Realitný software a portály LIVINGspäť na výsledky vyhľadávania

Pozemkové projekty, 0 pozemkov [ID:345]

Na predaj

61.900,- EUR

Lokalita: Veľký Krtíš/okres Veľký Krtíš

Dátum uverejnenia: Pred týždňom
Ponuka zmenená: Pred týždňom
Dátum aktualizácie: Pred mesiacom
K dispozícii od

Pozemok vo Veľkom Krtíši DRAŽBA
nehnuteľnosť zapísaná na liste vlastníctva č. 616 vedenom Katastrálnym odborom Okresného úradu Veľký Krtíš pre okres: Veľký Krtíš, obec: Veľký Krtíš, katastrálne územie: Veľký Krtíš ako:
• pozemok
- C KN parcela č. 3402/18, zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 761 m²
(ďalej len „predmet dražby“).

Opis predmetu dražby: Stavby a pozemky sa nachádzajú na východnom okraji zastavaného územia okresného mesta Veľký Krtíš na Lučeneckej ulici v priemyselnej zóne mesta v areáli bývalého Agrochemického podniku. Prístup k areálu z verejnej miestnej komunikácie. Stavby a pozemky v čase obhliadky boli iba čiastočne užívané s ohľadom na ich technický stav. Ďalšie užívanie stavieb si bude vyžadovať značené investície do zanedbanej údržby a do opráv objektov.

Opis stavu predmetu dražby:
POZEMKY, METÓDA POLOHOVEJ DIFERENCIÁCIE
Identifikácia pozemku: Zastavané plochy a ostatné plochy v k.ú. Veľký Krtíš
POPIS
Pozemok, parcela č. 3402/18 - zastavané plochy a nádvoria o výmere 17 761 m² tvorí časť pozemkov v areáli bývalého Agrochemického podniku, časť parciel je zastavaná stavbami a časť tvorí dvor a okolie stavieb podľa priloženej kópie z katastrálnej mapy, na okraji zastavaného územia okresného mesta Veľký Krtíš, s prístupom z verejnej miestnej komunikácie po vnútro areálových komunikáciách, s možnosťou napojenia na inžinierske siete. V zmysle platného územného plánu mesta je pozemok areálu charakterizovaný ako plochy zariadení výrobných služieb, distribúcie a skladov.

Názov spoločnosti:

Profesionálna dražobna spoločnosť s.r.o.
Masarykova 21
04001 Košice - Staré Mesto

Zodpovedný predajca:

Jana Študencová
Kontakt na predajcu:
0903420800

Kontaktuj predajcu emailom:

 

Podobné inzeráty: