Realitný software a portály LIVINGspäť na výsledky vyhľadávania

Poľnohospodársky objekt [ID:493]

Na predaj

250.000,- EUR

Lokalita: Cejkov/okres Trebišov

Celková úžitková plocha: 1m2

Dátum uverejnenia: Dnes poobede 14:07
Ponuka zmenená: Dnes poobede 14:07
Dátum aktualizácie: Pred 2 týždňami
K dispozícii od

DRAŽBA Poľnohospodársky areál v Cejkove
súbor nehnuteľností:
*zapísaný na LV č. 1151 vedenom Okresným úradom Trebišov - Katastrálny odbor, Okres: Trebišov, Obec: CEJKOV, Katastrálne územie: Cejkov, ako:
 parcela reg. „C“ č. 983/108 vo výmere 183 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
 parcela reg. „C“ č. 983/109 vo výmere 195 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria,
 stavba so súpisným číslom 434 nachádzajúca sa na parcele č.984/2, výrobňa tvar. krmív,
Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 434 nie je evidovaný na liste vlastníctva.
 stavba so súpisným číslom 462 nachádzajúca sa na parcele č.983/108, sklad obilnín – prístrešok
 stavba so súpisným číslom 463 nachádzajúca sa na parcele č.983/109, sklad obilnín – veže,

*zapísaný na LV č. 1758 vedenom Okresným úradom Trebišov - Katastrálny odbor, Okres: Trebišov, Obec: CEJKOV, Katastrálne územie: Cejkov, ako:
 stavba so súpisným číslom 433 nachádzajúca sa na parcele č.983/21, sklad,
Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 433 nie je evidovaný na liste vlastníctva.
 stavba so súpisným číslom 435 nachádzajúca sa na parcele č.984/3, sušiak kukurice,
Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 435 nie je evidovaný na liste vlastníctva.
 stavba so súpisným číslom 436 nachádzajúca sa na parcele č.983/18, sklad obilia,
Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 436 nie je evidovaný na liste vlastníctva.
 stavba so súpisným číslom 438 nachádzajúca sa na parcele č.983/20, sklad amarantu,
Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 438 nie je evidovaný na liste vlastníctva.
 stavba so súpisným číslom 439 nachádzajúca sa na parcele č.983/5, ošipáreň,
Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 439 nie je evidovaný na liste vlastníctva.
 stavba so súpisným číslom 440 nachádzajúca sa na parcele č.983/4, kravín,
Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 440 nie je evidovaný na liste vlastníctva.
 stavba so súpisným číslom 441 nachádzajúca sa na parcele č.983/3, výkrm ošípaných,
Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 441 nie je evidovaný na liste vlastníctva.
 stavba so súpisným číslom 442 nachádzajúca sa na parcele č.983/2, matečník,
Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 442 nie je evidovaný na liste vlastníctva.
 stavba so súpisným číslom 445 nachádzajúca sa na parcele č.983/22, silážna plocha,
Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 445 nie je evidovaný na liste vlastníctva.
 stavba so súpisným číslom 448 nachádzajúca sa na parcele č.983/24, senník,
Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 448 nie je evidovaný na liste vlastníctva.
 stavba so súpisným číslom 452 nachádzajúca sa na parcele č.983/13, príručný sklad,
Právny vzťah k parcele na ktorej leží stavba 452 nie je evidovaný na liste vlastníctva.

*zapísaný na LV č. 1765 vedenom Okresným úradom Trebišov - Katastrálny odbor, Okres: Trebišov, Obec: CEJKOV, Katastrálne územie: Cejkov, ako:
 parcela reg. „E“ č. 1639 vo výmere 2370 m2, druh pozemku: Orná pôda,
 parcela reg. „E“ č. 1640 vo výmere 2128 m2, druh pozemku: Orná pôda,

*zapísaný na LV č. 1774 vedenom Okresným úradom Trebišov - Katastrálny odbor, Okres: Trebišov, Obec: CEJKOV, Katastrálne územie: Cejkov, ako:
 parcela reg. „E“ č. 1629 vo výmere 427 m2, druh pozemku: Orná pôda,
 parcela reg. „E“ č. 1632 vo výmere 2461 m2, druh pozemku: Orná pôda,
 parcela reg. „E“ č. 1633 vo výmere 2575 m2, druh pozemku: Orná pôda,

*zapísaný na LV č. 1775 vedenom Okresným úradom Trebišov - Katastrálny odbor, Okres: Trebišov, Obec: CEJKOV, Katastrálne územie: Cejkov, ako:
 parcela reg. „E“ č. 1637 vo výmere 4780 m2, druh pozemku: Orná pôda,

*zapísaný na LV č. 1768 vedenom Okresným úradom Trebišov - Katastrálny odbor, Okres: Trebišov, Obec: CEJKOV, Katastrálne územie: Cejkov, ako:
 parcela reg. „E“ č. 1631 vo výmere 584 m2, druh pozemku: Orná pôda,
 parcela reg. „E“ č. 1634 vo výmere 2269 m2, druh pozemku: Orná pôda,
 parcela reg. „E“ č. 1636 vo výmere 4780 m2, druh pozemku: Orná pôda,
 parcela reg. „E“ č. 1638 vo výmere 2417 m2, druh pozemku: Orná pôda,

*zapísaný na LV č. 219 vedenom Okresným úradom Trebišov - Katastrálny odbor, Okres: Trebišov, Obec: CEJKOV, Katastrálne územie: Cejkov, ako:
 spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti: 72/144, parcela reg. "E" č. 1645 o výmere 2406 m2, Druh pozemku: Orná pôda, parcela reg. "E" č. 1646 o výmere 2607 m2, Druh pozemku: Orná pôda,

*zapísaný na LV č. 1767 vedenom Okresným úradom Trebišov - Katastrálny odbor, Okres: Trebišov, Obec: CEJKOV, Katastrálne územie: Cejkov, ako:
 spoluvlastnícky podiel k pozemku vo veľkosti: 8/16, parcela reg. "E" č. 1644 o výmere 5167 m2, Druh pozemku: Orná pôda,

Príslušenstvo:
Plot: Plot okolo areálu, Vonkajšia úprava: Prípojka vody k vrátnici, Vonkajšia úprava: Rozvod NN, Vonkajšia úprava: Mostová váha bez technológie, Vonkajšia úprava: Cesty v areáli, Vonkajšia úprava: Silážna plocha č.s. 445 na parc. 983/22
INÉ STAVBY: Iná stavba: Sklad obilnín č.s. 462 a 463 na parc. 983/108 a /109
ZLÚČENÉ STAVBY
Zlúčená stavba: - Kravín č.s. 440 na parc. 983/4
Stavba: Kravín č.s. 440 na parc. 983/4 - hlavná stavba
Stavba: Prístrešok výbehu č.s. 440 na parc. 983/4
(ďalej len "predmet dražby").


Opis predmetu dražby:
Nehnuteľnosti sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce Cejkov v jej extraviláne. Prístup k objektom a pozemkom je z verejnej komunikácie pred areálom. Objekty sú napojené na rozvod elektro z vlastnej trafostanice, vlastnú kanalizáciu a verejný rozvod vody. Celý areál je oplotený, v čase ocenenia bol z časti v prevádzke. Areál v čase obhliadky z časti slúžil svojmu účelu - na uskladňovanie obilia a iných poľnohospodárskych produktov a ich spracovanie. V budúcnosti je možné areál využívať iba na skladové alebo podobné účely. Svojim dispozičným riešením, technickým stavom a použitými stavebnými materiálmi spĺňa nároky na súčasné trendy poľnohospodárskych skladovacích areálov.
Predmet dražby sa draží ako stojí a leží v deň dražby.

Opis stavu predmetu dražby:
BYTOVÉ A NEBYTOVÉ BUDOVY (HALY)
Stavba: Vrátnica na parc. 983/26
POPIS STAVBY
Vrátnica bez súpisného čísla je samostatne stojaca na parc. 983/26, jednopodlažná osadená pri vstupe do areálu. Vedľa vrátnice sa nachádza mostová váha ohodnotená samostatne. Založená je na základových pásoch, zvislá nosná konštrukcia je murovaná z tvárnic hr. 30 cm, strop železobetónový, strecha plochá, krytina povlaková, omietky vápenno cementové hladké, podlahy keramické, okná pôvodné drevené dvojité, dvere hladké, objekt je vybavený rozvodom vody, kanalizácie a elektroinštalácie. O veku objektu neboli predložené doklady, na základe miestnych zistení stavba je v užívaní od r. 1988. Stavba je v dobrom technickom stave, vlastníka na nej previedol v r. 2009 rekonštrukciu (sociálne zariadenia, podlahy, povrchové úpravy a pod.). Predpokladaná životnosť stanovená na 60 rokov.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY
Výpočet Obstavaný priestor [m3]
spodná stavba 0,00
5,07*10,70*0,50 27,12
vrchná stavba 0,00
5,07*10,70*3,00 162,75
zastrešenie 0,00
5,07*10,70*0,50/2 13,56
Obstavaný priestor stavby celkom 203,43

Stavba: Sklad amarantu č.s. 438 na parc. 984/20
POPIS STAVBY
Prízemný, montovaný objekt haly s rozponom 15 m a modulom 10x4,50 m. Pôvodne bola stavba postavená ako pozberová linka obilia v r. 1988, v r. 2008-2009 bola prestavaná na sklad amarantu na základe stavebného povolenia. Predmetom rekonštrukcie bola výmena opláštenia a strechy pri zachovaní pôvodnej nosnej oceľovej konštrukcie. Zároveň bola zriadená aj nová betónová podlaha.
Základy betónové pásy a pätky, zvislá nosná konštrukcia je oceľová hala oceľovými stĺpami, bez stropu, opláštenie z r. 2009 z trapezových plechov RUUKKI s vlnou 50 mm, z vnútornej strany ako ochrana obvodového plášťa je murivo hr. 30 cm a do výšky 2,00 m, strešný plášť zo zateplených panelov hr. 60 mm z r. 2009, okná oceľové jednoduché, vráta oceľové, podlahy betónové, na streche nie je hromozvod, objekt je vybavený iba rozvodom elektroinštalácie. O veku objektu boli predložené len účtovné doklady nového vlastníka, stavba je v užívaní od r. 1988, rekonštrukcia z r. 2009. Po technickej stránke je objekt v dobrom technickom stave, jeho predpokladaná životnosť stanovená na 60 rokov, opotrebenie je stanovené analytickou metódou na 29,84 %.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY
Výpočet Obstavaný priestor [m3]
spodná stavba 0,00
15,60*45,95*0,50 358,41
vrchná stavba 0,00
15,60*45,95*6,00 4 300,92
zastrešenie 0,00
15,60*45,95*1,70/2 609,30
Obstavaný priestor stavby celkom 5 268,63

Stavba: Sklad obilia č.s. 436 na parc. 983/18
POPIS STAVBY
Sklad obilia č.s. 436 na parc. 983/18, slúži ako sklad na obiloviny. Oceľová nosná konštrukcia s rozponom 15 m a modulom 13x6,00 m, opláštená trapezovým plechom, strecha sedlová, krytina plechová, objekt je vybavený iba rozvodom elektroinštalácie a hromozvodu. V čase ocenenia bol v prevádzke, o veku objektu neboli predložené doklady, na základe miestnych zistení stavba je v užívaná od r. 1988. Objekt slúži ako sklad obilnín. Technický stav primeraný veku, jeho predpokladaná životnosť stanovená na 60 rokov.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY
Výpočet Obstavaný priestor [m3]
spodná stavba 0,00
15,30*78,40*0,50 599,76
vrchná stavba 0,00
15,30*78,40*6,30 7 556,98
zastrešenie 0,00
15,30*78,40*1,50/2 899,64
Obstavaný priestor stavby celkom 9 056,38

Stavba: Sušiak kukurice č.s. 435 na parc. 984/3
POPIS STAVBY
Sušiak kukurice č.s. 435 na parc. 984/3, slúži ako sklad na obiloviny. Oceľová nosná konštrukcia s rozponom 15 m a modulom 13x6,00 m, opláštená trapezovým plechom, po obvode do výšky 2,00 m je podmurovka z tvárnic hr. 30 cm, štítové múry sú murované na celú výšku, bez stropu, strecha sedlová, krytina plechová, objekt je vybavený iba rozvodom elektroinštalácie a hromozvodu. V čase ocenenia bol v prevádzke, o veku objektu neboli predložené doklady, na základe miestnych zistení stavba je v užívaná od r. 1988. Objekt slúži ako sklad obilnín. Technický stav primeraný veku, jeho predpokladaná životnosť stanovená na 60 rokov.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY
Výpočet Obstavaný priestor [m3]
spodná stavba 0,00
15,20*45,70*0,50 347,32
vrchná stavba 0,00
15,20*45,70*6,00 4 167,84
zastrešenie 0,00
15,20*45,70*1,50/2 520,98
Obstavaný priestor stavby celkom 5 036,14


Stavba: Matečník č.s. 442 na parc. 983/2
POPIS STAVBY
Matečník č.s. 442 na parc. 983/2, slúžil ako chov matiek ošípaných, v čase ocenenia nebola užívaná. Nosná konštrukcia je železobetónový typizovaný skelet kombinovaný s obvodovým tehlovým murivom s rozponom 10 m, bez stropu, strecha sedlová zateplená, krytina AZC vlnité dosky, vnútorná omietka hladká, vonkajšia striekaná hrubá, okná jednoduché drevené, vráta drevené, objekt je vybavený iba nefunkčným rozvodom vody, elektroinštalácie a hromozvodu. V čase ocenenia nebol v prevádzke, o veku objektu neboli predložené doklady, na základe miestnych zistení stavba je v užívaná od r. 1981. Technický stav neprimeraný veku, značne schátralý, v danom stave neschopný plniť svoju funkciu, jeho predpokladaná životnosť stanovená na 50 rokov.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY
Výpočet Obstavaný priestor [m3]
spodná stavba 0,00
10,70*67,05*0,50 358,72
vrchná stavba 0,00
10,70*67,05*2,50 1 793,59
zastrešenie 0,00
10,70*67,05*1,40/2 502,20
Obstavaný priestor stavby celkom 2 654,51

Stavba: Výkrm ošípaných č.s. 441 na parc. 983/3
POPIS STAVBY
Výkrm ošípaných č.s. 441 na parc. 983/3, slúžil ako výkrm ošípaných, povalový priestor slúžil ako sušiareň tabaku, v čase ocenenia nebol užívaná. Nosná konštrukcia je železobetónový typizovaný skelet kombinovaný s obvodovým tehlovým murivom, strop železobetónový, strecha sedlová, krytina pálená škridla jednoduchá, vnútorná omietka hladká, vonkajšia striekaná hrubá, okná jednoduché drevené, vráta drevené, objekt je vybavený iba nefunkčným rozvodom vody, kanalizácie, elektroinštalácie a hromozvodu. V čase ocenenia nebol v prevádzke, o veku objektu mi neboli predložené doklady, na základe miestnych zistení stavba je v užívaná od r. 1975. Technický stav neprimeraný veku, značne schátralý, v danom stave neschopný plniť svoju funkciu, jeho predpokladaná životnosť stanovená na 50 rokov.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY
Výpočet Obstavaný priestor [m3]
spodná stavba 0,00
(11,30*73,05+2,40*5,20+4,00*9,90+4,00*8,70+4,50*9,90+3,05*1,45)*0,50 480,66
vrchná stavba 0,00
11,30*73,05*5,00+2,40*5,20*5,50*+4,00*9,90*5,20+4,00*8,70*2,90+4,50*9,90*5,20+3,05*1,45*5,20 18 617,25
zastrešenie 0,00
11,30*73,05*4,15/2+2,40*5,20*3,20/2+4,00*9,90*3,95/2+4,00*8,70*3,10/2+4,50*9,90*3,95/2+3,05*1,45*1,25/2 1 955,71
Obstavaný priestor stavby celkom 21 053,62
Stavba: Ošípareň č.s. 439 na parc. 983/5
POPIS STAVBY
Ošípareň č.s. 439 na parc. 983/5, slúžil ako výkrm ošípaných, v čase ocenenia nebola užívaná. Nosná konštrukcia je oceľový typizovaný skelet kombinovaný s obvodovým tehlovým murivom, bez stropu, strecha sedlová, krytina AZC vlnité dosky, vnútorná omietka hladká, vonkajšia striekaná hrubá, okná jednoduché drevené, vráta drevené, objekt nie je vybavený žiadnym vybavením. V čase ocenenia nebol v prevádzke, o veku objektu neboli predložené doklady, na základe miestnych zistení stavba je v užívaná od r. 1975. Technický stav neprimeraný veku, značne schátralý, v danom stave neschopný plniť svoju funkciu, jeho predpokladaná životnosť stanovená na 50 rokov.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY
Výpočet Obstavaný priestor [m3]
spodná stavba 0,00
(18,70*63,90+9,15*9,85)*0,50 642,53
vrchná stavba 0,00
18,70*63,90*3,30+9,15*9,85*3,50 4 258,72
zastrešenie 0,00
18,70*63,90*2,00/2+9,15*9,85*0,90/2 1 235,49
Obstavaný priestor stavby celkom 6 136,74

PRÍSLUŠENSTVO
Plot: Plot okolo areálu
Plot okolo celého areálu, drôtené pletivo na betónových stĺpikoch výšky 1,50 m, veľmi schátralý, zriadený v r. 1979.

Vonkajšia úprava: Prípojka vody k vrátnici
Prípojka vody z verejného vodovodu do vrátnice oceľová DN 63, celková dĺžka 99,00 m, zriadená v r. 1992.

Vonkajšia úprava: Rozvod NN
NN elektrické rozvody v rámci ohodnocovaných objektov, celková dĺžka cca. 220 m, zriadené v r. 1981, životnosť 50 rokov.

Vonkajšia úprava: Mostová váha bez technológie
Mostová váha pri vrátnici na novovytvorenej parcele č. 983/118, zriadená v r. 2009, celkom 100,80 m3 obstavaného priestoru, predpokladaná životnosť stanovená na 50 rokov.

Vonkajšia úprava: Cesty v areáli
Spevnené plochy v areáli okolo ohodnocovaných objektov, celková plocha cca. 1300,00 m2, zriadené v r. 1988

Vonkajšia úprava: Silážna plocha č.s. 445 na parc. 983/22
Silážna plocha č.s, 445 na parc. 983/22, z cestných panelov, neužívaná, schátraná, celková plocha 1305,00 m2, zriadená v r. 1981.

INÉ STAVBY
Iná stavba: Sklad obilnín č.s. 462 a 463 na parc. 983/108 a /109
Sklad obilnín č.s. 462 a 463 na novovytvorenej parc. č. 983/108 a /109, atypická stavba, stavať sa začala na základe stavebného povolenia z r. 2008, po stavebnej stránke nie je dokončená, ide o dve Vitkovicke veže priemeru 8,571 m a výšky 20,13 m, založené na dvoch kruhových železobetónových základoch výšky 2,05 m, vedľa je železobetónová jama pre šikmý výsypný kôš, ktorý je prekrytý prístreškom - jednolodnou halou s rozponom 12 m a výškou stĺpa 4,50 m. Prístrešok je opláštený a prekrytý plechom RUUKI, okolo skladu sú spevnené plochy zo zámkovej dlažby. stavba dokončená v r. 2010, jej predpokladaná životnosť stanovená odborným odhadom na 50 rokov.. Ohodnocuje na základe zriaďovacích nákladov.

ZLÚČENÉ STAVBY
Zlúčená stavba: - Kravín č.s. 440 na parc. 983/4
Stavba: Kravín č.s. 440 na parc. 983/4 - hlavná stavba
POPIS STAVBY
Kravín č.s. 440 na parc. 983/4, slúžil ako kravín, v čase ocenenia nebol užívaný. Nosná konštrukcia je železobetónový typizovaný skelet kombinovaný s obvodovým tehlovým murivom, strop nie je, strecha sedlová, krytina AZC vlnité dosky, vnútorná omietka hladká, vonkajšia striekaná hrubá, okná jednoduché drevené, vráta drevené, objekt je vybavený iba nefunkčným rozvodom vody, kanalizácie, elektroinštalácie a hromozvodu. V čase ocenenia nebol v prevádzke, o veku objektu neboli predložené doklady, na základe miestnych zistení stavba je v užívaná od r. 1975. Technický stav neprimeraný veku, značne schátralý, v danom stave neschopný plniť svoju funkciu, jeho predpokladaná životnosť stanovená na 50 rokov.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY
Výpočet Obstavaný priestor [m3]
spodná stavba 0,00
(12,70*72,70+9,50*9,10)*0,50 504,87
vrchná stavba 0,00
9,50*81,80*3,40+3,20*72,70*3,20 3 386,59
zastrešenie 0,00
9,50*81,80*1,55/2+3,20*72,70*0,6/2 672,04
Obstavaný priestor stavby celkom 4 563,50

Stavba: Prístrešok výbehu č.s. 440 na parc. 983/4
POPIS STAVBY
Prístrešok nad výbehom pri kravíne č.s. 440 na parc. 983/4, jednoduchá oceľová konštrukcia, bez stropu, strecha pultová, krytina AZC vlnité dosky, bez vybavenia. V čase ocenenia nebol v prevádzke, o veku objektu neboli predložené doklady, na základe miestnych zistení stavba je v užívaná od r. 1975. Technický stav neprimeraný veku, značne schátralý, v danom stave neschopný plniť svoju funkciu, jeho predpokladaná životnosť stanovená na 50 rokov.

OBSTAVANÝ PRIESTOR STAVBY
Výpočet Obstavaný priestor [m3]
spodná stavba 0,00
(14,95*81,80+3,20*9,10)*0,30 375,61
vrchná stavba 0,00
(14,95*81,80+3,20*9,10)*2,50 3 130,08
zastrešenie 0,00
(14,95*81,80+3,20*9,10)*0,70/2 438,21
Obstavaný priestor stavby celkom 3 943,90

POZEMKY
METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE
POZEMOK POLOHOVOU DIFERENCIÁCIOU
POPIS
Pozemok, parcely registra "C" č.:
- 983/108 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 183 m2 v celosti
- 983/109 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 195 m2 v celosti
Pozemok, parcely registra "E" č.:
- 1639 - orná pôda o výmere 2370 m2 v celosti
- 1640 - orná pôda o výmere 2128 m2 v celosti
- 1629 - orná pôda o výmere 427 m2 v celosti
- 1632 - orná pôda o výmere 2461 m2 v celosti
- 1633 - orná pôda o výmere 2575 m2 v celosti
- 1637 - orná pôda o výmere 4780 m2 v celosti
- 1631 - orná pôda o výmere 584 m2 v celosti
- 1634 - orná pôda o výmere 2269 m2 v celosti
- 1636 - orná pôda o výmere 4780 m2 v celosti
- 1638 - orná pôda o výmere 2417 m2 v celosti
- 1645 - orná pôda o výmere 2406 m2, podiel 72/144
- 1646 - orná pôda o výmere 2607 m2, podiel 72/144
- 1644 - orná pôda o výmere 5167 m2, podiel 8/16
bez prístupu z verejnej komunikácie, iba po cudzích pozemkoch, s možnosťou napojenia iba na elektroinštaláciu, nie je predpoklad zvýšeného záujmu o kúpu predmetných pozemkov. Pozemky sú súčasťou areálu bývalého poľnohospodárskeho družstva, časť pozemkov sa nachádza mimo areál poľnohospodárskeho areálu a slúžia na poľnohospodárske účely.

Názov spoločnosti:

Profesionálna dražobna spoločnosť s.r.o.
Masarykova
04001 Košice - Staré Mesto

Zodpovedný predajca:

Jana Študencová
Kontakt na predajcu:
0903420800

Kontaktuj predajcu emailom:

 
Ďalšie fotografie:Podobné inzeráty: