Realitný software a portály LIVINGspäť na výsledky vyhľadávania

Zástavba rodinných domov [ID:401]

Na predaj

1.150.000,- EUR

Lokalita: Svidník/okres Svidník

Dátum uverejnenia: Pred 2 týždňami
Ponuka zmenená: Pred pol rokom
Dátum aktualizácie: Pred 2 týždňami
K dispozícii od

DRAŽBA Obytný súbor LADOMIRKA - Svidník
súbor nehnuteľností zapísaný na LV č. 282 vedenom Okresným úradom Svidník – katastrálny odbor, okres: Svidník, obec: Svidník, katastrálne územie: Svidník, a to:
 pozemok parcela „C“ KN č. 200/1 vo výmere 2381 m2, Zastavané plochy a nádvoria,
 pozemok parcela „C“ KN č. 200/3 vo výmere 55 m2, Zastavané plochy a nádvoria,
 pozemok parcela „C“ KN č. 200/4 vo výmere 29 m2, Zastavané plochy a nádvoria,
 pozemok parcela „C“ KN č. 201 vo výmere 599 m2, Vodné plochy,
 pozemok parcela „C“ KN č. 2329/2 vo výmere 2548 m2, Vodné plochy,
 pozemok parcela „C“ KN č. 2329/6 vo výmere 73 m2, Vodné plochy,
 pozemok parcela „C“ KN č. 2753/4 vo výmere 17582 m2, Ostatné plochy,
 pozemok parcela „C“ KN č. 2753/17 vo výmere 56736 m2, Ostatné plochy,
(ďalej len “predmet dražby”).

Opis predmetu dražby: Predmetom ohodnotenia je územie nachádzajúce sa na severe mesta, ohraničené je zo severu mestským športovým areálom, zo západu cestou I triedy č. 73 - ulicou Sovietskej armády, z juhu sídliskom UTRA na Duklianskej ulici a z východu vodným tokom Ladomirka s pravobrežnou ochrannou hrádzou.
Predmet dražby sa draží v stave ako stojí a leží v deň dražby.

Opis stavu predmetu dražby:
Ide o bývalé územie vodných zdrojov, v súčasnosti nie je skúmané územie poľnohospodárky ani inak využívané, jeho plocha je zatrávnená. V zmysle schváleného územného plánu zóny je základnou prípustnou funkciou územia obytná funkcia s pozemkami a stavbami samostatne stojacich rodinných domov, obmedzujúcou funkciou územia sú pozemky verejnej parkovej zelene.
Plán navrhuje výstavbu samostatne stojacich rodinných domov o kapacite:
- Okrsok A - 18 RD/b.j. rodinné domy s max. 1 NP s možnosťou podkrovia formou bungalovov
- Okrsok B - 37 RD/b.j. samostatne stojace rodinné domy s max. 2 NP s možnosťou využitia podkrovia
- Okrsok C - 5 RD/b.j. samostatne stojace rodinné domy s max. 1 NP s možnosťou využitia podkrovia
- Okrsok D - 5 RD/b.j. samostatne stojace rodinné domy s max. 2 NP s možnosťou využitia podkrovia
Celková navrhovaná kapacita novej bytovej výstavby:
- 65 samostatne stojacich rodinných domov
- 65 bytov
- Obložnosť bytu 3 obyv/byt/RD
- Výhľadový počet trvalo bývajúcich obyvateľov – 195 obyvateľov

Názov spoločnosti:

Profesionálna dražobna spoločnosť s.r.o.
Masarykova
04001 Košice - Staré Mesto

Zodpovedný predajca:

Jana Študencová
Kontakt na predajcu:
0903420800

Kontaktuj predajcu emailom:

 

Podobné inzeráty: