane náteru. Na oknách sú vonkajšie plastové okenné rolety. Podlahy obytných miestností tvoria gumové podlahoviny, PVC alebo linoleum. V ostatných miestnostiach sú keramické dlažby. Ústredné vykurovanie je teplovodné s rozvodmi bez ohľadu na materiál - oceľovými radiátormi alebo vykurovacími panelmi. Elektroinštalácia je bez rozvádzačov - svetelná a motorická. Rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia z centrálneho zdroja. Kanalizácia je zvedená do žumpy alebo septika. Zdroj vykurovania je lokálny na tuhé palivo. Príslušenstvo rodinného domu tvorí najmä:  Letná kuchyňa a dielňa.  Základy sú bez podmurovky iba základové pásy. Zvislé konštrukcie sú murované z pálenej tehly alebo tehloblokov. Stropy sú železobetónové, keramické alebo klenuté do oceľových nosníkov. Krov je pultový, krytina je plechová, pozinkovaná. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu.  Elektroinštalácia je svetelná a motorická cez poistkové automaty.Letná kuchyňa a dielňa bola daná do užívania v roku 1965. Zastavaná plocha je 24,60 m2.  Vonkajší drevený altánok Altánok je drevenej konštrukcie, do užívania bol daný v roku 1965. Zastavaná plocha je 6,45 m2. Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby bol prevzatý z dostupných podkladov a ďalších informácií získaných najmä pri poskytnutí úveru.  Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

Pridať k zaujímavým
Dražba administratívnej budovy a garáží vo Veľkom Krtíši!

Dátum konania dražby: 08.04.2019 11:45 Miesto dražby: miestnosť č. 405 na III. NP polyfunkčného objektu na Bakossovej ul.č. 8 v Banskej Bystrici Cena podľa znaleckého posudku: 486000,- EUR Najnižšie podanie: 486000,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 40000,- EUR Prvá obhliadka: 20.03.2019 11:00; pred administratívnou budovou so súpisným číslom 403, na Lučenskej ulici č. 73 vo Veľkom Krtíši. Druhá obhliadka: 03.04.2019 11:15; pred administratívnou budovou so súpisným číslom 403, na Lučenskej ulici č. 73 vo Veľkom Krtíši. Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Veľký Krtíš, obec: Veľký Krtíš, katastrálne územie: Veľký Krtíš, zapísané v evidencii Okresného úradu Veľký Krtíš, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 2734, a to konkrétne: administratívna budova so súpisným číslom 403 s prísl., postavená na pozemku parcely registra “C“ č. 2313/2 o výmere 484 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, garáž so súpisným číslom 403 s prísl., postavená na pozemku parcely registra “C“ č. 2313/3 o výmere 465 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra “C“ č. 2313/2 o výmere 484 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra “C“ č. 2313/3 o výmere 465 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra “C“ č. 2313/4 o výmere 1394 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra “C“ č. 2313/5 o výmere 1469 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: Administratívna budova so súp. č. 403 postavená na parc. č. 2313/2Jedná sa o samostatne stojacu podpivničenú stavbu. Do užívania bola daná v roku 1982. Od roku 2002 bola využívaná ako výrobňa trvanlivého pečiva. V súčasnej dobe budova nie je využívaná. Dispozičné riešenie sa predpokladá: Budova pozostáva zo suterénu a z troch nadzemných podlaží. V PP sa nachádzajú: schodišťový priestor so schodiskom, chodba, sociálne zariadenia muži, sociálne zariadenie ženy, kotolňa, šatne, skladové priestory a sklady múky. Zastavaná plocha je 470,45 m2. V 1.NP sa nachádzajú: vstupná chodba, schodisko,  el. rozvodňa, príprava výroby, výrobňa, sklady cestovín, kuchynka, WC muži, WC ženy, sklad hotových výrobkov a nákladný výťah.Zastavaná plocha je 470,45 m2. V 2.NP sa nachádzajú: schodisko, chodba, skladové priestory, sklad múky, výrobňa, kuchynka, WC muži, WC ženy, miestnosť pre upratovačku, sklad hotových výrobkov a nákladný výťah.Zastavaná plocha je 470,45 m2. V 3.NP sa nachádzajú: schodisko, chodba, skladové priestory, kancelárie, kuchynka, soc. zariadenie muži, sociálne zariadenie ženy a 2 zasadačky.      Zastavaná plocha je 470,45 m2. V  4.NP sa  nachádza: jedna miestnosť prístupná po kovovom rebríku. Miestnosť slúži ako sklad CO.Zastavaná plocha je 41,60 m2. Technické riešenie sa predpokladá:Budova je založená na železobetónových základových pásoch a pätkách s vodorovnou a zvislou izoláciou proti vode. V suteréne je znížená podlaha, v kotolni je pod úrovňou spodnej vody cca 10 cm zaplavená vodou. Zvislé nosné konštrukcie budovy tvorí prefabrikovaná žb. stĺpová konštrukcia - skelet s obvodovými sendvičovými pórobetónovými priečkami a výplňovým murivom z pálenej tehly. Povrchová úprava vonkajších povrchov je zo štukovej omietky s náterom na báze plastu. Výplňové konštrukcie (okná) sú drevené zdvojené, v jednom nadzemnom podlaží sú okná vymenené za plastové EURO s izolačným dvojsklom. Zvislé výplňové konštrukcie a priečky vnútri objektu sú murované z pórobetónových tvárnic a pálených tehál. Vodorovné nosné konštrukcie nad všetkými podlažiami sú realizované zo stropných žb. prefabrikovaných panelov. Vertikálna komunikácia v budove je zabezpečená železobetónovými prefabrikovanými schodmi s povrchom nástupníc a podstupníc z podlahoviny PVC. Stropy a steny vnútorných priestorov sú povrchovo upravené štukovou omietkou. Strecha budovy je plochá, pokrytá fóliou Fatrafol, rekonštruovaná bola v roku 2007 s vyspádovaním do vnútorných dažďových zvodov. Odvod vody zo strechy je riešený zvodmi zaústenými do jednotnej dažďovej kanalizácie. Vstupné dvere do budovy sú plastové, vymenené boli v roku 2002. Vnútorné dvere v suteréne sú hladké na báze dreva, v nadzemnom podlaží budovy sú dvere dyhované plné a presklené na báze dreva osadené do kovových zárubní. Podlahy v budove sú s povrchovou úpravou z terazzovej dlažby v skladoch výrobní a v sociálnych zariadeniach. Podlahy kancelárii, zasadačiek, skladov v nadzemných podlažiach sú s podlahovinou PVC na cementových poteroch. V soc. zariadeniach sú podlahy z keramickej dlažby. Rozvody ELI v budove sú svetelné a motorické. Rozvod studenej a teplej vody v celej budove je z oceľového potrubia. Kanalizácia v budove je zrealizovaná z liatinového potrubia napojená na verejné kanalizáciu. Ohrev TÚV je riešený na každom podlaží elektrickým zásobníkovým ohrievačom. ÚVK v budove je riešené ako ústredné s rozvodmi z oceľového potrubia, plechovými rebrovými radiátormi. Zdrojom tepla sú dva plynové kotly umiestnené v plynovej kotolni v suteréne budovy. Budova je napojená na inžinierske siete ako vodovod a kanalizácia, NN prípojka a plynová prípojka. Budova je vybavená a zabezpečená kamerovým systémom.2.Garáž so súp. č. 403 postavená na parc. č. 2313/3Bola vybudovaná a daná do užívania v roku 1982. Budova garáže bola využívaná na základe rozhodnutia o povolení zmeny v užívaní stavby č. 2002/00381 zo dňa 13.5.2002 na účel výroby trvanlivého pečiva pre uskladnenie hotových výrobkov a surovín pre výrobu. Vstup do jednotlivých garáží je cez výsuvné garážové brány zo spevnenej plochy dvora za prevádzkovou budovou. V roku 2002 bola zrealizovaná rekonštrukcia pre nový účel využitia. Dispozičné riešenie sa predpokladá: Garáž je dispozične rozdelená na štyri samostatné boxy, sklad balov, 4 x miestnosť drobných skladov a na manipulačné plochy. Garáž je jednopodlažná nepodpivničená s plochou strechou.Zastavaná plocha je 460,25 m2. Technické riešenie sa predpokladá:Budova je založená na železobetónových základových pásoch a pätkách s vodorovnou izoláciou proti vode. Zvislé nosné konštrukcie tvorí žb. prefabrikovaný skelet osadený do žb. pätiek. Obvodový plášť je zhotovený z prefabrikovaných pórobetónových panelov. Strešná konštrukcia garáží je vybudovaná zo žb. stropných panelov SPIROLL, z hornej strany s  tepelnoizolačnou vrstvou, ktorá je pokrytá živičnou krytinou s klampiarskymi konštrukciami (oplechovanie atiky, prestupy) z pozinkovaného plechu. Priečky a výplňové murivo je murované z pálených tehál. Vonkajšia povrchová úprava bola zrealizovaná v roku 2002 z minerálnej omietky. Steny vnútorných priestorov sú povrchovo upravené štukovou omietkou. Strecha bola v roku 2007 rekonštruovaná - pokrytá krytinou Fatrafol s vyspádovaním do vnútorných dažďových zvodov. Odvod vody zo strechy je riešený do jednotnej dažďovej a splaškovej kanalizácie. Vchod do jednotlivých priestorov garáže je cez výsuvné segmentové vráta s ručným ovládaním. Vnútorné dvere sú plné hladké osadené do kovových zárubní. Podlahy v garážových priestoroch sú zhotovené z gumovej podlahoviny na cementovom potere. Rozvody ELI v budove garáží sú svetelné a motorické s automatickým istením. Budova je v pôvodnom stave s rekonštrukciou strešnej krytiny, s výmenou garážových vrát a s rekonštrukciou podláh vnútorných priestorov. Exteriér budovy je s povrchovou úpravou z minerálnej omietky.Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:1.Prístrešok postavený na parc. č. 2313/4 a parc. č. 2313/5Jedná sa o drevený prístrešok. Prístrešok bol vybudovaný v roku 2004. Jedná sa o drobnú jednopodlažnú stavbu. Nosné zvislé konštrukcie sú vybudované z drevených hranolov zrealizovaných bez opláštenia, ktoré sú ukotvené pomocou kovových kotiev do betónových pätiek. Strecha prístrešku je zhotovená z drevených hranolov s plným debnením z dosák pokrytých živičnou krytinou s klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu. Povrchová úprava drevenej konštrukcie prístrešku je  zrealizovaná impregnačným náterom.Zastavaná plocha je 186,03 m2. 2.Prístrešok postavený na parc. č. 2313/4 Jedná sa o drevený prístrešok medzi administratívnou budovou a garážami. Prístrešok bol vybudovaný v roku 2004. Jedná sa o drobnú jednopodlažnú stavbu využívanú na dočasné uskladnenie paliet a pomocného materiálu. Nosné zvislé konštrukcie sú vybudované z drevených hranolov zrealizovaných bez opláštenia, ktoré sú ukotvené pomocou kovových kotiev do betónových pätiek. Strecha prístrešku je zhotovená z drevených hranolov s plným debnením z dosák pokrytých  živičnou krytinou s klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu. Povrchová úprava drevenej konštrukcie  prístrešku  je  zrealizovaná impregnačným náterom.Zastavaná plocha je 127,70 m2. Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných informácií a podkladov.  Predmet dražby sa nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

Pridať k zaujímavým
Dražba bytu v Závadke nad Hronom, okres Brezno

Dátum konania dražby: 08.04.2019 12:30 Miesto dražby: miestnosť č. 405 na III. NP polyfunkčného objektu na Bakossovej ul.č. 8 v Banskej Bystrici Cena podľa znaleckého posudku: 16600.00,- EUR Najnižšie podanie: 16600.00,- EUR Minimálne prihodenie: 200.00,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 4000.00,- EUR Prvá obhliadka: 20.03.2019 14:30; pred bytovým domom so súpisným číslom 626 na ulici Paseka 1 v Závadke nad Hronom. Druhá obhliadka: 03.04.2019 14:45; pred bytovým domom so súpisným číslom 626 na ulici Paseka 1 v Závadke nad Hronom. Predmet dražby: Byt č. 10 nachádzajúci sa na 5. p. bytového domu 626/1 so súp. č. 626, vchod: 1, na ulici Paseka 1 v obci Závadka nad Hronom (ďalej len ako „Dom“), postaveného na pozemku parc. reg. “C“ č. 40/4 o výmere 290 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu o veľkosti 60/890, vedeného v evidencii Okresného úradu Brezno, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1039, pre okres: Brezno, obec: Závadka nad Hronom, katastrálne územie: Závadka nad Hronom (ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: Dvojizbový byt č. 10 na ulici Paseka č. 626/1, katastrálne územie Závadka nad Hronom Byt sa nachádza na piatom poschodí v obytnom dome. V byte boli realizované stavebné úpravy. Obytný dom, v ktorom sa byt nachádza, je súčasťou zástavby obytných domov na ulici Paseka. Bol daný do užívania v roku 1982. Obytný dom nie je podpivničený. V I. NP sa nachádzajú pivnice a spoločné priestory. Ostatných päť nadzemných podlaží je obytných. Vchod nie je udržiavaný, je veľmi opotrebovaný. Dispozičné riešenie:Byt pozostáva z dvoch obytných miestností, chodby, kúpeľne, WC, kuchyne, pivnice a balkóna. Celková podlahová plocha bytu č. 10 je 60,98 m2 vrátane plochy pivnice o výmere 2,21 m2 (bez plochy balkóna o výmere približne 3,66 m2). Technicko – konštrukčné riešenie:Obytný dom je panelový s plochou strechou pokrytý živičnou krytinou. Obytný dom je napojený na rozvod verejných inžinierskych sietí (elektrina, plyn, voda a kanalizácia) a je prístupný po spevnenej mestskej komunikácii. Všetky miestnosti v byte majú vápenné omietky. Okná sú pôvodné drevené zdvojené. Zárubne sú oceľové, dvere sú dyhované. Podlahy v izbách sú plávajúce, v ostatných priestoroch sú keramické dlažby. V kuchyni je kuchynská linka na báze dreva. Okolo kuchynskej linky je keramický obklad steny. Šporák je plynový bez odsávača pár. Drez je nerezový s odkvapkávačom. Bytové jadro je murované. WC je samostatné priechodné. Batérie sú pákové. Znalcovi nebola umožnená obhliadka kúpeľne a WC. V byte nie je zabezpečené ústredné vykurovanie. Celý obytný dom je odpojený od diaľkového vykurovania. Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.

Pridať k zaujímavým
Dražba rodinného domu v Šali

Dátum konania dražby: 10.04.2019 14:30 Miesto dražby: salónik Executive Lounge na prízemí Hotela Mikado, Hollého 11, 949 01 Nitra Cena podľa znaleckého posudku: 69600.00,- EUR Najnižšie podanie: 69600.00,- EUR Minimálne prihodenie: 200.00,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 15000.00,- EUR Prvá obhliadka: 15.03.2019 13:45; pred rodinným domom so súpisným číslom 1630 na ulici Dózsova 52 v Šali. Druhá obhliadka: 01.04.2019 13:45; pred rodinným domom so súpisným číslom 1630 na ulici Dózsova 52 v Šali. Predmet dražby: Nehnuteľnosti  nachádzajúce sa v okrese: Šaľa, obec: Šaľa, katastrálne územie: Šaľa, zapísané v evidencii Okresného úradu Šaľa, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 3107, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným číslom 1630 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 3304/1 o výmere 402 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, garáž bez súpisného čísla s príslušenstvom, postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 3304/2 o výmere 20 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra „C“ č. 3304/1 o výmere 402 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra „C“ č. 3304/2 o výmere 20 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra „C“ č. 3305 o výmere 1425 m2, druh pozemku: záhrada (ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: 1. Rodinný dom so súpisným číslom 1630, katastrálne územie Šaľa Rodinný dom sa nachádza mimo obchodného centra mesta, v obytnej časti. Jedná sa o samostatne stojacu budovu s jedným nadzemným podlažím, bez podpivničenia, s valbovou strechou, bez zabudovaného podkrovia. Rodinný dom je užívaný od roku 1962. Prístavba k rodinnému domu je užívaná od roku 1972. Na rodinnom dome bola počas jeho užívania vykonávaná potrebná pravidelná údržba. V roku 2004 bola vykonaná celková rekonštrukcia. Dispozičné riešenie:1. nadzemné podlažie tvorí: tri obytné miestnosti, kúpeľňa so záchodom, kuchyňa, špajza, izba a chodba.Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 134,81 m2. Technicko – konštrukčné riešenie:Základy rodinného domu tvoria monolitické betónové základové pásy s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Podmurovka je vyhotovená s priemernou výškou 0,15 m. Zvislé konštrukcie podlažia sú murované v prevažnej časti z tehál v prevažujúcej hrúbke 0,50 m (nad 40 cm do 50 cm) s kontaktným zateplením. Deliace konštrukcie sú tehlové. Vnútorné omietky na podlaží sú hladké vápenné štukové. Stropná konštrukcia podlažia je s rovným podhľadom drevená trámová, s dolným a horným dreveným záklopom. Valbová strecha je pokrytá azbesto-cementovými šablónmi na latách. Klampiarske konštrukcie strechy sú vyhotovené z obojstranne pozinkovaného plechu. Ostatné klampiarske konštrukcie (okenné parapety, atď.) sú vyhotovené z poplastovaného hliníkového plechu. Fasádne omietky sú na celej omietanej ploche steny omietky na báze umelých látok, obklady nie sú vyhotovené. Schody na povalu majú kovovú nosnú konštrukciu. Dvere sú drevené hladké plné alebo presklené dyhované osadené do oceľových zárubní. Okná sú prevažne nové plastové s izolačným dvojsklom, sú opatrené vnútornými kovovými žalúziami. Podlahy v obytných miestnostiach sú prevažne veľkoplošné laminátové parkety, pričom v ostatných miestnostiach je podlaha pokrytá prevažne keramickou dlažbou. Vykurovanie podlažia je vyhotovené ako konvekčné ústredné teplovodné, s článkovými oceľovými radiátormi. Kotol ústredného kúrenia je stacionárny, na zemný plyn. Elektroinštalácia podlažia je svetelná ako i motorická. V rodinnom dome je vyhotovený aj rozvod zemného plynu. Rozvod studenej a teplej vody je vyhotovený z plastového potrubia. Ohrev teplej vody je zabezpečený z centrálneho zdroja, ktorým je prietokový plynový ohrievač vody, umiestnený v miestnosti kúpeľne. Kanalizácia vedúca do kanalizačné systému mesta je z plastového potrubia. Vybavenie kuchyne tvorí plynový sporák s elektrickou rúrou, oceľový nerezový drez, kuchynská linka na báze dreva rozvinutej šírky 1,20 m. Vnútorné vybavenie kúpeľne tvorí samostatná sprcha a jedno umývadlo. Záchod je splachovací, umiestnený v kúpeľni. Vnútorné obklady stien na podlaží sa nachádzajú v prevažnej časti kúpeľne a v kuchyni. Na tomto podlaží je umiestnený elektrický rozvádzač s automatickým istením.  2. Garáž bez súpisného čísla postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 3304/2 , katastrálne územie Šaľa Jedná sa o samostatne stojacu budovu s jedným nadzemným podlažím, bez podpivničenia, s plochou strechou. Je užívaná od roku 1972. Na garáži bola počas jej užívania vykonávaná potrebná údržba. Dispozičné riešenie:1. nadzemné podlažie tvorí: jedna neobytná miestnosť.Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 20,79 m2. Technicko – konštrukčné riešenie:Základy garáže tvoria monolitické betónové základové pásy s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Zvislé konštrukcie podlažia sú murované v prevažnej časti z tehál v prevažujúcej hrúbke 0,30 m. Stropná konštrukcia podlažia je s rovným podhľadom monolitická železobetónová. Plochá strecha je s krytinou z privarovaných asfaltovaných pásov. Klampiarske konštrukcie strechy sú vyhotovené z obojstranne pozinkovaného plechu.  Fasádne omietky sú na celej omietanej ploche steny omietky brizolitové, obklady nie sú vyhotovené. Garážové vráta sú drevené otváravé, okná sú prevažne drevené s jednovrstvým zasklením. Podlaha v miestnosti je s povrchom z cementového poteru. Elektroinštalácia podlažia je len svetelná. Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:Letná kuchyňa postavená na pozemku parcely registra „C“ č. 3304/1, katastrálne územie ŠaľaJedná sa o samostatne stojacu budovu s jedným nadzemným podlažím, bez podpivničenia, so sedlovou strechou. Bola daná do užívania v roku 1962. Dispozičné riešenie:1. nadzemné podlažie tvorí: dve neobytné miestnosti letnej kuchyne a skladu.Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 19,82 m2.  Technicko – konštrukčné riešenie:Základy tvoria monolitické betónové základové pásy s vodorovnou izoláciou proti zemnej vlhkosti. Podmurovka je vyhotovená s priemernou výškou 0,25 m. Zvislé konštrukcie podlažia sú murované v prevažnej časti z tehál v prevažujúcej hrúbke 0,30 m (nad 10 cm do 30 cm). Deliace konštrukcie sú tehlové. Vnútorné omietky na podlaží sú hladké vápenné štukové. Stropná konštrukcia podlažia je s rovným podhľadom drevená trámová, s dolným a horným dreveným záklopom. Sedlová strecha je pokrytá cementovými drážkovkami. Klampiarske konštrukcie strechy sú vyhotovené z obojstranne pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú na celej omietanej ploche steny omietky vápenné-štukové, obklady nie sú vyhotovené. Dvere sú drevené rámové. Okná sú drevené von a dnu otváravé. Podlahy v miestnostiach sú prevažne s povrchom z cementového poteru. Elektroinštalácia podlažia je len svetelná.  Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.

Pridať k zaujímavým
Dražba rodinného domu v Dechticiach!

Dátum konania dražby: 02.04.2019 09:30 Miesto dražby: pravý salónik v reštaurácii MAX PLAZA na 1. poschodí hotela MAX PLAZA, Štefániková 21/111, 917 01 Trnava Cena podľa znaleckého posudku: 60500,- EUR Najnižšie podanie: 60500,- EUR Minimálne prihodenie: 300,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 6000,- EUR Prvá obhliadka: 18.03.2019 12:00; pred rodinným domom so súpisným číslom 177 v obci Dechtice, okres Trnava. Druhá obhliadka: 29.03.2019 09:30; pred rodinným domom so súpisným číslom 177 v obci Dechtice, okres Trnava. Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese Trnava, obec Dechtice, katastrálne územie Dechtice, zapísané v evidencii Okresného úradu Trnava, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 408, a to: rodinný dom so súpisným číslom 177 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 404 o výmere 655 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra „C“ č. 403/6 o výmere 147 m², druh pozemku: záhrada, pozemok parcely registra „C“ č. 404 o výmere 655 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len ako „predmet dražby”). Opis predmetu dražby: Rodinný dom súpisné číslo 177, kat. územie DechticePredmet dražby sa nachádza v zastavanom území obce Dechtice. Prístup k domu je po miestnych asfaltových komunikáciách. Rodinný dom je nepodpivničený, má jedno nadzemné podlažie a podkrovie s možnosťou zhotovenia obytného podkrovia. Dom je napojený na rozvod elektrickej energie, verejný vodovod, kanalizáciu a plynovod. Predmet dražby bol daný do užívania v roku 1931. Prístavba domu bola daná do užívania v roku 2009. Dom prešiel v rokoch 2007-2009 rekonštrukciou. Boli vymenené okenné konštrukcie, dvere, vnútorné rozvody vody, kanalizácie, elektrorozvody, bola vybudovaná nová kúpeľňa a WC, ktoré je pristavané, nové vykurovanie. Zároveň boli opravené podlahové konštrukcie, v jednej izbe bola položená nová tepelná izolácia, nové vybavenie kuchyne, zhotovené boli aj nové vnútorné omietky, vonkajšie boli opravené, čelná strana rodinného domu bola zateplená s novou povrchovou úpravou, okná na čelnej stene domu boli vymenené. Dispozičné riešenie:1. NP: kuchyňa, kúpeľňa, WC, chodba a štyri izby.Zastavaná plocha 1. NP je o výmere 172,48 m2 (z toho zastavaná plocha 1.NP z roku 1931 je 170,98 m2 a zastavaná plocha prístavby z roku 2009 je 1,5 m2).  Technicko – konštrukčné riešenie:Základy domu sú kamenné bez vodorovnej izolácie. Zvislé nosné konštrukcie sú murované z tehál v skladobnej hr. nad 40 do 50 cm, deliace konštrukcie sú tehlové. Vodorovné nosné konštrukcie – stropy, sú drevené trámové s rovným podhľadom. Krovy sú väznicové sedlové, manzardové, krytiny strechy na krove sú pálené a betónové škridlové obyčajné jednodrážkové. Klampiarske konštrukcie strechy sú z pozinkovaného plechu (žľaby, zvody, komíny, prieniky, snehové zachytávače). Fasádne omietky pozostávajú zo škrabaného brizolitu, omietky sú na báze umelých látok, a to vápenné a vápenno cementové hladké. Vnútorné omietky sú vápenné štukové, stierkové hladené plsťou. Vnútorné obklady sú v prevažnej časti kúpeľne min. nad 1,35 m výšky, vane, WC min. do výšky 1 m a kuchyne min. pri sporáku a dreze (ak je drez na stene). Dvere sú hladké plné alebo zasklené, okná sú plastové so zasklením, okenice a vonkajšie rolety sú plastové. Podlahy obytných miestností (okrem obytných kuchýň) tvoria palubovky, dosky, xylolit, dlažby a podlahy ostatných miestností tvoria keramické dlažby. Vybavenie kuchyne tvorí sporák alebo varná jednotka (štvorhoráková), odsávač pár, drezové oceľové smaltované umývadlo, kuchynská linka z materiálov na báze dreva. Vybavenie kúpeľne tvorí oceľová smaltovaná vaňa, umývadlo, pákové nerezové vodovodné batérie so sprchou a splachovací záchod bez umývadla. Ústredné vykurovanie je teplovodné a zabezpečované radiátormi. Zdrojom vykurovania je kotol ústredného vykurovania. Vnútorné rozvody vody sú z pozinkovaného potrubia studenej a teplej vody z centrálneho zdroja, zdroj teplej vody je zásobníkový ohrievač. Vnútorné rozvody kanalizácie tvorí liatinové a kameninové potrubie. Príslušenstvo predmetu dražby tvorí najmä:Sklad a komoraSklad a komora pri rodinnom dome boli zhotovené a dané do užívania v roku 1931 súčasne s hlavnou stavbou. Základy sú kamenné bez izolácie, murivo je hr. 300 mm. Strecha je pultová so škridlovou krytinou. Podlahu tvorí cementový poter, dvere sú drevené zvlakové. Okno je drevené jednoduché, elektroinštalácia je tu svetelná.Zastavaná plocha skladu a komory je o výmere 38 m2.  Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.

Pridať k zaujímavým
Dražba nového rodinného domu v Michalovciach!!!

Dátum konania dražby: 03.04.2019 13:00 Miesto dražby: salónik I. na prízemí HOTELA CRYSTAL, Slovenskej jednoty 1776/8, 040 01 Košice Cena podľa znaleckého posudku: 129000.00,- EUR Najnižšie podanie: 129000.00,- EUR Minimálne prihodenie: 200.00,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 15000.00,- EUR Prvá obhliadka: 13.03.2019 09:15; pred rodinným domom na ulici Štefana Fidlíka 6575/11 v Michalovciach. Druhá obhliadka: 27.03.2019 09:15; pred rodinným domom na ulici Štefana Fidlíka 6575/11 v Michalovciach. Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Michalovce, obec: Michalovce, katastrálne územie: Stráňany, zapísané v evidencii Okresného úradu Michalovce, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 3843, a to konkrétne: rodinný dom so súpisným číslom 6575 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 158/2 o výmere 155 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra „C“ č. 158/1 o výmere 62 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra „C“ č. 158/2 o výmere 155 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra „C“ č. 159 o výmere 113 m², druh pozemku: záhrada (ďalej len „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: Rodinný dom súpisné číslo 6575, katastrálne územie Stráňany, obec Michalovce Predmet dražby sa nachádza na ulici Štefana Fidlíka v obci Michalovce, v katastrálnom území Stráňany. Je situovaný v okrajovej časti mesta, v zástavbe rodinných domov. Dom je prístupný po spevnenej komunikácii. V súčasnosti nie je využívaný na rodinné bývanie. Kolaudačné rozhodnutie bolo Mestom Michalovce vydané dňa 01.10.2015. Orientácia obytných miestností je východ - západ. Rodinný dom je napojený na mestský rozvod vody, kanalizácie, plynu a elektriny.Rodinný dom je prízemný, s obytným podkrovím. Dispozičné riešenie sa predpokladá:V I. NP sa nachádza: 2 preddveria, chodba, schodisko, obývacia izba s kuchyňou, izba, komora a kúpeľňa s WC.Zastavaná plocha I. NP je o výmere 112,63 m2. V podkroví sa nachádza: schodisko, hala, 4 izby, kúpeľňa s WC a 3 balkóny.Zastavaná plocha podkrovia je o výmere 112,63 m2. Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:Vonkajšia omietka predmetu dražby je štuková, klampiarske konštrukcie sú z poplastovaného plechu. Strecha je sedlová s plechovou krytinou. Zvislé nosné konštrukcie tvorí tehlové murivo hr. 300 mm, obvodové murivo je zateplené polystyrénom hr. 100 mm. Vnútorné priečky sú murované z tehál, v podkroví sú sadrokartónové. Stropné konštrukcie nad I. NP tvoria monolitické železobetónové dosky, nad podkrovím zasa drevené trámové. Schodisko I.NP je kovové. V I.NP sú väznicové sedlové krovy, nachádza sa tu krytina strechy na krove. V I. NP sú plechové pozinkované klampiarske konštrukcie strechy z pozinkovaného plechu. Na I. NP sú fasádne omietky, v podkroví je škrabaný brizolit, omietky sú na báze umelých látok. Vnútorné omietky na I.NP sú vápenné štukové hladené plsťou, v podkroví sú sádrové stierkové (hrubozrné). Dvere na I. NP sú plné alebo zasklené z tvrdého dreva, v podkroví sú plné alebo zasklené dyhované. Okná sú v predmete dražby plastové. Podlahy sú v obytných miestnostiach laminátové, v ostatných miestnostiach I. NP sú dlažby a podlahy, v podkroví sú keramické dlažby.V kuchyni na I. NP sa nachádza sporák alebo varná jednotka (štvorhoráková), odsávač pár, nerezové drezové umývadlo a kuchynská linka na báze dreva. V kúpeľni na I. NP je oceľová smaltovaná vaňa, umývadlo, v podkroví je plastová rohová vaňa a umývadlo. Nachádza sa tu aj splachovacie WC bez umývadla a nerezové pákové batérie. Vnútorné rozvody vody sú z plastového potrubia, je tu aj elektrický zásobníkový ohrievač vody. Vnútorný rozvod kanalizácie zabezpečuje plastové potrubie, sú tu aj vnútorné rozvody elektroinštalácie a rozvod zemného plynu. Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z pôvodného znaleckého posudku a z ďalších dostupných informácií, predložených za účelom poskytnutia úveru. Predmet dražby sa celkovo nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

Pridať k zaujímavým
Dražba 3-izbového bytu v Staškove, okres Čadca!

Dátum konania dražby: 02.04.2019 15:30 Miesto dražby: Salónik Cabinet na prízemí Boutique Hotela Dubná Skala, Jozefa Miloslava Hurbana 345/8, 010 01 Žilina Cena podľa znaleckého posudku: 51800,- EUR Najnižšie podanie: 51800,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Výška dražobnej zábezpeky: 15000,- EUR Prvá obhliadka: 05.03.2019 09:00; pred bytovým domom ČS.835 so súpisným číslom 835, vchod: čs. 835 v obci Staškov. Druhá obhliadka: 27.03.2019 09:00; pred bytovým domom ČS.835 so súpisným číslom 835, vchod: čs. 835 v obci Staškov. Predmet dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Čadca, obec: Staškov, katastrálne územie: Staškov, zapísané v evidencii Okresného úradu Čadca, katastrálny odbora) na liste vlastníctva č. 2598, a to konkrétne: byt č. 5 nachádzajúci sa na 2.p. bytového domu ČS.835 so súpisným číslom 835, vchod: čs. 835 v obci Staškov (ďalej len ako „Dom“), postavený na parcele registra „C“ č. 6525/1 o výmere 222 m², druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie (ďalej len „Pozemok“), spolu so spoluvlastníckym podielom na spoločných častiach a zariadeniach Domu o veľkosti 8324/41476 (ďalej len ako „Nehnuteľnosť I“) ab) na liste vlastníctva č. 5617, a to konkrétne: spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/6 k Pozemku (ďalej len ako „Nehnuteľnosť II“ a spolu s Nehnuteľnosťou I ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu dražby: Trojizbový byt č. 5 v bytovom dome súpisné číslo 835, vchod 835, katastrálne územie Staškov Bytový dom sa nachádza pri základnej škole „Zákopčie“ u Fľašíka, ale leží v katastrálnom území Staškov, nakoľko práve tu sa stretávajú obidve katastrálne územia. Dom je situovaný v rovinatom teréne a je užívaný od roku 1975. Predmet dražby sa nachádza na 2. poschodí. Dom je trojpodlažná bytová budova s jedným technickým podlažím, v ktorom sú spoločné priestory domu a pivničné kobky s dvoma obytnými podlažiami stavebne prispôsobenými na rodinné bývanie. Byt je prístupný zo spoločnej chodby, ktorá je súčasťou spoločného schodiska. Byt je ohraničený vstupnými dverami, priečkami od vedľajšieho bytu a od exteriéru obvodovými stenami z nosných stenových panelov. V horizontálnom smere je byt ohraničený stropnými konštrukciami. Dispozičné riešenie: Byt č. 5 pozostáva z vnútornej chodby, troch obytných miestností, kuchyne, špajze, kúpeľne a WC. K bytu patrí aj pivnica umiestnená na prízemí, v spoločnej pivničnej časti.Celková podlahová plocha bytu č. 5 je 76,87 m2 (bez výmery pivnice o veľkosti 6,37 m2 a loggie o veľkosti 5,95 m2). Technicko - konštrukčné riešenie:Bytový domBytový dom je murovaná tehlová stavba. Stropy sú panelové, s rovným podhľadom. Zastrešenie je zabezpečené sedlovou strechou krytou plechom s podkrovím využívaným ako pôjd s možnosťou dostavby bytov. Klampiarske konštrukcie sú úplné z pozinkovaného plechu. Vonkajšia úprava povrchov je brizolitová omietka. Vnútorná úprava povrchov je hladká vápenno cementová omietka. Podlaha v spoločných priestoroch je z keramickej dlažby. Dvere a okná sú pôvodné drevené zdvojené, čiastočne vymenené za plastové. V bytovom dome je jeden samostatný vchod a šesť bytov. Vchod má spoločné prefabrikované schodisko bez výťahu. Dom je napojený na verejný vodovod, verejnú kanalizáciu, STL plynovod a el. energiu. Vykurovanie je lokálne, každý byt má samostatné plynové kúrenie s vlastným kotlom a ohrevom TÚV. BytOrientácia miestností v byte je SV-JZ. Podlaha v obytných miestnostiach je pôvodná parketová. V ostatných miestnostiach je keramická dlažba. Dvere sú drevené rámové s výplňou. Kuchyňa je vybavená novou kuchynskou linkou, plynovým sporákom a nerezovým drezom osadeným v pracovnej doske linky. Nad sporákom je zabudovaný digestor. Kúpeľňa a záchod sú umiestnené v murovanom bytovom jadre. V kúpeľni je oceľová smaltovaná vaňa a keramické umývadlo. Záchod je splachovací kombi. Vykurovanie je zabezpečené panelovými radiátormi z plynového kotla umiestneného v komore. Rozvod teplej vody je z plynového kotla. V bytovom jadre je rozvod všetkých sietí. Rozvod svetelnej a motorickej elektrickej energie je s poistkovými automatmi. Rekonštrukcia kúpeľne prebehla v roku 2014. Od roku 2016 sú v časti bytu ľahké plávajúce podlahy, nové plastové okná a v predsieni je kozub /kachle. Predmet dražby sa celkovo nachádza v dobrom stave.

Pridať k zaujímavým
Pripravujeme opakovanú dražbu rodinného domu vo Veľkom Lapáši!

Cena podľa znaleckého posudku: 115000,- EUR Najnižšie podanie: 86300,- EUR Minimálne prihodenie: 200,- EUR Predmet opakovanej dražby: Nehnuteľnosti nachádzajúce sa v okrese: Nitra, obec: Veľký Lapáš, katastrálne územie: Veľký Lapáš, zapísané v evidencii Okresného úradu Nitra, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1485, a to konkrétne: dom so súpisným číslom 453 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 119/8 o výmere 180 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie a č. 119/17 o výmere 4 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, rodinný dom so súpisným číslom 454 s príslušenstvom, postavený na pozemku parcely registra „C“ č. 118/2 o výmere 76 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra „C“ č. 117/1 o výmere 141 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra „C“ č. 117/2 o výmere 33 m2, druh pozemku: záhrada, pozemok parcely registra „C“ č. 117/3 o výmere 64 m2, druh pozemku: záhrada, pozemok parcely registra „C“ č. 117/4 o výmere 14 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra „C“ č. 117/5 o výmere 13 m2, druh pozemku: záhrada, pozemok parcely registra „C“ č. 117/6 o výmere 21 m2, druh pozemku: záhrada, pozemok parcely registra „C“ č. 118/1 o výmere 64 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra „C“ č. 118/2 o výmere 76 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra „C“ č. 119/7 o výmere 73 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra „C“ č. 119/8 o výmere 180 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra „C“ č. 119/11 o výmere 22 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra „C“ č. 119/16 o výmere 37 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra „C“ č. 119/17 o výmere 4 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra „C“ č. 330/1 o výmere 100 m2, druh pozemku: ostatná plocha, pozemok parcely registra „C“ č. 330/5 o výmere 141 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra „C“ č. 330/9 o výmere 60 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, pozemok parcely registra „C“ č. 453/6 o výmere 663 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, pozemok parcely registra „C“ č. 453/32 o výmere 649 m2, druh pozemku: trvalý trávny porast, (ďalej len ako „predmet dražby“). Opis predmetu opakovanej dražby: 1. Rodinný dom súpisné číslo 454, k.ú. Veľký LapášIde o ľavú časť stavby jednopodlažného dvojdomu situovanú na pozemkovej parcele č. 118/2, ktorá začala byť užívaná v roku 1964. V roku 1997 dol do domu inštalovaný zemný plyn s plynovými kachľami. V rokoch 2003 až 2012 bol dom rekonštruovaný (krov, strešná krytina, klampiarske konštrukcie, inštalácie, podlahy, zateplenie, vonkajšie a vnútorné úpravy povrchov stien, vnútorné vybavenie – kúpeľňa, WC, kuchyňa). Dispozičné riešenie sa predpokladá:1. nadzemné podlažie tvorí: vstupná veranda, jedna izba, kuchyňa a kúpeľňa s WC.Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 76,53 m2. Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:Obvodová konštrukcia je tehlová hr. 40 až 50 cm na betónových základoch s vodorovnou izoláciou, priečky sú tehlové, vnútorné omietky sú vápenné hladké, vonkajšie sú na báze umelých omietok na zateplení polystyrénom. Stropy sú drevené trámové s rovným podhľadom. Krov je väznicový sedlový s krytinou z pozinkovaného plechu a klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu. Dvere sú rámové, okná sú drevené dvojité s doskovým ostením. Podlahy sú doskové a betónové s poterom a keramické dlažby. Rozvod vody je z plastového potrubia studenej a teplej vody. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Kanalizácia z PVC rúr je vedená do žumpy. Zdrojom vykurovania sú plynové kachle. V kuchyni je linka na báze dreva a smaltované umývadlo. V kúpeľni je sprchový kút a umývadlo, batérie sú páková so sprchou, páková a obyčajná. Keramický obklad je v kuchyni a kúpeľni. Rozvádzač je s ističmi. 2. Rodinný dom súpisné číslo 453, k.ú. Veľký LapášIde o pravú časť stavby jednopodlažného dvojdomu situovanú na pozemkovej parcele č. 118/2, ktorá začala byť užívaná v roku 1964. V roku 1997 dol do domu inštalovaný zemný plyn s plynovými kachľami. V rokoch 2003 až 2012 bol dom rekonštruovaný (krov, strešná krytina, klampiarske konštrukcie, inštalácie, podlahy, vonkajšie a vnútorné úpravy povrchov, vnútorné vybavenie – kúpeľňa, WC, kuchyňa, okná). Dispozičné riešenie sa predpokladá:1. nadzemné podlažie tvorí: vstupné zádverie, dve izby, kuchyňa, kúpeľňa s WC a dve komory.Zastavaná plocha 1. nadzemného podlažia je 130,73 m2. Technicko – konštrukčné riešenie sa predpokladá:Obvodová konštrukcia je tehlová hr. 40 až 50 cm na betónových základoch s vodorovnou izoláciou, priečky sú tehlové, vnútorné omietky sú vápenné hladké, vonkajšie sú na báze umelých omietok na zateplení polystyrénom. Stropy sú drevené trámové s rovným podhľadom. Krov je väznicový sedlový s krytinou z pozinkovaného plechu a klampiarskymi konštrukciami z pozinkovaného plechu. Dvere sú rámové, okná sú plastové. Podlahy sú doskové a betónové s poterom a keramické dlažby. Rozvod vody je z plastového potrubia studenej a teplej vody. Elektroinštalácia je svetelná. Kanalizácia z PVC rúr je vedená do žumpy. Zdrojom vykurovania sú plynové kachle. Zdrojom teplej vody je elektrický zásobníkový ohrievač vody a prietokový plynový ohrievač. V kuchyni je linka na báze dreva a nerezový drez a plynový sporák. V kúpeľni je smaltovaná vaňa a umývadlo, batérie sú páková so sprchou a 2 pákové. Keramický obklad je v kuchyni, kúpeľni a ako obklad vane. Rozvádzač je s ističmi. Vzhľadom na to, že znalcovi nebol umožnený prístup do predmetu dražby, opis predmetu dražby je prevzatý z dostupných informácií a podkladov.  Predmet dražby sa nachádza v stave zodpovedajúcom dobe a spôsobu jeho využitia.

Pridať k zaujímavým